settings icon
share icon
سوال

کانتنیواِیشنیسم (تداوم گرایی) چیست؟ کانتنیواِیشنیست کیست؟

جواب


قبل از هر چیزی لطفا به این موضوع توجه کنید که GotQuestions.org با کانتنیواِیشنیسم موافق نیست. مقاله زیر توسط کسی نوشته شده است که به کانتنیواِیشنیسم عقیده دارد. ما فکر کردیم بد نیست مقاله ای داشته باشیم که کانتنیواِیشنیسم را به شکل مثبت تعریف می کند، چراکه به چالش کشیدن نقطه نظرات، ما را تشویق می کنند تا کتاب مقدس را بیشتر بررسی کنیم و در نتیجه از تطبیق عقاید خود با کتاب مقدس اطمینان حاصل کنیم.

کانتنیواِیشنیسم بر این باور است که همه هدایای روحانی روح القدس از جمله هدیه ی شفا، سخن گفتن به زبان ها و معجزه، امروز هم درست مانند زمان کلیسای اولیه اهدا می شوند. یک کانتنیواِیشنیست معتقد است که اعطای هدایای روحانی از روز پنتیکاست تا به امروز همچنان دست نخورده ادامه دارد و کلیسای امروزی هم به تمامی هدایای عنوان شده در کتاب مقدس دسترسی دارند.

زمانیکه روح القدس طبق وعده عیسی مسیح نازل شد (اعمال رسولان فصل 1 آیه 8؛ فصل 2 آیه های 1 تا 4)، همه ی ایمانداران از او پر شدند و به آنها هدایای روحانی ماورای طبیعی داده شد تا بتوانند خداوند را با قدرت خدمت کنند. فهرست این هدایای روحانی در رومیان فصل 12آیه های 6 تا 8؛ افسسیان فصل 4 آیه 11 و اول قرنتیان فصل 12 آیه های 7 تا 11 و 28 آمده است. کانتنیواِیشنیسم می گوید که اعطای همه ی این هدایا تا به امروز ادامه دارد. این هدایای از شخصی به شخص دیگر مبنی بر تصمیم روح القدس متفاوت هستند (اول پطرس فصل 4 آیه 10). اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 6 می گوید، «گرچه عطایا گوناگونند، اما سرچشمۀ همۀ آنها همان روح‌القدس است. گرچه خدمات گوناگونند، اما همۀ ما همان خداوند را خدمت می‌کنیم. خدا به روشهای گوناگون کار می‌کند، اما این کارها را در همگی ما همان خداست که به‌عمل می‌آورد.» کانتنیواِیشنیست ها می گویند که هیچ نوع مدرک و سند کتاب مقدسی مبنی بر توقف اهدای این هدایا وجود ندارد.

سسیشنیسم (cessationism) در نقطه مقابل عقیده کانتنیواِیشنیسم قرار دارد و بر این باور است که برخی از هدایای روحانی متوقف شده اند و امروزه دیگر اعطا نمی شوند. سوال سسیشنیسم این نیست که آیا هدایای روحانی امروزه هم اعطا می شوند یا نه بلکه پرسش این است که کدامیک هدایا اعطا می شوند. سسیشنیست ها به آیه هایی مانند اول قرنتیان فصل 13 آیه 10 اشاره می کنند. از نظر آنها هدایای روحانی منحصر به دوران شاگردان مسیح و برای تایید مکاشفه ی الهی آنها بوده است (اعمال رسولان فصل 2 آیه 22، فصل 14 آیه 3؛ دوم قرنتیان فصل 12 آیه 12). آنها از این شواهد برای اثبات نظر خود مبنی بر توقف اعطای هدایای معجزه آسا استفاده می کنند.

در این مورد هم مانند دیگر عقاید، افراط و تفریط وجود دارد. برخی از سسیشنیست ها بر این باورند که با پایان دوران شاگردان مسیح، همه هدایای روحانی متوقف شده اند. سسیشنیست های معتدل تر می گویند که فقط برخی از هدایا مانند شفا، معجزه و سخن گفتن به زبان ها متوقف شده اند. در جمع کانتنیواِیشنیسم های افراطی کسانی هستند که می گویند هدیه سخن گفتن به زبان ها همیشه همراه با نجات یا پرشدن از روح القدس اعطا می شود. در این میان، به جای تمرکز بر روی شخص عیسی مسیح، تاکید غلطی بر روی هدایا شده است. برخی دیگر ادعا می کنند که اگر شخصی ایمان کافی داشته باشد باید همه هدایای روحانی را داشته باشد. اما اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 قاطعا این ایده را رد می کند، برای اینکه می گوید روح القدس به هرکسی بر اساس خواست و تصمیم خود هدایای روحانی می دهد. پولس در کلیسای قرنتس نیز با این مشکل دست و پنجه نرم میکرد: «آیا در کلیسا همه رسول هستند؟ آیا همه نبی هستند؟ آیا همه معلمند؟ آیا همه قادرند معجزه کنند؟ آیا همه عطای شفا دارند؟ آیا همه عطای سخن گفتن به زبانهای نیاموخته را دارند؟ یا همه عطای ترجمهٔ این زبانها را دارند؟» (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 29 تا 30). پاسخ این سوالات «خیر» است.

کانتنیواِیشنیست ها بر این باورند که تعلیمات کتاب مقدس درباره هدایای روحانی درست مانند همان روزی که نوشته شدند، امروز هم کاربرد دارند؛ آنها می گویند که هیچ نوع سند کتاب مقدسی برای اثبات چیزی غیر از این عقیده وجود ندارد. بار اثبات آن به دوش سسیشنیست ها می افتد. ایمانداران هر دو عقیده باید بپذیرند که با هم اختلاف نظر دارند، اما در هر صورت هر دو گروه باید این دعای عیسی مسیح را به خاطر داشته باشند: «جلالی را که به من بخشیدی به ایشان داده‌ام، تا آنان نیز مانند ما یکی گردند. من در ایشان و تو در من، تا به این ترتیب ایشان نیز به تمام معنا با هم یکی باشند، و مردم دنیا بدانند که تو مرا فرستاده‌ای و بفهمند که ایشان را دوست داری، به همان اندازه که مرا دوست داری» (یوحنا فصل 17 آیه های 22 تا 23). کانتنیواِیشنیست یا سسیشنیست، همه ایمانداران در مسیح تولد دوباره پیدا کرده اند و عضوی از بدن مسیح هستند (اول قرنتیان فصل 12 آیه 27). وقتی اجازه می دهیم که یک موضوع غیر اساسی باعث تفرقه و اختلاف بین ما شود، در واقع تمرکز خود بر روی خدا را از دست داده ایم، چراکه او مهمتر از هر چیز دیگری است.

نگاهی بر بحث های رایج سسیشنیست و پاسخ کانتنیواِیشنیست ها:

گاهی مسیحیانی که می گویند عقیده ی سسیشنیست ها پایه و اساس کتاب مقدسی ندارد، کانتنیواِیشنیست در نظر گرفته می شوند. این ایمانداران عقیده ی خود را منطبق با کتاب مقدس می دانند و عقیده ی سسیشنیست را از نظر کتاب مقدس بی پایه و اساس می دانند. موارد زیر برخی از بحث های سسیشنیست ها و پاسخ کانتنیواِیشنیست هاست.

کتاب مقدس

سسیشنیست ها اغلب از اول قرنتیان فصل 13 آیه های 8 تا 10 برای اثبات عقیده خود استفاده می کنند و می گویند که برخی از هدایا زمانی که «کامل» می آید متوقف می شوند. برخی در این باورند که «کامل» به تکمیل شدن کتاب مقدس اشاره می کند. بر این اساس، زمانیکه کتاب مقدس کامل شده است دیگر نیازی به کارهای معجزه آسای روح القدس از طریق ایمانداران نبود. با این وجود، هویت «کامل» در آیه 12 روشن می شود: «آنچه اکنون می‌بینیم و می‌دانیم، مبهم و تیره است؛ اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا اکنون قلب ما را می‌بیند.»، سسیشنیست ها از این آیه برای اشاره به بازگشت دوباره مسیح استفاده می کنند. در آن زمان، دیگر به هدایای روحانی روح القدس از جمله هدیه «شناخت» (آیه 8) نیازی نخواهد بود، برای اینکه عیسی مسیح به شکل فیزیکی در بین ما حضور خواهد داشت.

دوم قرنتیان فصل 12 آیه 12 متن دیگریست که سسیشنیست ها از آن استفاده می کنند و می گویند هدایایی مانند سخن گفتن به زبان ها، شفا، نبوت و معجزات، منحصر به دوران شاگردان مسیح و برای تایید مرجعیت آنها بود. با این وجود، کتاب مقدس شامل گزارش هایی می باشد که در آنها افرادی غیر از شاگردان مانند استیفان (اعمال رسولان فصل 6 آیه 8) و فیلیپ (اعمال رسولان فصل 8 آیه های 6 تا 7) معجزه می کردند و شفا می دادند. هدایای سخن گفتن به زبان ها و نبوت در بین همه کسانی که از روح القدس پر شده بودند بسیار رواج داشت (اعمال رسولان فصل 10 آیه 46، فصل 19 آیه 6؛ اول قرنتیان فصل 14 آیه 5، آیه 39؛ غلاطیان فصل 3 آیه 5). پولس در کلیسای قرنتس هم از این هدایای صحبت کرد (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 11، 28). کانتنیواِیشنیست ها می گویند اگر هدایای سخن گفتن به زبان ها، شفا و معجزه فقط منحصر به رسولان مسیح بود؛ نامی از آنها در تعلیمات پولس به کلیسای قرنتس، سالها پس از پنتیکاست، آورده نمیشد. پولس می گوید، «آرزوی من این است که همهٔ شما به زبانها سخن بگویید، اما بیشتر می‌خواهم که نبوّت کنید» (اول قرنتیان فصل 14 آیه 5). از حرف پولس به این نتیجه می رسیم که او این هدایای را منحصر به رسولان نمی دانست. قدرت های فوق العاده ای که رسولان از خود نشان دادند (اعمال رسولان فصل 15 آیه 12) شاید به این دلیل بود که عیسی مسیح خودش این قدرتها را به آنها به عنوان رسولان خاص خود داده بود (لوقا فصل 9 آیه 1). توانایی های معجزه آسای آنها الزاما به هدایای روحانی ای که به همه ایماندران پر شده از روح القدس اعطا می شود مرتبط نبود.

اصطلاحات

اصطلاح « نشانه ها» اغلب به این موضوع اشاره می کند که خداوند توانایی های خاصی را به رسولان به عنوان «نشانه» داد تا رسالت آنها مرجعیت و اعتبار پیدا کند. برخی از الهی دانان این اصطلاح را به چالش کشیده اند و می گویند کتاب مقدس درباره نشانه های یک رسول واقعی صحبت می کند اما نمی گوید که برخی از هدایای روحانی خاص نشانه ای هستند که به رسالت اشاره می کنند. کانتنیواِیشنیست ها معتقدند عهد جدید با اشاره به «نشانه ها» به این موضوع اشاره می کند که خداوند توانایی های ماورای طبیعی را به هرکسی که اراده کند می دهد تا اهدافش را به سرانجام برساند(خرو فصل 7 آیه 3؛ رومیان فصل 15 آیه های 18 تا 19؛ عبرانیان فصل 2 آیه 4؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه 11). از اصطلاح « نشانه ها» هرگز برای اشاره به یک گروه جداگانه از هدایای روح القدس استفاده نشده است.

نبوت

نبوت یکی دیگر از اصطلاحات مورد اختلاف این دو گروه می باشد. سسیشنیست ها از کانتنیواِیشنیست هایی نام می برند که مکاشفات شخصی خود را با کتاب مقدس برابر می دانند. با این وجود، اکثریت کانتنیواِیشنیست و سسیشنیست ها بر سر این موضوع توافق دارند که هیچ نوع مکاشفه ی دیگری که با قانون کلی کتاب مقدس برابری کند به انسان داده نخواهد شد. اما کانتنیواِیشنیست ها سندی در کتاب مقدس نمی بینند که نشان بدهد خداوندی که کتاب مقدس را به ما داده دیگر با فرزندانش صحبت نمی کند. هدیه نبوت (پیشگویی) می تواند شامل بیان حقیقت خداوند باشد، اما همچنین می تواند شامل توانایی مکاشفه ماورای طبیعی باشد که خداوند به خدمتگزارانش می دهد تا دیگران را به بهترین شکل تحت تاثیر قرار دهند. پولس کلیسا را تشویق می کند تا «مشتاقانه دعا کنید تا روح‌القدس عطایای روحانی را نیز به شما عنایت کند، خصوصاً عطای نبوّت را » (اول قرنتیان فصل 14 آیه 1).

سخن گفتن به زبان ها

موضع سخن گفتن به زبان ها برای بسیاری از مسیحیان سوء تفاهم ایجاد کرده است. سوء استفاده و استفاده نادرست از این موضوع در برخی گروه ها، آتش سسیشنیست ها را تندتر کرده است طوریکه می گویند این هدیه دیگر نه وجود دارد و نه لازم است. حتی برخی این پدیده را شیطانی یا هیستری احساسی می نامند. آنها همچنین این بحث را پیش می کشند که اگر هدیه سخن گفتن به زبان ها همچنان وجود داشت به بشارت دهندگان مسیحی داده میشد تا سالیان درازی مجبور به یادگیری زبان نباشند.

کانتنیواِیشنیست ها با آنها در این مورد موافقت می کنند که برخی از چیزهایی که الهام شده از روح القدس خوانده می شوند چیزی بیشتر از هیجانات احساسی نیست. شیطان و انسان های سقوط کرده همیشه کارهای معجزه آسای خداوند را جعل کرده و خواهند کرد (خروج فصل 7 آیه های 10 تا 11؛ اعمال رسولان فصل 8 آیه های 9، 11؛ مکاشفه فصل 13 آیه 14). با این حال، وجود جعلیات نمی تواند موارد موثق و واقعی را نفی کند. رفتار دختری که اسیر روح پلید شده بود و پیشگویی می کرد پولس و سیلاس را آزرده خاطر کرد. این حقیقت که توانایی ماورای طبیعی او از طرف شیطان بود نه خدا، باعث نشد پولس به این نتیجه برسد که همه هدایای نبوتی از طرف شیطان بودند (اول قرنتیان فصل 14 آیه 1). عیسی مسیح در متی فصل 7 آیه های 21 تا 23 پیشگویی کرد که خیلی ها در آینده ادعا می کنند او را می شناسند و در نام او نبوت کرده اند. وجود جاعلان شیادان حقیقت دارد اما به این معنی نیست که همه کسانی که معجزه کردند شیاد و متقلب بودند.

کانتنیواِیشنیست ها می گویند که شاید دلیل بخشی از سردرگمی درباره این موضوع این باشد که «سخن گفتن به زبان ها» در اعمال رسولان و قرنتیان دو نوع مختلف است. هدیه سخن گفتن به زبان ها که در روز پنتیکاست به شاگردان مسیح داده شد به آنها توانایی سخن گفتن با حاضرین در آن مکان را داد. این موضوع باعث گسترش سریع پیام انجیل در سرتاسر منطقه شد (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 6 تا 8). با این وجود به نظر می رسد که پولس در اول قرنتیان فصل 14 درباره هدف دیگری از زبان ها صحبت می کند. تمامی این فصل به دستور عمل مربوط به کاربرد و استفاده از این هدیه می پردازد. یکی از کاربردهای این هدیه پرستش خداوند می باشد (اول قرنتیان فصل 14 آیه 2؛ آیه 14 تا 16 و 28).

سند کتاب مقدسی این موضوع را می توان در اعمال رسولان فصل 10 آیه های 45 تا 46 پیدا کرد، جایی که کرنلیوس روح القدس را دریافت می کند و خدا را به زبان ها پرستش می کند. حتی با وجود اینکه کسی که نیاز به شنیدن انجیل به آن زبان ها را داشته باشد در آنجا حضور نداشت. مثال دیگر اعمال رسولان فصل 19 آیه های 6 تا 7 است. دوازده مرد از افسس روح القدس را دریافت کردند و شروع به حرف زدن به زبان ها کردند، اما کسی که برای فهمیدن پیام انجیل به آن زبان ها نیاز داشته باشد در آنجا حضور نداشت. پرستش به زبان ها به طور منظم در برنامه کلیسای قرنتیان بود، ولی همیشه هم شخصی که به شنیدن انجیل به زبان خودش نیاز داشت در آنجا نبود.

پولس در اول قرنتیان فصل 14 آیه 28 به دستور عمل های خو در رابطه با استفاده از زبان ها در جلسات پرستشی کلیسا ادامه می دهد، «اما اگر کسی نباشد که ترجمه کند، ایشان باید در سکوت با خود و با خدا به زبانهای غیر سخن گویند، نه در حضور همه و با صدای بلند.» در اینجا ظاهرا به این موضوع اشاره می شود که زبان ها می توانند به عنوان وسیله ای برای دعا کردن در روح مورد استفاده قرار بگیرند، این مطلب به متونی مانند اول قرنتیان فصل 14 آیه های 14 تا 15 و 28، رومیان فصل 8 آیه 26، افسسیان فصل 6 آیه 18 و یهودا فصل 1 آیه 20 زاویه دید دیگری می دهد. پولس هرگز قرنتیان را برای استفاده از این هدیه توبیخ نکرد (اول قرنتیان فصل 14 آیه 39) بلکه برای سوء استفاده یا ایجاد اغتشاش از آنها انتقاد می کرد (آیه های 23 و 39). پولس این فصل را به این شکل به پایان می رساند، «در ضمن کسی را از سخن گفتن به زبانها منع نکنید.  هر کاری به جای خود نیکوست و باید با نظم و ترتیب انجام شود» (اول قرنتیان فصل 14 آیه های 39 تا 40).

تاریخ کلیسا

سسیشنیست ها ادعا می کنند که بر اساس شواهد تاریخی، نشانه ای از اهدای هدایای معجزه آسا پس از مرگ رسولان وجود ندارد. با این وجود، کانتنیواِیشنیست ها ادعا می کنند که شواهد کلیسایی مخالف این نظر است. آنها از این مثال ها استفاده می کنند:

ژوستین شهید ( سال 100-165 میلادی)، مورخ کلیسای اولیه، می گوید «هدایای نبوتی حتی تا به امروز هم همراه ما هستند. امروز مردان و زنانی را در بین خود می بینیم که هدایای روح خدا را دارند.»

ایرنئوس (125-200 میلادی) می گوید، «ما شاهد هستیم که بسیاری از دوستان در کلیسا دارای هدیه نبوت هستند و از طریق روح القدس به زبان ها سخن می گویند ... حتی مردگانی زنده شدند و برای سالها بین ما زندگی کردند»

نواتیان (210-280 میلادی) گفته است، «این روح القدس است که رسولانی در کلیسا قرار می دهد، به معلمان آموزش می شدهد، زبان ها را هدایت می کند، قدرت و شفا داده و کارهای حیرت انگیز انجام میدهد»

آگوستین (354-430 میلادی) به عنوان یکی از پدران کلیسای اولیه عقیده کانتنیواِیشنیسم را معمولا رد کرده است. اما او بعدها چنان تحث تاثیر شفاها و معجزاتی که شاهد آنها بود قرار گرفت که باعث شد در «شهر خدا» بنویسد، «من برای تمام کردن این کار چنان تحت فشار قولی که دادم قرار دارم که نمی توانم همه معجزاتی را که می دانم بنویسم»

محققان اخیر کتاب مقدس مانند جان وسلی، ای دبلیو توزر، آر.ای توری و جی پی مورلند نیز متقاعد شده بودند که هدایای روح القدس همچنان در دنیا امروز هم ادامه دارند، و در حقیقت برخی از آنها را نیز به کار برده اند.

مغلطه ی توسل به سکوت

سسیشنیست ها به این موضوع اشاره می کنند که تنها نخستین نامه های پولس به کلیساها به هدایای معجزه آسا اشاره می کنند. در نامه های بعدی مانند افسسیان نامی از این هدایا برده نشده است. آنها نتیجه گرفته اند که این هدایا باید پس از محکم شدن پایه های کلیسا متوقف شده باشند. با این وجود، کانتنیواِیشنیست ها می گویند این مغلطه ی توسل به سکوت است. عدم اشاره به یک دستور عمل، به هیچ عنوان به این معنی نیست که دستور عمل قبلی تغییر کرده است. شاید به این معنی است که هدایای معجزه آسا در کلیسای افسس مانند کلیسای قرنتیان باعث اغتشاش نشده اند و برای پولس بیان مسائل دیگر مهمتر بوده اند. فهرست هدایای روحانی عنوان شده در رومیان فصل 12 آیه های 6 تا 9، اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 11 و اول پطرس فصل 4 آیه های 10 تا 11 شبیه یکدیگر نیستند و شاید اصلا قرار نبود که شامل همه جزئیات باشد.

محققان زیادی در هر دو طرف این مسئله قرار دارند. سسیشنیست ها معتقدند کلام الهام شده خداوند تنها چیزی است که برای زندگی به شکلی که مسیح از ما خواسته است لازم داریم. کانتنیواِیشنیست ها معتقدند روح القدسی که در اعمال رسولان فصل 2 نازل شد همچنان به کارهای خود همراه با همه هدایای ماورای طبیعی ذکر شده در کتاب مقدس ادامه می دهد. دیوید مارتین لیود جونز، الهی دان قرن نوزدهم، که اغلب به عنوان حامی سسیشنیست از او یاد میشود، می گوید: «همه مسیحیان باید همیشه در جستجوی بهترین و بالاترین باشند. ما هیچ وقت نباید به چیزی کمتر از کاری که برای یک مسیحی در عهد جدید ممکن دانسته شده است، رضایت بدهیم.» ما به هر دو طرف این بحث می گوییم «آمین.»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کانتنیواِیشنیسم (تداوم گرایی) چیست؟ کانتنیواِیشنیست کیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries