settings icon
share icon
سوال

تعمید با روح القدس چیست؟

جواب


تعمید با روح القدس کاری است که روح القدس در لحظه نجات، ایماندار را با مسیح و دیگر ایمانداران در بدن مسیح متحد می کند. تعمید با روح القدس توسط "یحیی تعمید دهنده" پیش گویی شد ( مرقس فصل 1 آیه 8) و همچنین توسط عیسی مسیح قبل از اینکه به آسمان صعود کند، پیش بینی شد:" يحيی شما را با آب تعميد داد ولی تا چند روز ديگر شما با روح‌القدس تعميد خواهيد يافت" (اعمال رسولان فصل 1 آیه 5). این قول در روز پنطیکاست به سرانجام رسید (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 1 تا 4) ؛ که در آن روز برای اولین بار روح القدس درون ایمانداران ساکن شد و کلیسا آغاز شد.

اول قرنتیان فصل 12 آیه های 12 تا 13 متن محوری در مورد تعمید با روح القدس است: "بدن يكی است اما اعضای بسيار دارد. وقتی تمام اين اعضا كنار هم قرار می‌گيرند، بدن تشكيل می‌شود. «بدنِ» مسيح نيز همينطور است. هر يک از ما عضوی از بدن مسيح می‌باشيم. بعضی از ما يهودی هستيم و بعضی غيريهودی؛ بعضی غلام هستيم و بعضی آزاد. اما روح‌القدس همۀ ما را كنار هم قرار داده و بصورت يک بدن درآورده است. درواقع ما بوسيلۀ يک روح، يعنی روح‌القدس، در بدن مسيح تعميد گرفته‌ايم و خدا به همۀ ما، از همان روح عطا كرده است". به این نکته توجه کنید که همه ما ایمانداران لحظه ای که نجات را دریافت می کنیم همزمان با آن با روح القدس نیز تعمید می شویم و این اتفاق فقط برای تعداد اندکی از ایمانداران نمی افتد بلکه برای همه ایمانداران اتفاق می افتد. اگرچه در رومیان فصل 6 آیه های 1 تا 4 دقیقا به کلمه "روح القدس" اشاره نمی کند اما جایگاه ایماندار در برابر خداوند را دقیقا با همان مفهوم و زبانی بیان می کند که در متن اول قرنتیان بیان شده است. "خوب، اكنون چه بايد كرد؟ آيا بايد به زندگی گذشته و گناه‌آلود خود ادامه دهيم تا خدا نيز لطف و بخشش بيشتری به ما نشان دهد؟ هرگز! مگر نمی‌دانيد كه وقتی به مسيح ايمان آورديم و غسل تعميد گرفتيم، جزئی از وجود پاک او شديم و با مرگ او، طبيعت گناه‌آلود ما نيز مرد؟ پس، حال، كه قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می‌توانيم باز به زندگی گناه‌آلود سابق خود ادامه دهيم؟ هنگامی كه مسيح مرد، طبيعت كهنۀ ما هم كه گناه را دوست می‌داشت، با او در آبِ تعميد دفن شد؛ و زمانی كه خدای پدر با قدرت پر جلال خود، مسيح را به زندگی بازگرداند، ما نيز در آن زندگی تازه و عالی شريک شديم" (رومیان فصل 6 آیه های 1 تا 4).

نکاتی که در ادامه گفته می شود به ما کمک می کند تا درک خود را از تعمید با روح القدس تثبیت کنیم: نکته نخست، اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 بطور واضح می گوید که همه ما با روح القدس تعمید گرفته ایم و روح القدس به همه ما داده شده است ( روح القدس در همه ما ساکن شده است). نکته دوم، در هیچ کجای کتاب مقدس گفته نشده که در روح القدس و یا با روح القدس تعمید بگیرید و یا حتی این مفهوم را هم نمی رساند که ایماندار باید در جستجو و یا خواستار تعمید با روح القدس باشد. این نشان می دهد که همه ایمانداران این تجربه را داشته اند. نکته سوم، بنظر می رسد که افسسیان فصل 4 آیه 5 به تعمید با روح القدس اشاره می کند. اگر اینطور باشد، تعمید با روح القدس برای همه ایمانداران می باشد، همانطوری که "یک ایمان" و "یک خدا" برای همه ما وجود دارد.

در نتیجه، تعمید با روح القدس، دو کار انجام میدهد، 1) ما را به بدن مسیح وصل می کند و 2) مصلوب شدن ما با عیسی مسیح را به حقیقت تبدیل می کند. در بدن مسیح بودن یعنی اینکه ما نیز با یک زندگی نو با او قیام کرده ایم (رومیان فصل 6 آیه 4). بنابراین باید از هدایای معنوی خود طوری استفاده کنیم که این بدن بطور صحیح و مرتب همانگونه که در اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 گفته شده، کار کند. تعمید با روح القدس، همانطور که از افسسیان فصل 4 آیه 5 متوجه می شویم، باعث حفظ اتحاد در کلیسا می شود. از طریق تعمید با روح القدس، ما با مسیح می میریم، دفن می شویم و با او در یک زندگی نو که گناه در آن قدرتی ندارد، دوباره متولد می شویم ( رومیان فصل 6 آیه های 1 تا 10؛ کولسیان فصل 2 آیه 12).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تعمید با روح القدس چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries