settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga Anghel?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo?

Sino si Satanas?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sinasapian o sa pagsapi ng demonyo?

Maaari pa bang sapian ng demonyo ang isang tunay na Kristiyano?

Sino ang mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao sa Genesis 6:1-4?

Bakit pinayagan ng Diyos na magkasala si Satanas ang ang mga demonyo?

Sino ang anghel ng Panginoon?

Ang mga anghel ba ay lalaki o babae?

Ano ang mga arkanghel?

Magiging anghel ba tayo pagkatapos nating mamatay?

Ano ang kerubin? Ang mga kerub ba ay mga anghel?

Maaari bang magpalayas ng mga demonyo/masasamang espiritu ang mga Kristiyano sa panahon ngayon?

Ang mga demonyo ba ay ang mga anghel na nagkasala?

Mayroon ba tayong anghel dela guardia/bantay na anghel?

Sino / ano ang mga Nefilim?

Paano, bakit at kailan bumagsak si Satanas mula sa langit?

Ano ang mga Serapin? Ang mga serapin ba ay mga anghel?

Mali ba na magkaroon ng mga piguring anghel

Mayroon bang partikular na anghel na nakatalaga para kunin ang buhay ng tao?

Ano ang angelology?

Nagpapakita pa ba ang mga anghel ngayon?

Ano ang hitsura ng mga anghel?

Bakit hindi binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsisi ang mga anghel na nagkasala?

Ano ang Kristiyanong demonolohiya (Christian demonology) o pag-aaral sa mga demonyo?

May awtoridad ba ang mga Kristiyano na utusan ang mga anghel?

Mayroon pa bang gawain ang mga masasamang espiritu sa mundo ngayon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panggugulo ng demonyo (demonic oppression)?

May kakayahan ba ang mga demonyo/masamang espiritu na sumapi sa mga bagay na walang buhay gaya ng alahas o rebulto?

Si Satanas / ang diyablo ba ay isang persona o isa lamang kapangyarihan / paglalarawan ng kasamaan?

Iniibig ba ng Diyos si Satanas?

Ano ang mga pamilyar na espiritu?

Ano ang ‘Diyos laban kay Satanas?

Ang Hari ba ng Tiro sa Ezekiel 28 ay tumutukoy kay Satanas?

Bakit nagtalo si Arkanghel Miguel at Satanas tungkol sa katawan ni Moises (Judas 9)?

Posible ba na mas maraming anghel ang nagkasala?

Ipinagbabawal ba o ipinahihintulot sa Bibliya ang pananalangin sa mga anghel?

Paano naging diyos ng sanglibutang ito si Satanas (2 Corinto 4:4)?

Ano ang mga espiritung teritoryal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga lumilipat na espiritu (transferring spirits)?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol kay anghel Gabriel?

Ano ang ibig sabihin na si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan?

May mga kasama ba tayong anghel dito sa mundo?

May kalayaan bang magpasya ang mga anghel?

Umaawit ba ang mga anghel?

May pakpak ba ang mga anghel?

Ano ang ministeryo ng pagpapalaya at naaayon ba ito sa Bibliya?

Paano mapapagtagumpayan ng mga Kristiyano ang mga kuta ng demonyo?

Nilikha ba ng Diyos si Satanas?

Totoo ba si Satanas?

Bakit hinahayaan ng Diyos na atakehin tayo ni Satanas?

Si Lucifer ba si Satanas? Inilalarawan ba ng pagbagsak ni Lucifer si Satanas?

Sino si Arkanghel Miguel?

Bumagsak bang kasama ni Lucifer ang ikatlong bahagi (1/3) ng bilang ng mga anghel?

May kakayahan pa ba si Satanas na makapasok sa langit?

Bakit iniisip ni Satanas na kaya niyang talunin ang Diyos?

Nasa impiyerno na ba si Satanas? Nasaan ngayon si Satanas?

Gaano kalaki ang taglay na kapangyarihan ni Satanas?

Kaya bang basahin ni Satanas ang ating isip o malaman ang ating iniisip?

Si Satanas ba ang ahas na tinutukoy sa Kabanata 3 ng Genesis?

May kapangyarihan ba si Satanas na kontrolin ang klima o panahon?

Sino ang mga espiritung nakabilanggo?

Ano ang iba’t ibang uri ng mga anghel?

Kailan nilikha ng Diyos ang mga anghel?

Paano nakakapagpalayas ng mga demonyo ang mga Katoliko kung marami sa kanilang mga paniniwala ang hindi naaayon sa Bibliya?

Sino ang anghel na mamumuksa?

Totoo ba ang mga anghel?

Ano ang doktrina ng mga demonyo (1 Timoteo 4:1)?

Talaga bang mayroong mga demonyo?

Ano ang ibig sabihin na kahit ang mga demonyo ay sumasampalataya (Santiago 2:19)?

Ano ang masasamang espiritu?

Ano ang ibig sabihin na si Satanas ang ama ng kasinungalingan (Juan 8:44)?

May dahilan ba para matakot sa pagpunta sa isang sementeryo?

Sino ang apat na nabubuhay na nilalang sa Pahayag?

Ilan lahat ang mga anghel?

Ano ang mga pangalan ng mga anghel sa Bibliya?

Ano ang mga pangalan ni Satanas?

Ano ang ibig sabihin na si Satanas ay pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid (Efeso 2:2)?

Ano ang mga pamunuan at kapangyarihan?

Paano natin makikilala ang may problema sa pagiisip at sinasapian ng demonyo?

Ano ang layunin ng mga anghel?

Ano ang hitsura ni Satanas? Ano ang hitsura ng mga demonyo?

Kailangan bang humingi si Satanas ng pahintulot sa Diyos bago niya tayo atakehin?

Si Satanas ba ang pinuno ng impiyerno? Pinahihirapan ba ni Satanas at ng mga demonyo ang mga tao sa impiyerno?

Ano ang espiritu ng sanlibutan?

May iba’t ibang uri ba ng mga demonyo?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries