settings icon
share icon
سوال

آیا سخن گفتن به زبان‌ها، نشانه داشتن روح القدس است؟

جواب


در کتاب اعمال رسولان در سه متن سخن گفتن به زبان‌ها با دریافت روح القدس‌ مرتبط شده است: اعمال رسولان فصل 2 آیه 4 ، فصل 10 آیه های 44 تا 46 وفصل 19 آیه 6. با این حال، این سه متن تنها جایی در کتاب مقدس هستند که در آن سخن گفتن به زبان‌ها نشانه ای از دریافت روح القدس عنوان شده است. در سراسر کتاب اعمال رسولان، هزاران نفر از مردم به عیسی مسیح ایمان آورده‌اند و هیچ چیز در مورد سخن گفتن آنها به زبان‌ها گفته نشده است: (اعمال رسولان فصل 2 آیه 41، فصل 8 آیه های 5 تا 25، فصل 16 آیه های 31 تا 34، فصل 21 آیه 20 ) .در هیچ جای عهد جدید گفته نشده که سخن گفتن به زبان‌ها تنها نشانه ای است که شخص روح القدس را دریافت کرده است. در واقع، عهد جدید برعکس آن را می گوید. به ما گفته شده است که هر ایماندار در مسیح، روح القدس را دارد (رومیان فصل 8 آیه 9 ؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه 13؛ افسسیان فصل 1 آیه های 13 تا 14)، اما هر ایمانداری نمی تواند به زبان ها صحبت کند (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 29 تا 31).

پس چرا در آن سه متن در اعمال رسولان ، سخن گفتن به زبان‌ها دلیل و نشانه ای برای داشتن روح القدس است؟ در اعمال رسولان فصل۲، تعمید رسولان در روح القدس و توانمند کردن آنها توسط او برای اعلام انجیل، ثبت شده است. رسولان قادر شدند به زبان های (گویش های) دیگر صحبت کنند تا بتواند حقیقت را با مردم به زبان خود آن‌ها بیان کنند. اعمال رسولان فصل ۱۰، عنوان کرده است که پطرس رسول برای بشارت انجیل به غیر یهودیان فرستاده شد. پطرس و دیگر مسیحیان اولیه، که یهودی بودند، برایشان سخت بود که مردم غیر یهودی را در کلیسا بپذیرند. خدا غیر یهودیان را قادر به سخن گفتن به زبان‌ها کرد تا نشان دهد که آنها نیز روح القدس را مانند رسولان دریافت کرده اند (اعمال رسولان فصل 10 آیه 47، فصل 11 آیه 17).

اعمال رسولان فصل 10 آیه های 44 تا 47 آنرا اینگونه توصیف می‌کند: " هنوز سخن پطرس تمام نشده بود كه روح‌القدس بر تمام شنوندگان نازل شد! يهوديانی كه همراه پطرس آمده بودند، وقتی ديدند كه روح‌القدس به غيريهوديان نيز عطا شده است، مات و مبهوت ماندند. ‏ولی جای شک باقی نماند، چون می‌شنيدند كه همه به زبانهای مختلف سخن می‌گويند و خدا را تمجيد می‌كنند " پطرس بعداً به این واقعه اشاره می کند تا ثابت کند که خدا غیر یهودیان را هم نجات داده است (اعمال رسولان فصل 15 آیه های 7 تا 11).

در هیچ جای کتاب مقدس، سخن گفتن به زبان ها به عنوان چیزی معرفی نشده که مسیحیان به محض ایمان آوردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و تعمید گرفتن با روح القدس باید انتظار آن را داشته باشند. در واقع در بین تمامی موارد تغییر دین به مسیحیت فقط دو مورد سخن گفتن به زبان ها ثبت شده است. سخن گفتن به زبان ها یک هدیه معجزه آسا بود که هدف خاصی در زمان خاصی را دنبال می کرد، و هرگز به عنوان مدرک و نشانه ای از دریافت روح القدس نبوده و نیست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا سخن گفتن به زبان‌ها، نشانه داشتن روح القدس است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries