settings icon
share icon
Ikibazo

Mbe urafise ubuzima budashira ?

Inyishu


Bibiriya iratanga inyishu iboneka kubijanye n’ ubuzima budashira. Icambere, tubanza kwemera ko twacumuye ku Mana : ’ bose bakoze ivyaha, ntibashikira ubgiza bg’Imana ’.(abaroma 3 :23) Twese turamaze gukora ibintu bitanezereza Imana, bisigura yuko twese dukwiye guhanwa. Ibicumuro vyacu birababaza Uhoraho Imana kandi navyo bishobora guhanwa nawe mu buzima budashira. Abaroma 6 :23 havuga ngo : ’ ingero y’ icaha n’urupfu ; arikw’ingabire y’Imana n’ubugingo budashira , bubonerwa muri Christo Yesu umwami wacu ’

Mugabo,Yesu Christo, umugororotsi (1Petero2 :22), Umwana w’Uhoraho yaje kw’isi (John1:1,14) aradupfira kubg’ivyaha vyacu. ’ Arikw Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukir’abanyavyaha ’ (Abaroma 5 :8). Yesu Kristo yadupfiriye k’umusuraba (Yohani 19 :31-42), ahinduka icaha kubwacu (2 Ab’Ikorinto5 :21). Haciye iminsi itatu, arazuka mubapfuye (1 Ab’Ikorinto 15 :1-4), vyerekana instinzi yiwe kucaha n’urupfu. ’ Imana y’Umwami Yesu Kristo, ari yo Se, irahezagirwa ,yatuvyaye ubga kabiri nk’ukw imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo ’ (1 Petero1 :3)

Mu kwizera, dutegerezwa guhindura ivyiyumviro vyacu kubijanye na Yesu Kristo- Uwo ari, ivyo yakoze, no kubera iki yabigize- kugira dukizwe.(Ivyakozwe n’Intumwa 3 :19). Dushize ukwizera kwacu muri we, tukemera ko yadupfiriye k’umusaraba kubera ivyaha vyacu , turaharirwa kandi tukaronka ubuzima budashira. ’ kuk’urukundo Imana yakunze abari mw’ isi ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w’ikinege, ng’uwumwizera wese ntaz’apfe rubi, arikw ahabge ubugingo budashira ’ (Yohana 3 :16). ’ Kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ar’umwami, ukizera mu mutima yukw’Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa ’(Abaroma 10 :9). Ukwizera kwonyene mugikorwa Yesu Yamaze kurangiza k’umusaraba niyo nzira yonyene ijana mw’ijuru! ’ Ubuntu ni bgo bgabakijije kug’ukwizera :na vyo nyene ntivyavuye kurimwebge, n’ingabire y’Imana ’(Abanyefeso 2 :8-9).

Uripfuza kwakira Umwami Yesu Kristo mu buzima bgawe ? Senga iri sengesho. Wibuke yuko gusenga gutya canke ukundi atarivyo bigukiza. Ni ukwizera Yesu Kristo nububasha bgiwe bigukura mu vyaha vyawe. Vuga uti: ’ Mana, ndazi ko nagucumuyeko kandi ndazi ko nkwiye igihano. Muga Yesu Kristo yikoreye ico gihano kubwanje, kugira ngo mu kumwizera nshobore guharirwa. Ndashize ivyizigiro vyanje kuri wewe Yesu, kugira ndokoke. Ndagushimira ku mbabazi n’ubuntu ungiriye- n’ubuzima budashira hamwe nawe ! Amen! ’

Woba wahisemwo KRISTO kubera ivyo wasomye ngaha ? Nivyaba ari vyo, fyonda kuri"Nakiriye Yesu uno musi" munsi yaho.

EnglishSubira ku rupapuro rwa mbere rwa kirundi

Mbe urafise ubuzima budashira ?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries