คำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์


ความรอดคืออะไร? หลักคำสอนศาสนาคริสต์เรื่องความรอดคืออะไร?

แผนการสำหรับความรอดคืออะไร?

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

ความรอดนั้นได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว หรือโดยความเชื่อบวกกับการประพฤติ?

คริสเตียนสามารถสูญเสียความรอดได้ไหม?

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่?

ฉันจะมั่นใจในความรอดของฉันได้อย่างไร?

การชดเชยบาปแทนคืออะไร?

ผู้คนได้รับความรอดอย่างไรก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้กับเรา?

เกิดอะไรขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู? พระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ไหม?

ความรอดภัยนิรันดร์คือ “ใบอนุญาต” ให้ทำบาปใช่ไหม?

ความเป็นอธิปไตยของพระเจ้าและเสรีภาพของมนุษย์ทำงานร่วมกันอย่างไรเกี่ยวกับความรอด?

ทำไมการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์สำคัญ?

อะไรคือการกลับคืนดีกันของคริสเตียน ทำไมเราต้องกลับคืนดีกันกับพระเจ้า?

อะไรคือการสำนึกผิดและมันจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

อะไรคือความหมายของการไถ่บาปของคริสเตียน?

อะไรคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์?

บัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดไหม อะไรคือการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยการรับบัพติสมา?

ถ้าการรับความรอดแล้วปลอดภัยชั่วนิรันดร์ ทำไมพระคัมภีร์จึงเตือนนักหน้าให้ระวังการละทิ้งความเชื่อ?

คริสเตียนต้องหมั่นทูลขอให้ทรงอภัย ความผิดบาป ของพวกเขาหรือ?

เกิดอะไรขึ้นกับทารกและเด็กเล็กเมื่อพวกเขาตาย ฉันจะหาวัยที่สามารถให้คำตอบเรื่องราวได้ในพระคัมภีร์ที่ไหน?

ทำไม พระเจ้าทรงต้องการให้มีการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม?

คริสเตียนที่ถอยกลับรูปเดิมยังคงรอดไหม?

ข้อพระธรรม 1 เปโตร3:21 สอนว่าการรับบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

พระธรรมกิจการ 2:38 สอนว่าบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

พระธรรมยอห์น 3 :5สอนว่าบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

ข้อพระธรรม มาระโก 16:16 สอนว่าบัพติสมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือ?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการกลับใจเชื่อก่อนจะตาย?

มันเป็นไปได้สำหรับชื่อของบุคคลที่จะถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิต?

เป็นยังไงบ้างถ้าฉันไม่รู้สึกว่ารอดแล้ว?

พระเจ้าจะยังคงให้อภัยคุณถ้าคุณกระทำบาปเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือ?

คริสเตียนสามารถคืนกลับความรอดได้ไหม?

พระเจ้าทรงยกโทษบาปใหญ่ไหม พระเจ้าจะทรงให้อภัยฆาตกรไหม?

อะไรคือใจความสำคัญของข่าวประเสริฐ?

มันหมายความว่าอะไรที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา?

มีความแตกต่างระหว่างหนังสือแห่งชีวิตและหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกไหม?

ความแตกต่างระหว่างความเมตตาและพระคุณคืออะไร?

พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่แทนเราอย่างไรและเพื่อใครหรือ?

ถ้าคุณสงสัยว่าคุณรอดหรือไม่ หมายความว่าแท้จริงคุณไม่ได้รอดหรือ?

การชำระตัวให้บริสุทธิ์คืออะไร นิยามของการชำระตัวให้บริสุทธิ์แบบคริสเตียนคืออะไร?

คนสามารถรอดได้โดยผ่านการเปิดเผยทั่วไปหรือ?

จะมีความรอดโอกาสครั้งที่สองหลังความตายไหม?

อะไรคือหมายสำคัญบางอย่างของความเชื่อที่ช่วยให้รอดได้จริง?

มีบาปใดที่พระเจ้าจะไม่ทรงอภัยไหม?

ข่าวประเสริฐแท้คืออะไร?

คุณมีอายุน้อยขนาดไหนที่จะทูลขอให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์