settings icon
share icon
سوال

ریزش روح القدس چیست؟

جواب


ریزش روح القدس – ریزش روح القدس برای پر کردن مردم و ساکن شدن در آنها – در عهد قدیم پیش بینی شده بود و در عهد جدید در روز پنتیکاست محقق شد (اعمال رسولان فصل 2). این رویداد در اشعیا فصل 44 آیه 3 پیش بینی شده بود: «بر زمین تشنه‌ات آب خواهم ریخت و مزرعه‌های خشک تو را سیراب خواهم کرد. روح خود را بر فرزندانت خواهم ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت.» روح القدس به شکل آب حیات به تصویر کشیده شده است که مردم در حال مرگ را نجات داده و برکت می دهد. پطرس از محقق شدن یک پیشگویی دیگر در روز پنتیکاست نقل قول می کند: «پس از آن، روح خود را بر همهٔ مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد، پیران شما خوابها و جوانان شما رؤیاها خواهند دید. در آن روزها روح خود را حتی بر غلامان و کنیزان خواهم ریخت ... هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.» (یوئیل فصل 2 آیه های 28 تا 29، 32).

رویداد ریزش روح القدس، عصر جدیدی به نام عصر کلیسا را افتتاح کرد. در عهد قدیم، روح القدس هدیه ی کمیابی بود که فقط به تعداد محدودی از انسان ها آن هم معمولا برای مدت کوتاهی داده میشد. وقتی شائول به عنوان پادشاه اسرائیل تعمید گرفت، روح القدس بر او نازل شد (اول سموئیل فصل 10 آیه 10)، اما وقتی خداوند برکتش را از او گرفت، روح القدس نیز او را ترک کرد (اول سموئیل فصل 16 آیه 14). روح القدس برای لحظات یا فواصل خاصی وارد زندگی عتنئیل (داوران فصل 3 آیه 10)، جدعون (داوران فصل 6 آیه 34)، و سامسون (داوران فصل 13 آیه 25، فصل 14 آیه 6) شد تا به آنها قدرت انجام خواست خدا و خدمت به اسرائیل را بدهد. در روز پنتیکاست، روح القدس بر همه ایمانداران به مسیح نازل شده و در وجود آنها ساکن شد. این رویداد نشان دهنده تغییر اساسی کار روح القدس است.

عیسی مسیح قبل از اینکه دستگیر شود به شاگردانش قول داد که روح القدس را برای آنها خواهد فرستاد (یوحنا فصل 14 آیه های 15 تا 17). روح القدس «همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود» (یوحنا فصل 14 آیه 17)؛ این پیشگویی سکونت روح القدس در وجود ایماندارن بود و ویژگی دیگری از عصر کلیسا را نشان می دهد. ریزش روح القدس در اعمال رسولا فصل دوم نیز نشان دهنده ی تحقق سخنان عیسی مسیح است، روح القدس در آن روز به شکلی قدرتمند، نمایان و قابل شنیدن به ایمانداران نازل شد. لوقا این رویداد را ثبت کرده است: «ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد شدید از آسمان آمد و خانه‌ای را که در آن جمع بودند، پر کرد. سپس چیزی شبیه زبانه‌های آتش ظاهر شده، تقسیم شد و بر سر هر یک از ایشان قرار گرفت. آنگاه همه از روح‌القدس پر شدند و برای اولین بار شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که با آنها آشنایی نداشتند، زیرا روح خدا این قدرت را به ایشان بخشیده بود» (اعمال رسولان فصل 2 آیه های 2 تا 4). ایمانداران پر شده از روح القدس بلافاصله به خیابان های اورشلیم رفتند و عیسی مسیح را بشارت دادند. سه هزار تن در آن روز نجات یافتند وتعمید گرفتند، کلیسا در آن روز آغاز شد (آیه 41).

بارش روح القدس بر انسان، افتتاح عهد جدید بود که با خون مسیح تصویب شده بود (لوقا فصل 22 آیه 20). بر اساس عهد جدید، روح القدس به همه ایمانداران داده می شود (افسسیان فصل 1 آیه 13). از روز پنتیکاست به بعد، روح القدس در لحظه ی نجات در ایمانداران ساکن می شود و آنها را تعمید می دهد (اول قرنتیان فصل 12 آیه 13).

در کتاب اعمال رسولان شاهد سه رویداد مختلف ریزش روح القدس به سه گروه مختلف از مردم در سه زمان مختلف هستیم. اولین گروه به یهودیان و نوایمانان در اورشلیم (اعمال رسولان فصل 2). رویداد دوم مربوط به گروهی از ایمانداران اهالی سامره است (اعمال رسولان فصل 8). و رویداد سوم برای گروهی از غیریهودیان ایماندار اتفاق افتاد (اعمال رسولان فصل 10). پطرس در هر سه موقعیت حضور داشت. خداوند سه مرتبه روح القدس را با نشانه های واضح و روشن، زمانی که ماموریت بزرگ (بشارت پیام انجیل) در حال انجام بود فرستاد. همان روح القدسی که به یهودیان، سامری ها و غیریهودیان در حضور همان رسولان و به همان شکل نازل شد باعث اتحاد کلیسای اولیه شد. کلیسای یهودی یا سامری و رومی به وجود نیامد بلکه فقط یک «کلیسا» به وجود آمد، «یک خدا، یک ایمان، یک غسل تعمید» (افسسیان فصل 4 آیه 5).

ریزش روح القدس با پر شدن از روح القدس فرق می کند. ریزش روح القدس به نزول منحصر به فرد او به زمین گفته می شود؛ پر شدن از روح القدس زمانی اتفاق می افتد که کنترل کامل زندگی خود را به خدا می سپاریم. به مادستور داده شده تا از روح القدس پر شویم (افسسیان فصل 5 آیه 18). یک ایماندار میتواند از روح القدس پر شود و یا آتش آن را خاموش کند (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 19). در هر صورت، روح القدس در وجود ایمانداران باقی می ماند (برعکس عهد قدیم که روح القدس به طور موقتی می آمد و می رفت). پر شدن از روح القدس نتیجه مستقیم سرسپردگی به خواست خداوند است و خاموش کردن آتش او نتیجه مستقیم سرپیچی از خواست اوست.

برخی از مسیحیان هنوز به دنبال ریزش روح القدس به گروه خاصی از مردم در زمان خاصی هستند، اما هیچ نوع سند کتاب مقدسی مبنی بر تکرار رویدادی شبیه پنتیکاست وجود ندارد. کلیسا آغاز شد و رسولان زیربنای آن را تشکیل دادند (افسسیان فصل 2 آیه 20). گاهی در سرودها و آوازها از روح القدس می خواهیم که «بیاید»، اما حقیقت این است که او در لحظه نجات در وجود ما ساکن شده و هرگز ما را ترک نخواهد کرد. ریزش روح القدس یک پیشگویی محقق شده است که عصر کلیسا و عهد جدید را آغاز کرد. در این عهد جدید، همه ایمانداران روح القدس را در لحظه ی نجات دریافت می کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ریزش روح القدس چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries