سوالاتی درباره روح القدس


روح القدس کیست؟

چه وقت و چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟

تعمید با روح القدس چیست؟

چطور می توانم از روح القدس پر شوم؟

کفر به روح القدس چیست؟

چطور هدایای معنوی خود را بشناسم؟

آیا هدایای معجزه آسای روح القدس برای امروز نیز هستند؟

هدیه معنوی سخن گفتن به زبان ها چیست؟

چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟

بند فیلیوک چیست؟

غمگین کردن روح القدس یا فرو نشاندن روح القدس یعنی چه؟

نقش روح القدس در زندگی امروز ما چیست؟

آیا قرار است که ایماندار قادر به احساس کردن روح القدس باشد؟

میوه روح القدس چیست؟

دعا کردن به زبان‌ها چیست؟ آیا دعا به زبان‌ها یک زبان دعا بین ایمان دار و خداست؟

آیا بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح بر مبنای کتاب مقدس است؟

آیا روح القدس هیچ گاه ایماندار را ترک نمی کند؟

آیا سخن گفتن به زبان‌ها، نشانه داشتن روح القدس است؟

چه تفاوتی بین استعداد و هدیه معنوی وجود دارد؟

زندگی در روح القدس به چه معناست؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره روح القدس