چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟ آیا خدا هدیه ی معنوی ای که درخواست کرده‌ام را به من می دهد؟سوال: چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟ آیا خدا هدیه ی معنوی ای که درخواست کرده‌ام را به من می دهد؟

جواب:
رومیان ۱۲: ۸ -۳ و اول قرنتیان فصل ۱۲ این را روشن می سازد که به هر مسیحی، بنا به انتخاب خداوند، هدیه ای معنوی داده می شود. هدایای معنوی برای تهذیب بدن مسیح (ایمانداران) داده می شوند ( اول قرنتیان ۷:۱۲ ،۱۲:۱۴ ). زمان دقیق دادن این هدایا به طور خاص ذکر نشده است. غالباً انگاشته می شود که عطایای روحانی در زمان تولد معنوی (لحظه نجات) داده می شود. با این حال، برخی از آیات ممکن است نشان دهند که خداوند هدایای معنوی را بعدتر نیز می دهد . هم اول تیموتاؤس۱۴:۴ و هم دوم تیموتاؤس ۶:۱ اشاره به هدیه‌ای می کنند که تیموتاؤس در زمان دستگذاری خود "توسط نبوت" دریافت کرده بود. این احتمالاً حاکی ازآن است که یکی‌ از بزرگان درهنگام دست گذاری تیموتاؤس از عطیه‌ای برای او سخن گفته بود که راه را برای خدمات آینده تیموتاؤس می گشود.

به ما همچنین در اول قرنتیان ۱۲: ۳۱-۲۸ و در دوم قرنتیان ۱۴: ۱۳ -۱۲ گفته شده است که خداوند (و نه ما) هدایا را انتخاب می کند. این نقل قول ها همچنین نشان می دهند که هر کسی هدیه ای خاص ندارد. پولس به مؤمنان قرنتس می‌گوید که اگر آن‌ها مشتاقانه طالب دریافت عطایای روحانی هستند، باید برای دریافت هدایای بیشتر تهذیب کننده تلاش کنند، مانند نبوت ( کلام پیش گویانه ی خداوند برای تهذیب دیگران).حال چرا پولس به آنها می‌گوید که مشتاقانه طالب عطایایی "بزرگتری" باشند، اگرآنچه که باید به آنها داده می‌شد از پیش داده شده بود؟ و دیگر فرصتی برای دریافت این هدایای بزرگتر وجود نداشت؟ این ممکن است به این باور منجر شود که همچون سلیمان که از خدا حکمت طلب کرد تا بتواند حاکم خوبی برای مردم خدا باشد، خدا به ما آن هدایایی را عطا می‌کند که ما برای اینکه برای کلیسای او منفعت بیشتری داشته باشیم به آن‌ها نیازمندیم.

علی‌ رغم این، این مطلب همچنان باقیست که این هدایا بر مبنای انتخاب خداوند، و نه ما توزیع می شوند. اگر هر ایمان دار قرنتس، مشتاقانه خواهان یک عطیه‌ همانند نبوّت کردن بود، خداوند آن عطیه‌ را به آنها صرفاً چون بسیار خواهان آن بودند نمی داد، اگر او این کار را می کرد، پس چه کسی‌ در بقیه ماموریت های بدن مسیح (کلیسا) خدمت می کرد؟

یک چیز کاملا روشن است و آن اینکه دستورخدا، توانایی خداوند است. اگر خدا برای انجام کاری (مانند شهادت دادن، عشق ورزیدن به دوست نداشتنی، شاگرد سازی ملت ها، و غیره) به ما فرمان می دهد، او ما را قادر به انجام آن می سازد. ممکن است به برخی همانند دیگران استعداد در بشارت داده نشود، اما خداهمه مسیحیان را به شهادت دادن و شاگرد سازی فرمان می‌دهد (متی ۲۰:۲۸-۱۸؛ اعمال ۸:۱). ما همه برای بشارت دادن خوانده شده ایم، فارغ از اینکه هدیه معنوی بشارت را داشته باشیم یا نه. یک مسیحی مصمم که برای یادگیری کلام و توسعه ی تعالیم خود تلاش میکند ممکن است از کسی که هدیه ی معنوی آموزش را دارد، اما آن را نادیده می گیرد، معلم بهتری شود.

آیا وقتی‌ که ما مسیح را دریافت می‌کنیم، هدایای معنوی به ما داده می شوند؟ و یا در هنگام سلوک در مسیح در ما رشد می کنند؟ پاسخ هر دومورد است. به طور معمول، عطایای روحانی درهنگام نجات داده می شود، ولی همچنان باید از طریق رشد معنوی در ما رشد پیدا کنند. آیا ممکن است یک میل قلبی شما توسعه یافته و به هدیه ی معنویتان تبدیل شود؟ آیا می‌توانید خواهان عطیه ی روحانی خاصی باشید؟ به نظر می‌رسد که اول قرنتیان ۳۱:۱۲ نشان می دهد که این امکان پذیر است: "با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید ." شما می‌توانید خواهان یک هدیه ی معنوی از خدا باشید و بعد از آن با حمیت به دنبال توسعه آن بخش باشید. در عین حال، اگر اراده خدا بر آن نباشد، فارغ از اینکه چه قدر به دنبال آن باشید، آن هدیه معنوی خاص به شما داده نمی‌شود. خداوند حکیم مطلق است و می‌داند که از طریق کدام عطیه، ما برای پادشاهی او پربارتریم.

مهم نیست که چقدر به ما از یک هدیه و یا دیگری داده شده باشد، ما برای رشد دادن زمینه هایی که در فهرست عطایا ذکر شده است، فرا خوانده شده ایم : برای مهمان نوازی، نشان دادن رحمت، خدمت به یکدیگر ، تبلیغ و غیره. همچنان که از روی عشقی‌ که به خدا داریم، جستجو گر او هستیم و او را خدمتم می کنیم، و برای جلال او به تهذیب و تقویت دیگران می پردازیم، او نام خود را جلال خواهد داد، کلیسایش را گسترش می دهد، و به ما پاداش خواهد داد (اول قرنتیان ۳: ۸-۵، ۱۲: ۳۱-۱۴: ۱). خدا وعده داده است که شادی خود را در او جستجو کنیم، او خواسته های قلب ما را برآورده می کند (مزمور ۳۷: ۵-۴ ). این قطعا شامل آماده کردن ما برای خدمت به او در راهیست که هدف و رضایتمندی برای ما به ارمغان بیاورد.بازگشت به خانۀ فارسیچگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟ آیا خدا هدیه ی معنوی ای که درخواست کرده‌ام را به من می دهد؟