زندگی در روح القدس به چه معناست؟


سوال: زندگی در روح القدس به چه معناست؟

جواب:
ایمانداران دارای روح مسیح هستند و امید پر شکوه دارند (کولسیان فصل 1 آیه 27). کسانی که در روح القدس زندگی می کنند، تاثیر زندگی در او را با تقدسی که روز به روز افزایش می یابد، نشان می دهند. این نتیجه و تاثیر از این سرچشمه می گیرد که ایماندار آگاهانه و از روی ایمان، انتخاب کرده تا در گفتار، کردار و پندار به روح القدس تکیه کند ( رومیان فصل 6 آیه های 11 تا 14). نتیجه عدم تکیه بر هدایت و راهنمایی روح القدس، این است که ایماندار مطابق با آن رسالت، تعهد و جایگاهی که نجات برای او فراهم آورده است، زندگی نمی کند (افسسیان فصل 4 آیه 1؛ فیلیپیان فصل 1 آیه 27؛ اول یوحنا فصل 3 آیه 3). زمانی می توانیم تشخیص دهیم زندگی ما در روح القدس است که ثمره های او را که عشق، آرامش، صبر، مهربانی، خوبی، مفید بودن، ملاطفت و خویشتنداری هستند را در زندگی خود نشان دهیم (غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23). پُر شدن از روح القدس درست مانند این است که اجازه دهیم مسیح (کتاب مقدس) درون ما عمیقا ساکن شود (کولسیان فصل 3 آیه 16).

نتیجه زندگی در روح القدس، قدردانی، سرود و شادی است ( افسسیان فصل 5 آیه های 18 تا 20؛ کولسیان فصل 3 آیه 16). فرزندان خدا توسط روح خدا هدایت می شوند (رومیان فصل 8 آیه 14). وقتی مسیحیان تصمیم می گیرند در روح القدس زندگی نکنند، بنابراین گناه می کنند و او را غمگین می سازند، با این حال، امکان بازگشت و اصلاح از طریق اعتراف به گناه وجود دارد (افسسیان فصل 4 آیه 30؛ اول یوحنا فصل 1 آیه 9). زندگی کردن در روح القدس به معنی اطاعت از او می باشد. لازمه زندگی کردن در روح القدس این است که اجازه دهیم تا او تک تک گام های زندگی ما را هدایت کند و همچنین اجازه دهیم تا ذهن ما را منطبق با ذهن خود کند. به طور خلاصه، همانطور که با ایمان قلبی مسیح را پذیرفتیم، او می خواهد تا با ایمان قلبی در روح القدس زندگی کنیم، تا وقتی که به آسمان برده شویم ، از ارباب خود "آفرین" را بشنویم (کولسیان فصل 2 آیه 5؛ متی فصل 25 آیه 23).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
زندگی در روح القدس به چه معناست؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا