Kaze mu rurimi rwa kirundi kavukire kuri www.GotQuestions.org!


Inyishu ku bibazo vya Bibliya

Mutubabarire,ntitwemera ko mutubaza ibibazo mu rurimi kavukire ubu.Nimwaba muzi icongereza mushobora kutubaza kuri - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Musi yaho musangaho impapuro zanditswe mu rurimi kavukire:
Inkuru nziza

Mbe urafise ubuzima budashira ?

Woba Warahariwe ? Mbega no bigenza gute kugira ibicumuro vyanje vyose biharirwe n’Imana ?

Mbega bisigura iki kwakira Yesu Kristo nk’umukiza wawe ?

Mwango soki te nzela ya lobiko ezali nini ?

N’iki Umugambi w’agakiza/ Inzira ijana kugakiza ?

Kuba Umukristo yavutse ubwa kabiri bisobanura iki? Ni gute novuka ubwa kabiri?

Ingingo zine z’ivy’impwemu ni izihe?

Ni gute nokwitatura n’Imana?

Mbega Yesu ni we nzira yonyene idushikana mw’ijuru?

Ni gute nomenya ntakekeranya ko nzoja mw’ijuru ni napfa?

Mbega hoba hariho ubundi buzima inyuma y’ugupfa?

Idini ryiza kuri jewe ni irihe?

Mbega inzira y’Abaroma ishikana ku gakiza n’iyihe?

Isengesho ryo kwakira Yesu ni iki?

Mpejeje Kwakira Yesu nk’Umwami n’Umukiza’cangira iki ?
Ibibazo nyamukuru

Mbega Imana irabaho ? Hoba hari icemezo ko Iriho ?

Mbe Yesu n’inde ?

Mbe Yesu n’Imana ? Yoba yarigeze avyemeza narimwe ?

Ni ibihe bintu biranga Imana? Imana isa gute?

Mbega vy’ukuri Bibiliya ni Ijambo ry’Imana?

Ubukristo ni iki kandi Abakristo bizera iki?

Mbega Abakristo bakwiye gukurikiza ivyagezwe vyo mw’Isezerano rya Kera?

Mbega ukuba Imana kwa Kristo gushingiye kuri Bibiliya?

Mbega agakizwa kazanwa n’ukwizera kwonyene gusa, canke ni ukwizera kwongerwako ibikorwa?

Mpwemu Yera ni nde?

Ni gute nomenya ubugombe bw’Imana ku bugingo bwanje? Mbega Bibiliya ivuga iki ku bijanye no kumenya ubugombe bw’Imana?

Mbega ukubaho gufise iyihe nsobanuro?

Ni gute notsinda icaha mu kubaho kwanje nk’Umukristo?

Ni kuki ntakwiye kwiyahura?
FAQ

Ni igiki kiba inyuma y’urupfu?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye ukunywa inzoga/umuvinyu? Mbega iyo Umukristo anyoye inzoga/umuvinyu ni icaha?

Muka Kayini yari nde? Mbega umugore wa Kayini yari mushiki we?

Umubatizo rukristo ufise akahe kamaro?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye ugutanga ikigiracumi ku Bakriso?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye ibikoko vyitwa dinosaures? Mbega muri Bibiliya haravugwamwo ibikoko vyitwa dinosaures?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye ukwahukana n’ukurongora/ukurongorwa ubwa kabiri?

Mbega inyigisho y’agakiza k’ibihe bidashira ishingiye kuri Bibiliya?

Mbega ugukina akamari ni icaha? Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye ugukina akamari?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye abagabo barongora abandi bagabo? Mbega ni icaha?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku bantu bubakana badahuje urukoba canke ubwoko?

Mbega Yesu yari hehe mu misi itatu yaciyemwo hagati y’ugupfa n’ukuzuka kwiwe?

Ukwikinisha ibihimba vy’irondoka – Mbega ni icaha dukurikije ico Bibiliya?

None umuntu amaze gukizwa azoguma akijijwe gushika kw’iherezo?

Mbega ibikoko abantu batunga mu mazu co kimwe n’ibindi bikoko bizoja mw’ijuru? Mbega ivyo bikoko birafise impwemu?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye uguhuza ibitsina kw’abatarubaka urwabo?

Ingabire yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni iki?

Mbega Ubukristo buvuga iki ku bijanye n’ukwiyahura? Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyo kwiyahura?

Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyo kwishushanya ku mubiri/canke gutobora umubiri?

Mbega Bibiliya yigisha iki ku vyerekeye ubutatu?

Abapasitori/canke abavugabutumwa b’abakenyezi? Mbega Bibiliya ivuga iki ku vyerekeye abakenyzi mu bikorwa vy’Imana?


Inyishu ku bibazo vya Bibliya