آیا قراراست که ایماندار قادر به احساس روح القدس باشد؟سوال: آیا قراراست که ایماندار قادر به احساس روح القدس باشد؟

جواب:
در حالی‌ که برخی‌ کارهای روح القدس ممکن است شامل احساس گناه، آرامش و یا توانمند سازی باشند، کلام به ما نمی‌‌آموزد که رابطه مان با روح القدس را بر مبنای آنچه که احساس می‌کنیم یا چگونگی آن احساس بنا کنیم. هر متولد دوباره در مسیح، دارای روح القدس درون خود است. عیسی به ما گفت که زمانی که تسلی دهنده بیاید او با ما و در ما خواهد بود. " و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ راستی که جهان نمی‌تواند او را بپذیرد، زیرا نه او را می‌بیند و نه می‌شناسد؛ امّا شما او را می‌شناسید، چرا‌که نزد شما مسکن می‌گزیند و در شما خواهد بود" (یوحنا ۱۷:۱۴-۱۶ ).به عبارت دیگر، عیسی کسی مثل خودش را ارسال کرد تا با ما و در ما باشد.

ما می دانیم که روح القدس با ما است به دلیل اینکه کلام خدا آن را به ما می گوید. روح القدس در هر ایماندار دوباره متولد شده حضور دارد، اما هر ایماندار توسط روح القدس هدایت نمی شود، واین یک تفاوت بزرگ است.هنگامی که ما در جسم سلوک می‌کنیم، تحت هدایت روح القدس نیستیم ، اگر چه او در ما ساکن باشد. پولس رسول در مورد این حقیقت نظر می دهد، و او با استفاده از یک تصویربه ما کمک می کند تا آن را بهتر درک کنیم."مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید" (افسسیان ۵ :۱۸). بسیاری از مردم این آیه را می خوانند و به این معنی تفسیر می‌کنند که پولس رسول بر ضد شراب سخن گفته است. در حالی‌ که موضوع این بخش، سلوک و درگیریهای ایمان دارنی است که در روح ساکنند. بنابراین، چیزی بیشتر از یک هشدار در مورد نوشیدن بیش از حد شراب است.

هنگامی که مردم بیش از حد از شراب مست هستند، ویژگی های خاصی را نشان می دهند: دست و پا چلفتی می شوند، بریده بریده حرف می زنند ودر قضاوت خود دچار اختلال می شوند. پولس رسول اینجا مقایسه‌ای را نمایان می‌کند. همان طور که برای کسی‌ که به علت مستی از شراب رفتار می‌کند، مشخصه‌هایی‌ هست، کسی‌ که توسط روح القدس هدایت میشود هم مشخصه‌هایی‌ دارد. در غلاطیان ۲۴:۵-۲۲ در مورد میوه ی روح می خوانیم. این میوه روح القدس است، که توسط ایمان دار دوباره متولد شده که تحت هدایت اوست نمایان می شود.

زمان فعل در افسسیان ۱۸:۵ نشان می دهد " پر شدن" توسط روح القدس یک فرایند مستمر است. از آنجا که نصیحت گونه است، این را به دنبال دارد که امکان پر نشدن و یا کنترل نشدن توسط روح وجود دارد. بقیه ی افسسیان ۵ ویژگی های ایماندار از روح پر شده را به ما نشان می دهد."با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید.همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه‌چیز شکر گویید. به حرمت مسیح، تسلیم یکدیگر باشید" ( افسسیان ۲۱:۵-۱۹ ).

ما از روح پر نیستیم چون که این طور احساس می کنیم، بلکه به این دلیل که این امتیاز و ثروت مسیحی بودن است. پربودن و یا هدایت توسط روح نتیجه ی سلوک در اطاعت از خداوند است. این یک هدیه از فیض خداوند است و نه یک احساس عاطفی. احساسات قادر هستند که ما را فریب دهند و این کار را خواهند کرد، و ما می توانیم کار خود را به شوریدگی احساسی بکشانیم، که کاملا جسمی باشد و از جانب روح القدس نباشد." امّا می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به‌جا نخواهید آورد … اگر به روح زیست می‌کنیم، به روح نیز رفتار کنیم" (غلاطیان ۱۶:۵، ۲۵).

علی‌رغم این توضیحات، ما نمی توانیم انکار کنیم که مواقعی وجود دارد که ما می‌توانیم غرق در حضور و قدرت روح باشیم، و این‌ اغلب یک تجربه ی احساسی است. وقتی که اتفاق می افتد، هیچ شادی دیگری شبیه آن نیست. داوود پادشاه " با تمام توان خود رقصید" (۲ ساموئل ۱۴:۶ ) زمانی که آنها صندوقچه ی عهد را به اورشلیم آوردند. تجربه ی شادی در روح درک این واقعیت است که ما به عنوان فرزندان خداوند توسط فضل او برکت یافته ایم. بنابراین، قطعا، کارهای روح القدس می تواند احساسات و عواطف ما را به همراه داشته باشد. درعین حال، ما نمی‌توانیم بر اساس آنچه که احساس می‌کنیم، از داشتن روح القدس اطمینان حاصل کنیم.بازگشت به خانۀ فارسیآیا قراراست که ایماندار قادر به احساس روح القدس باشد؟