settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความรอดคืออะไร? หลักคำสอนศาสนาคริสต์เรื่องความรอดคืออะไร?

แผนการสำหรับความรอดคืออะไร?

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ?

คริสเตียนสามารถสูญเสียความรอดได้ไหม?

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่?

ฉันจะมั่นใจในความรอดของฉันได้อย่างไร?

การชดเชยบาปแทนคืออะไร?

ผู้คนได้รับความรอดอย่างไรก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้กับเรา?

เกิดอะไรขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู? พระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ไหม?

ความรอดภัยนิรันดร์คือ “ใบอนุญาต” ให้ทำบาปใช่ไหม?

ความเป็นอธิปไตยของพระเจ้าและเสรีภาพของมนุษย์ทำงานร่วมกันอย่างไรเกี่ยวกับความรอด?

ทำไมการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์สำคัญ?

อะไรคือการกลับคืนดีกันของคริสเตียน ทำไมเราต้องกลับคืนดีกันกับพระเจ้า?

อะไรคือการสำนึกผิดและมันจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

อะไรคือความหมายของการไถ่บาปของคริสเตียน?

อะไรคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์?

บัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดไหม อะไรคือการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติสมา?

ถ้าการรับความรอดแล้วปลอดภัยชั่วนิรันดร์ ทำไมพระคัมภีร์จึงเตือนนักหน้าให้ระวังการละทิ้งความเชื่อ?

คริสเตียนต้องหมั่นทูลขอให้ทรงอภัย ความผิดบาป ของพวกเขาหรือ?

เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย ฉันจะหาวัยที่สามารถให้คำตอบเรื่องราวได้ในพระคัมภีร์ที่ไหน?

ทำไม พระเจ้าทรงต้องการให้มีการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม?

คริสเตียนที่ถอยกลับรูปเดิมยังคงรอดไหม?

ข้อพระธรรม 1 เปโตร3:21 สอนว่าการรับบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

พระธรรมกิจการ 2:38 สอนว่าบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

พระธรรมยอห์น 3 :5สอนว่าบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

ข้อพระธรรม มาระโก 16:16 สอนว่าบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการกลับใจเชื่อก่อนจะตาย?

มันเป็นไปได้สำหรับชื่อของบุคคลที่จะถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิต?

เป็นยังไงบ้างถ้าฉันไม่รู้สึกว่ารอดแล้ว?

พระเจ้าจะยังคงให้อภัยคุณถ้าคุณกระทำบาปเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือ?

คริสเตียนสามารถคืนกลับความรอดได้ไหม?

พระเจ้าทรงยกโทษบาปใหญ่ไหม พระเจ้าจะทรงให้อภัยฆาตกรไหม?

อะไรคือใจความสำคัญของข่าวประเสริฐ?

มันหมายความว่าอะไรที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา?

มีความแตกต่างระหว่างหนังสือแห่งชีวิตและหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกไหม?

ความแตกต่างระหว่างความเมตตาและพระคุณคืออะไร?

พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่แทนเราอย่างไรและเพื่อใครหรือ?

ถ้าคุณสงสัยว่าคุณรอดหรือไม่ หมายความว่าแท้จริงคุณไม่ได้รอดหรือ?

การชำระตัวให้บริสุทธิ์คืออะไร นิยามของการชำระตัวให้บริสุทธิ์แบบคริสเตียนคืออะไร?

คนสามารถรอดได้โดยผ่านการเปิดเผยทั่วไปหรือ?

จะมีความรอดโอกาสครั้งที่สองหลังความตายไหม?

อะไรคือหมายสำคัญบางอย่างของความเชื่อที่ช่วยให้รอดได้จริง?

มีบาปใดที่พระเจ้าจะไม่ทรงอภัยไหม?

ข่าวประเสริฐแท้คืออะไร?

คุณมีอายุน้อยขนาดไหนที่จะทูลขอให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด?

หนังสือแห่งชีวิตคืออะไร?

พระเจ้าสามารถช่วยฉันให้รอดได้หรือไม่?

การที่พระเจ้าทรงดึงเราเข้าไปสู่ความรอดหมายความว่าอะไร?

ง่ายแค่ไหนที่จะเชื่อ?

ทำไมความเชื่อที่ปราศจากการงานเป็นความเชื่อที่ตายแล้ว?

ความรอดจะไม่ได้มาจากการงานได้อย่างไรเมื่อต้องมีความเชื่อ การเชื่อเป็นการงานใช่ไหม?

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าใจข่าวประเสริฐอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ เพียงพอหรือไม่ที่จะเชื่อแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้?

การรับสง่าราศีคืออะไร?

ทำไมการเป็นคนดีถึงไม่เพียงพอที่ทำให้คุณขึ้นสวรรค์ได้?

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความรอดของสมาชิกในครอบครัวที่รวมทั้งคนงานด้วย?

ถ้าหากว่าค่าโทษสำหรับบาปของพวกเราคือการอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจ่ายค่าโทษของพวกเราอย่างไรถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงใช้เวลาชั่วนิรันดร์ในนรก?

ทำไมการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อถึงเป็นหลักคำสอนที่สำคัญมาก?

ความรอดโดยการติดตามพระเยซูคืออะไร?

คนที่ป่วยทางจิตจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่ พระเจ้าแสดงความเมตตาต่อคนที่ปัญญาอ่อน พิการทางจิตใจ ทุพพลภาพหรือพิการทางร่างกายหรือไม่?

ประตูแคบนั้นแคบเพียงใด?

คุณจะเชื่อในความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรเมื่อมีแค่การปรากฏของ "ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" ในพระคัมภีร์ (ยากอบ 2:24) ที่กล่าวว่าความรอดนั้นไม่ใช่โดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก?

ลบล้างพระอาชญาคืออะไร?

การสาพบาปต่อสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรับความรอดหรือไม่ (โรม 10:9 – 10)?

การบังเกิดใหม่ตามแบบของพระคัมภีร์คืออะไร?

ความรอดส่งผลกระทบมากกว่าเพียงแค่ชีวิตหลังความตายหรือไม่?

ทำไมความรอดโดยการกระทำถึงถูกจัดให้เป็นมุมมองหลัก?

พระคุณความรอดคืออะไร?

ถ้าคริสเตียนฆ่าตัวตายเขาจะยังได้รับความรอดหรือไม่?กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries