settings icon
share icon
سوال

"اسامی و عناوین "روح القدس" چه هستند؟

جواب


"روح القدس" به عناوین و اسامی زیادی شناخته می‌شود، اغلب آنها نمایانگر کارایی یا جنبه های مختلف خدمت اوست. در زیر به تعدادی از اسامی و توصیفاتی که کتاب مقدس برای روح القدس بکار برده، اشاره شده است:

نویسنده کتب مقدس: (دوم پطرس ۲۱:۱؛ دوم تیموتائوس ۱۶:۳) کتاب مقدس بوسیله "روح القدس"، یعنی شخص سوم تثلیث الهام شده است، که بصورت تحت اللفظی یعنی "نفس خداست." روح القدس، تمام نویسندگان ۶۶ کتاب را تحت تاثیر قرار داد تا دقیقاً آنچه را که او در قلبها و افکارشان دمیده، به نگارش درآورند. همانطوریکه قایقی که در میان آب، با باد به اینسو و آنسو حرکت می کند، همچنین، نگارندگان کتاب مقدس، با تکانه روح، برانگیخته می شدند.

تسلی دهنده / مشاور / وکیل مدافع: (اشعیا ۲:۱۱؛ یوحنا ۱۶:۱۴؛ ۱۵:۲۶؛ ۷:۱۶) هر سه کلمه، ترجمۀ کلمۀ یونانی "پاراکِلتوس" هستند که کلمه انگلیسی "Paraclete" به معنی "شفیع"، از آن گرفته شده که آن نیز اسم دیگری برای "روح القدس" است. وقتیکه عیسی به آسمان صعود کرد، شاگردانش بغایت پریشان بودند، زیراکه وجود تسلی بخش او را از دست داده بودند. ولی او قول داده بود که روح را بفرستد تا آنهایی را که به مسیح تعلق دارند تسلی و مشورت دهد و راهنمایی کند. روح القدس همچنین با روحهای ما "شهادت می دهد" که ما به او تعلق داریم و بدین وسیله، ما را از نجات مطمئن می سازد.

ملزم کننده به گناه: (یوحنا ۷:۱۶-۱۱) روح القدس، حقایق خدا را در افکار خودِ انسان اِعمال می کند تا ایشان را با استدلالهای معقول و کافی متقاعد کند که گناهکار هستند. او این کار را بوسیلۀ الزامش در قلبهایمان خواهد کرد، الزام به اینکه ما لایق ایستادن در حضور خدای قدوس، نیستیم، و اینکه نیاز به عدالت او داریم و اینکه داوری قطعی است و روزی بر همه داوری خواهد شد. آنهایی که این حقایق را انکار کنند، بر علیه الزام روح القدس عاصی خواهند بود.

بیعانه / مُهر / ضامن: (دوم قرنتیان ۲۲:۱؛ ۵:۵؛ افسسیان ۱۳:۱-۱۴) روح القدس مُهر خدا بر روی فرزندانش است و ادعای مالکیت تعلق ما به او را دارد. هدیۀ روح القدس به ایمانداران، پیش پرداخت میراث آسمانی ماست، که عیسی آن را به ما وعده داده و بر روی صلیب برایمان تضمین کرده است. بخاطر اینکه روح القدس ما را مهر کرده است، ما از نجات خود اطمینان داریم. هیچکس نمی تواند مُهر خدا را بشکند.

راهنما: (یوحنا ۱۳:۱۶) همانطور که روح القدس نویسندگان کتاب مقدس را هدایت کرده تا حقیقت را ثبت کنند، همچنین وعده داده تا ایمانداران را در شناخت و درک این حقیقت راهنمایی کند. حقیقت خدا برای دنیا "جهالت" است، زیرا درک آن نیاز به بینش روحانی دارد (اول قرنتیان ۱۴:۲). آنهایی که به مسیح تعلق دارند روح القدس را در خود دارند که ما را به هر آنچه نیاز داریم درباره موضوعات روحانی بدانیم، هدایت می کند. آنانی که به مسیح تعلق ندارند، هیچ "مفسری" ندارند تا آنها را در شناخت و درک کلام خدا هدایت کند.

ساکن شونده در ایمانداران: (رومیان ۹:۸-۱۱؛ افسسیان ۲۱:۲-۲۲؛ اول قرنتیان ۱۹:۶) روح القدس در قلبهای فرزندان خدا ساکن است، و این سکونت وجه تمایز شخصی است که تولد تازه یافته است. روح القدس از درون ایمانداران، ما را هدایت می کند، تسلی می بخشد، و بر روی ما تأثیر می گذارد، و همچنین ثمرات روح را در ما به بار می آورد (غلاطیان ۲۲:۵-۲۳). او بین خدا و فرزندانش ارتباطی صمیمی و نزدیک ایجاد می کند. روح القدس در درون قلب همۀ ایمانداران حقیقی در مسیح، ساکن است.

شفیع: (رومیان ۲۶:۸) یکی از دلگرم کننده ترین و تسلی بخش ترین جنبه های روح القدس، شفاعت کردن او بجای کسانی است که در آنها ساکن است. زیرا اغلب وقتی به حضور خداوند می رویم نمی دانیم چگونه و برای چه چیز دعا کنیم، روح القدس به عوض ما شفاعت و دعا می کند. او "ناله‌های" ما را تفسیر می کند. در نتیجه وقتی از سختی و تنگیهای زندگی، مستأصل می شویم، او به میان می آید تا به ما یاری رساند و ما را در پیش تخت فیض نگاه می دارد.

روح حقیقت و مکاشفه: (یوحنا ۱۷:۱۴؛ ۱۳:۱۶؛ اول قرنتیان ۱۲:۲-۱۶) عیسی وعده داد که بعدش از قیامش، روح القدس خواهد آمد و "شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد." بخاطر روحی که در قلبهای ماست، قادر هستیم تا حقیقت را، بخصوص در امور روحانی، بطریقی که غیر مسیحیان قادر نیستند، درک کنیم. در واقع، حقیقتی که روح القدس بر ما مکشوف می کند برای آنها "جهالت" است، و آنها قادر به درک آن نیستند. اما ما فکر مسیح را داریم که بواسطۀ روح او در ما ساکن است.

روح خدا / خداوند / مسیح: (متی ۱۶:۳؛ دوم قرنتیان ۱۷:۳؛ اول پطرس ۱۱:۱) این اسامی به ما خاطر نشان می کند که روح خدا در حقیقت بخشی از خدای تثلیث است و اینکه دقیقاً همانقدر خداست که پدر و پسر خدا هستند. او ابتدا در آفرینش بر ما آشکار شده است، وقتی که "سطح آبها را فرو می گرفت"، که اشاره به نقش او در آفرینش دارد در کنار نقش عیسی که "همه چیز بواسطۀ او آفریده شد" (یوحنا ۱:۱-۳). مجدداً این تثلیث بودن خدا را در تعمید عیسی شاهد هستیم، جاییکه روح القدس بر عیسی نازل می شود و صدای پدر شنیده می شود.

روح حیات: (رومیان ۲:۸) عبارت "روح حیات" به این معناست که روح القدس آن کسی است که حیات را تولید می کند و یا می بخشد، نه اینکه آغازگر نجات باشد، بلکه تازگی حیات را عطا می کند. وقتی ما از طریق مسیح، حیات جاودان را دریافت می کنیم، روح القدس ما را از لحاظ روحانی تغذیه می کند تا بتوانیم در زندگی روحانی خود حفظ بمانیم. در اینجا مجدداً، خدای تثلیث را در کار می بینیم. ما بوسیله پدر از طریق کار پسر نجات یافته ایم، و این نجات توسط روح القدس نگهداری می شود.

تعلیم دهنده: (یوحنا ۲۶:۱۴؛ اول قرنتیان ۱۳:۲) عیسی وعده داد که روح القدس به شاگردانش "همه چیز" را تعلیم خواهد داد و چیزهایی را که در زمان حضورش با آنها به ایشان گفته، به آنها یادآور خواهد شد. نگارندگان عهد جدید بواسطه روح القدس برانگیخته شدند تا دستوراتی را که عیسی به ایشان برای بنا و سازماندهی کلیسا داده بود، و آموزه های درباره خودش، اصول زندگی مقدس، و همچنین مکاشفه چیزهای آینده، را بخاطر آوردند و درک کنند.

شاهد: (رومیان ۱۶:۸؛ عبرانیان ۴:۲؛ ۱۵:۱۰) روح القدس "شاهد" خوانده شده است، زیرا که شهادت می دهد و تصدیق می کند که ما فرزندان خدا هستیم، و اینکه عیسی و شاگردانش که معجزاتی به انجام رساندند، توسط خدا فرستاده شده بودند، و اینکه کتب کتاب مقدس الهام الهی است. علاوه بر اینها، با دادن عطایای روح القدس به ایمانداران، او به ما و همچنین جهان شهادت می دهد که ما به خدا تعلق داریم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"اسامی و عناوین "روح القدس" چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries