آیا تکلم به زبان‌ها شاهدی برای داشتن روح القدس است؟سوال: آیا تکلم به زبان‌ها شاهدی برای داشتن روح القدس است؟

جواب:
در کتاب اعمال رسولان در سه نوبت تکلم به زبان‌ها با دریافت روح القدس‌ همراه شده است: اعمال رسولان ۲: ۴ ، ۴۶:۱۰- ۴۴ و۶:۱۹. با این حال، این سه نوبت تنها جایی در کتاب مقدس هستند که در آن تکلم به زبان‌ها شاهدی برای دریافت روح القدس است. در سراسر کتاب اعمال رسولان، هزاران نفر از مردم به عیسی مسیح ایمان آورده‌اند و هیچ چیز در مورد تکلم آن‌ها به زبان‌ها گفته نشده است: (اعمال رسولان ۴۱:۲، ۲۵:۸-۵، ۳۴:۱۶-۳۱، ۲۰:۲۱ ) .در هیچ جای عهد جدید نمی آموزد که تکلم به زبان‌ها تنها شاهد ی است که شخص روح القدس را دریافت کرده است. در واقع، عهد جدید مخالف آن را می آموزد. به ما گفته اند که هر مؤمن در مسیح، روح القدس را دارد (رومیان ۸ :۹ ؛ اول قرنتیان۱۳:۱۲ ؛ افسسیان ۱۴:۱-۱۳)، اما نه هر مؤمن در زبان صحبت می کند (اول قرنتیان ۳۱:۱۲-۲۹).

پس چرا در آن سه عبارت در اعمال رسولان ، تکلم به زبان‌ها شاهدی از روح القدس است؟ در اعمال رسولان فصل۲، تعمید رسولان در روح القدس و قدرتمند سازی آنها توسط او برای اعلام انجیل، ثبت شده است. رسولان قادر شدند به زبان های دیگرصحبت کنند تا بتواند حقیقت را با مردم به زبان خود آن‌ها بیان کنند. اعمال رسولان فصل ۱۰، پطرس رسول را در حالی که برای به اشتراک گذاشتن انجیل با مردم غیر یهودی ارسال می‌شد ثبت کرده است. پطرس و دیگر مسیحیان اولیه، که یهودی بودند، برایشان سخت بود که امتها (مردم غیر یهودی) را به درون کلیسا بپذیرند. خدا امتها را قادر به تکلم به زبان‌ها کرد تا نشان دهد که آنها همان روح القدس را که رسولان دریافت کرده بودند دریافت کرده اند (اعمال رسولان ۴۷:۱۰، ۱۷:۱۱).

اعمال رسولان۴۷:۱۰-۴۴ آنرا اینگونه توصیف می‌کند: " پطرُس هنوز سخن می‌گفت که روح‌القدس بر همۀ آنان که پیام را می‌شنیدند، نازل شد. شماری از ایماندارانِ یهودی‌نژاد که همراه پِطرُس آمده بودند، چون دیدند روح‌القدس حتی بر غیریهودیان نیز فرو‌ریخته است، در حیرت افتادند.زیرا شنیدند که ایشان به‌زبانهای دیگر سخن می‌گویند و خدا را می‌ستایند. آنگاه پِطرُس گفت:«حال که اینان روح‌القدس را درست همانند ما یافته‌اند، آیا کسی می‌تواند از تعمیدشان در آب مانع گردد؟» " پطرس بعداً به این واقعه به عنوان اثبات این که خدا در واقع امتها را نجات داد اشاره می‌کند (اعمال رسولان۱۱:۱۵-۷).

تکلم به زبان‌ها درهیچ جا به عنوان چیزی معرفی نشده است که همه ی مسیحیان زمانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتند و بنابراین در روح القدس تعمید گرفتند باید انتظار داشته باشند. در واقع از میان تمامی‌ تغییر کیش‌ها در عهد جدید، فقط دو مورد تکلم به زبان‌ها ثبت شده است. زبان‌ها عطیه ای معجزه آسا بودند که هدفی خاص در زمانی خاص داشتند. و تنها شاهد دریافت روح القدس نبودند و نبوده اند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیآیا تکلم به زبان‌ها شاهدی برای داشتن روح القدس است؟