بند فیلیوک ( و از پسر) چیست؟سوال: بند فیلیوک ( و از پسر) چیست؟

جواب:
بند فیلیوک مسأله ای مورد مناقشه در کلیسا در رابطه با روح القدس بوده، و هنوز هم است. "سوال این است: روح القدس از چه کسی صادر شد، از پدر، و یا از پدر و پسر هر دو؟ " کلمه ی فیلیوک در لاتین به معنای "از پسر" می باشد. که به "بند فیلیوک" اشاره دارد چرا که عبارت "و پسر" به اعتقادنامه نیقیه اضافه شد، به این نشان که روح القدس از پدر "و پسر" صادر شد. مباحثات بسیار زیادی در مورد این موضوع وجود داشت که در نهایت در سال۱۰۵۴ میلادی به جدایی میان کلیساهای کاتولیک رومی و ارتدوکس شرقی منجر شد. دو کلیسا هنوز در مورد بند فیلیوک اختلاف نظر دارند.

یوحنا ۲۶:۱۴ به ما می‌گوید " امّا آن مدافع، یعنی روح‌القدس، که پدر او را به نام من می‌فرستد … " یوحنا ۲۶:۱۵ به ما می‌گوید "امّا چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما می‌فرستم بیاید، یعنی روحِ راستی که از نزد پدر می‌آید، او خود دربارۀ من شهادت خواهد داد. " همچنین رجوع کنید به یوحنا ۱۶:۱۴ و فیلیپیان ۱۹:۱ .به نظر می‌رسد که این متون نشان می دهند که روح توسط پدر و پسر هر دو فرستاده شد. موضوع اساسی در بند فیلیوک تمایل به حفاظت از الوهیت روح القدس است. کتاب مقدس به وضوح می آموزد که روح القدس خدا است (اعمال۴:۵-۳ ). کسانی‌ که مخالف بند فیلیوک هستند، مخالفت آنها به این دلیل است که معتقدند که فرستاده شدن روح القدس از جانب پدر و پسر او را تابع پدر و پسر می کند. کسانی که بند فیلیوک را تأیید می‌کنند بر این باورند که صدور روح القدس از پدر و پسر تأثیر ی بر خدایی روح به همان مرتبه ی پدر و پسر ندارد.

مناقشه ی بند فیلیوک به احتمال زیاد شامل جنبه ای از شخصیت خدا است که ما هرگز قادر به درک کامل آن نخواهیم بود. خدا، که یک موجود بی نهایت است، در ذهن محدود انسانی ما غیر قابل درک است. روح القدس خدا است، و او توسط خدا به عنوان "جایگزین" عیسی مسیح به اینجا، بر روی زمین فرستاده شده است. به این سوال که آیا روح القدس توسط پدر فرستاده شد، و یا توسط پدر و پسر، به احتمال زیاد نمی توان قاطعانه پاسخ داد، و نه کلاً نیازی به این کار هست. بند فیلیوک شاید باید مورد مناقشه باقی بماند.بازگشت به خانۀ فارسیبند فیلیوک ( و از پسر) چیست؟