settings icon
share icon
سوال

آیا لیستی از عطایای روحانی وجود دارد؟

جواب


در حقیقت سه دسته از "عطایای روح" در کتاب مقدس موجود است، که همچنین بعنوان عطایای روحانی نیز شناخته می شوند. سه متن اصلی که عطایای روحانی را توصیف می کنند شامل: رومیان 6:12-8؛ اول قرنتیان 4:12-11؛ و اول قرنتیان 28:12 هستند. عطایایی که در رومیان 12 نامبرده شده اند، عبارتند از: نبوت کردن، خدمت، تعلیم، تشویق، بخشش، رهبری، رحم و شفقت. لیست موجود در اول قرنتیان 4:12-11 شامل: کلام حکمت، کلام علم، ایمان، شفا، قوت معجزات، نبوت، تمیز ارواح، تکلم به زبانها، و ترجمه زبانها است. لیست موجود در اول قرنتیان 28:12 نیز شامل: شفا دادن، امداد، مدیریت، سخن گفتن به انواع زبانهای غیر است. توضیح مختصری از هر عطا در زیر آمده است:

نبوت: لغت یونانی بکاربرده شده در هر دو متن که »نبوت کردن« یا »نبوت« ترجمه شده است، به معنای "از پیش گفتن" یا اعلام اراده الهی، تفسیر مقاصد خدا، و یا آشکار ساختن حقیقت خدا به هر نحوی که تدبیر شده تا بر روی مردم تأثیر بگذارد. ایده پیشگویی آینده در قرون وسطی اضافه شد بود و در تضاد مستقیم با دیگر بخشهای کلام خدا است که اینگونه فالگیری و غیبگویی ها را محکوم می کند (اعمال رسولان 16:16-18).

خدمت: کلمه یونانی آن "diakonian" است که در انگلیسی کلمه "deacon" (به معنی شماس) از آن گرفته شده، و به معنی هر نوع خدمت عملی، و شامل خدمات عملی به افراد نیازمند است.

تعلیم: این عطا شامل تحلیل و اعلام کلام خدا است، و معنی، مفهوم و کاربرد آن برای زندگی شنوندگان آن را توضیح می دهد. کسی که عطای تعلیم دارد، کسی است که قابلیت منحصربفردی در آموزش و ابلاغ معرفت و دانش، بخصوص آموزه های ایمان را دارا است.

تشویق: که همچنین "نصیحت کردن" نیز نامیده می شود، این عطا در افرادی که پیوسته دیگران را به رعایت و پیروی حقیقت خدا فرا می خوانند وجود دارد، که ممکن است شامل اصلاح و یا بنای دیگران از طریق تقویت ایمان ضعیفشان و یا تسلی دادن آنها در سختیها باشد.

بخشش: کسانی که عطای بخشش دارند، کسانی هستند که شادمانه آنچه دارند، چه مالی، چه مادی و یا دادن وقت شخصی و توجه کردن، با دیگران قسمت می کنند. شخص بخشنده، به نیاز دیگران توجه می کند و بدنبال فرصتهایی است تا کالا، پول و زمانش را با افراد نیازمند در وقت نیازشان، به اشتراک بگذارد.

رهبری: کسی که عطیه رهبری دارد کسی است که نظارت و رهبری می کند یا بر مردم در کلیسا مدیریت می کند. این کلمه ذاتاً به معنای "راهنمایی" یا "هدایت" است و مثال کسی است که یک کشتی را هدایت می کند. کسی که عطای رهبری داشته باشد با حکمت و فیض هدایت می کند و ثمره روح را در زندگی اش با بجای گذاشتن سرمشق، نشان می دهد.

رحم و شفقت: این عطا با عطای تشویق بطور نزدیکی در ارتباط است، عطای رحم و شفقت در کسانی مشهود است که نسبت به افرادی که در پریشانی هستند، مهربان بوده، و همراه با ابراز همدردی و احساسات و با اشتیاق و تمام وجود، دردهای آنها را با مهربانی و خوشی، تسکین می دهند.

کلام حکمت: این حقیقت که این عطا به عنوان "کلامِ" حکمت توصیف شده، بیانگر این است که این یکی از عطایای زبانی است. این عطا کسی را توصیف می کند که می تواند حقایق کلام خدا را درک و از آن صحبت کند، به نحوی که آنها را در شرایط مختلف زندگی با بصیرت تمام بکار گیرد.

کلام علم: این نیز یکی از عطایای زبانی است که شامل درک حقیقت با بینشی است که تنها از مکاشفه خدا حاصل می شود. کسانی که عطای کلام علم را دارند، امور عمیق الهی و اسرار کلام خدا را درک می کنند.

ایمان: همه ایمانداران به اندازه ای ایمان را دارا می باشند، زیرا که این یکی از عطایای روح است که به همه آنهایی که به مسیح ایمان می آورند، اعطا می شود (غلاطیان 22:5-23). عطای روحانی ایمان، در کسی که اعتماد قوی و مستحکمی به خدا، کلامش، وعده هایش، و قدرت دعا به تاثیر معجزات دارد، نمایان می شود.

شفا: گرچه خداوند امروزه هنوز شفا می بخشد، قدرت انجام شفاهای معجزه آسا به رسولان قرن اول کلیسا تعلق داشت تا تایید شود که پیغامشان از طرف خدا بود. مسیحیان امروزه قدرت شفای مریض و یا زنده کردن مرده را ندارند. اگر اینگونه بود، بیمارستانها و سردخانه ها پر از افرادی که دارای این عطا هستند می بود که تخت ها و تابوتها را در هرجا خالی می کردند.

قدرتهای معجزه آسا: همچنین بعنوان انجام معجزات نیز شناخته می شود. این نیز یک عطای نشانه ای موقتی است که شامل انجام رویدادهای مافوق طبیعی است که تنها از طریق قدرت خدا می تواند جاری شود (اعمال رسولان 22:2). این عطا توسط پولس (اعمال رسولان 11:19-12)، پطرس (اعمال رسولان 6:3)، استیفان (اعمال رسولان 8:6)، و فیلپس (اعمال رسولان 6:8-7)، در میان دیگران به نمایش گذاشته شد.

تشخیص (تمیز) ارواح: افراد بخصوصی این توانایی منحصر بفرد را دارند تا پیغام حقیقی خدا را از پیغام فریب دهنده یعنی شیطان، که روشهای او توام با تعالیم فریبکاری و غلط است تشخیص دهند. عیسی گفت که بسیاری بنام من خواهند آمد و بسیاری را گمراه خواهند کرد (متی 4:24-5)، اما عطای تشخیص ارواح برای محافظت کلیسا از این چنین افرادی، به کلیسا اعطا شده است.

تکلم به زبانها: عطای زبانها یکی از "عطایای نشانه ای" موقتی است که به کلیسای اولیه داده شد تا بتوان انجیل را در سراسر جهان به همه ملتها و به همه زبانهای شناخته شده موعظه کرد. این شامل قابلیت الهی تکلم به زبانهایی است که قبلتر برای گوینده آن ناشناخته بوده است. این عطا در واقع پیغام انجیل و آنانی را که آن را موعظه می کردند، تصدیق می کرد که از طرف خدا هستند. عبارت "اقسام زبانها" و یا "زبانهای گوناگون،" بطور موثری ایدۀ "زبان دعای شخصی" را بعنوان عطیه روحانی، باطل می سازد.

ترجمه زبانها: شخصی عطای ترجمه زبانها داشت، می توانست زبان کسی را که به زبانها صحبت می کرد متوجه شود، حتی اگر زبانی را که صحبت می شد نمی دانست. سپس ترجمه کنندۀ زبانها، پیغام دریافت شده از متلکم زبانها را به دیگران ترجمه می کرد تا همه آن را درک کنند.

اعانات (کمک به دیگران): عطای اعانت با عطای رحم و شفقت رابطه تنگانگی دارد. افراد دارای عطای اعانات، افرادی هستند که می توانند در کلیسا با شفقت و فیض به دیگران کمک و اعانت برسانند. و این طیف وسیعی از حالتهای ممکن کاربردی را شامل می شود. از همه مهمتر، این قابلیت منحصر بفردی است برای شناسایی افرادی که با شک، ترسها، و چالشهای روحانی دیگر روبرو هستند؛ برای حرکت به سمت افرادی که در نیاز روحانی هستند با کلامی محبت آمیز، رفتاری قابل درک و با مهربانی؛ و برای گفتن حقیقت کلام که هم ملزم کننده و هم توأم با محبت است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"آیا لیستی از عطایای روحانی وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries