محزون ساختن روح، فرو نشاندن روح ( و از پسر) چیست؟سوال: محزون ساختن روح، فرو نشاندن روح ( و از پسر) چیست؟

جواب:
هنگامی که از کلمه " فرو نشاندن" در کتاب مقدس استفاده شده است، از فرو نشاندن آتش صحبت شده است. هنگامی که ایمان داران سپر ایمان را به عنوان بخشی از زره خداوند، بر می گیرند (افسسیان ۱۶:۶)، آنها قدرت تیرهای آتشین شیطان را فرو می نشانند. مسیح جهنم را محلی توصیف کرد که در آن آتش " فرو نشانده" نخواهد شد (مرقس ۴۴:۹، ۴۶، ۴۸) .به همین ترتیب، روح القدس آتشی زنده در هر ایمان دار است. او می خواهد خود را در عملکرد و نگرش ما نشان دهد. هنگامی که ما ایمان داران اجازه نمی دهیم روح در اعمالمان دیده شود، زمانی که آنچه را که می دانیم اشتباه است انجام می دهیم، ما روح را سرکوب کرده و یا فرو می نشانیم. ما اجازه نمی‌دهیم که روح آنچنان که او می خواهد خود را آشکار سازد.

برای درک آنچه که محزون ساختن روح معنا می دهد، اول باید درک کنیم که این نشان می‌دهد که روح دارای شخصیت است. تنها یک شخص می تواند محزون شود. بنابراین، روح به منظور داشتن احساسات، باید یک شخص الهی باشد. زمانی که این را درک کردیم، بهتر می توانیم چگونگی محزون شدن او را درک کنیم، عمدتا به این دلیل که ما هم محزون می شویم. افسسیان ۳۰:۴ به ما می گوید که ما نباید روح را محزون کنیم. ما روح را با زندگی مانند اقوام دور از خدا (۱۹:۴-۱۷)، با دروغ (۲۵:۴)، با خشم (۲۷:۴-۲۶)، با دزدی (۲۸:۴)، با لعن (۲۹:۴ )، تلخی (۳۱:۴)، بی‌رحمی (۳۲:۴)، و با بی‌اخلاقی جنسی (۵:۵-۳) محزون می کنیم. محزون کردن روح عمل به شیوه ای گناه آلوده است، چه در فکر و چه در فکر و عمل هر دو. محزون ساختن و فرو نشاندن روح هر دو دراثر مشابه اند. هر دو مانع یک زندگی خداگونه می شوند. هر دو زمانی اتفاق می افتند که یک ایمان دار تمایلات دنیوی خود را دنبال کند و در برابر خدا گناه بورزد. تنها راه درست برای پیروی، راهی است که منجر به نزدیکی ایمان دار به خدا و تقدس شده، و او را از جهان و گناه دور می سازد. همانطور که ما دوست نداریم محزون شویم، و همانطور که ما به دنبال فرو نشاندن آنچه که خوب است نیستیم، بنابراین نباید با امتناع از دنباله روی از روح القدس او را محزون کرده یا فرو نشانیم .بازگشت به خانۀ فارسیمحزون ساختن روح، فرو نشاندن روح ( و از پسر) چیست؟