settings icon
share icon
Tanong

May mga kasama ba tayong anghel dito sa mundo?

Sagot


Sa buong Kasulatan, makikita natin ang napakaraming pangyayari kung saan may mahalagang papel na ginampanan ang mga anghel sa plano ng Diyos. May isang talata na nagpapahiwatig na may kasama tayong mga anghel sa mundo ngayon: “Palaging maging bukás ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatulóy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman” (Hebreo 13:2). Ang talatang ito ay isang pagtukoy kay Abraham kung kailan nagpakita sa kanya ang kanyang mga bisitang anghel sa anyong tao (Genesis 3:18). Ang talatang ito ay maaaring makapagbigay sa atin ng kumpirmasyon o magpasubali na tunay ngang may mga anghel tayong nakakasalamuha sa mundo bagama’t hindi natin sila nakikita; ang salitang “nagpakita” sa talata ay nasa pangnagdaan, kaya ang pagpapakita ng mga anghel sa kasalukuyan ay hindi partikular na nabanggit sa talata.

May ilang dosenang halimbawa sa Bibliya ng pakikipagusap ng anghel sa mga tao kaya’t alam natin na kaya ng Diyos at ginagamit Niya ang mga anghel upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Ang hindi natin tiyak ay kung gaano kadalas hinahayaan ng Diyos ang mga anghel na makita sila ng mga tao. Ito ang ilang mga pangunahing banggit tungkol sa mga anghel at sa kanilang mga ginawa sa Bibliya: kaya ng anghel na magturo sa mga tao (Genesis 16:9), tumulong (Daniel 6:22), magdala ng mensahe sa mga tao (Lukas 1:35), magpakita sa mga pangitain at panaginip (Daniel 10:13), magingat sa mga tao (Exodo 23:20), at magsakatuparan ng mga plano ng Diyos.

Alam natin na lumikha ang Diyos ng mga anghel at ginagamit Niya ang mga ito para sa Kanyang mga layunin. Ang mga anghel ay may kanya-kanyang natatanging katangian, at ang iba sa kanila ay may pangalan (gaya ni anghel Gabriel at Miguel) at lahat sila ay may kanya-kanyang responsibilidad sa pamunuan ng mga anghel.

Ngunit kasama ba natin sila sa mundo? Kung gagamitin sila ng Diyos para sa Kanyang itinalagang plano para sa atin, oo, tiyak na maaari natin silang makasama upang isakatuparan ang plano ng Diyos. Binanggit ang mga anghel sa Genesis at sa aklat ng Pahayag bilang mga saksi sa paglikha sa mundo (Job 38:7). Ginamit ng Diyos ang Kanyang mga anghel sa langit sa pasimula ng panahon at Kanya silang gagamitin sa pagwawakas ng panahon sang-ayon sa Kasulatan. Posible na maraming tao sa mundo ngayon ang nakakasalamuha ang mga anghel ng hindi nila namamalayan.

Kung kasama natin ang mga anghel sa mundo, ito ay dahil sa ginaganap nila ang layuning ipinanukala ng Diyos. Binabanggit sa Bibliya ang mga demonyo na nagpapagala-gala sa mundo na walang ibang layunin kundi ang mangwasak (Mateo 12:43-45). Maaaring magpakita sa pisikal na anyo si Satanas at ang kanyang mga demonyo gaya ng ginagawa ng mga banal na anghel. Ang layunin ni Satanas ay mandaya at pumatay. Si “Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan” (2 Corinto 11:14).

Isang mahalagang paalala: hindi dapat na sambahin o parangalan ang mga anghel (Colosas 2:18). Sila ay mga nilikha na nagsasakatuparan ng plano ng Diyos, at tinatawag nila ang kanilang sarili na “kapwa alipin ng Diyos” na gaya natin (Pahayag 22:9).

Kung totoo man o hindi na maaari nating aktwal na makasalamuha ang mga anghel, ang pinakamahalagang bagay ay ang maranasan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Higit Siya sa lahat ng anghel at lahat ng tao, at tanging Siya lamang ang karapatdapat sa ating pagsamba. “At ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito: “Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon; ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon, at lahat ng narito; ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binibigyang buhay mo sila, at ika'y sinasamba ng buong kalangitan” (Nehemias 9:6).
EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

May mga kasama ba tayong anghel dito sa mundo?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries