settings icon
share icon
คำถาม

มีบาปใดที่พระเจ้าจะไม่ทรงอภัยไหม?

คำตอบ


สำหรับบุตรที่เกิดใหม่อีกครั้งของพระเจ้า ไม่มีบาปใดที่ไม่สามารถให้อภัยได้ บาปของผู้เชื่อได้รับการอภัยแล้วที่กางเขน และไม่มีการลงโทษใด ๆ อีกต่อไปสำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริสต์

โรม 8:1 “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์”

ยอห์น 3:17 “เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น"

ตลอดพันธกิจรับใช้ของพระองค์ พระเยซูทรงประทานการอภัยโทษที่แปลกและน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า ศักเคียส (ลูกา 19) ผู้หญิงคนบาปในคานา (ลูกา 7), คนเป็นอัมพาตในแคว้นกาลิลี (ลูกา 5) พวกเขาทุกคนได้รับการอภัยจากองค์พระผู้เป็นเจ้า มันไม่ได้สำคัญว่าพวกเขาได้ทำอะไรไป; พระเจ้าทรงสามารถให้อภัยได้

มัทธิว 21:31 “ก็บุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่า”

เขาทูลตอบว่า ‘คือบุตรคนแรก’ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พวกเก็บภาษีและหญิงแพศยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย” คำตรัสของพระเยซูจากกางเขน "สำเร็จแล้ว" หมายความว่าโทษบาปได้รับการชดใช้ให้แล้ว

ยอห์น 19:30 “เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้ว พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์”

คำที่แปลว่า “สำเร็จแล้ว” เป็นคำจากภาษากรีกว่า: tetelestai นี้เป็นคำที่ประหลาดมาก Tetelestai ถูกประทับตราบนใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าบิลเหล่านั้นได้ “ชำระครบถ้วนแล้ว” และเมื่ออาชญากรที่ถูกตัดสินคดีได้ถูกพิพากษาเสร็จสิ้น และเป็นอิสระจากการการจองจำ สัญญาณที่บอกว่า tetelestai ถูกตอกตะปูไว้ที่ประตูบ้านของเขา เป็นเครื่องหมายว่าเขาไม่เป็นหนี้ติดค้างสังคมอีกต่อไป

พระเยซูคริสต์ทรงกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา

ยอห์น 1:29 “วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”

พระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ

ฮีบรู 9:14 “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้า โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ ก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด เพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่น ในการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย หันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”

พระสัญญาที่มีต่อบรรดาผู้เชื่อในพระคริสต์คือว่า บาปทุกอย่างที่พวกเขาได้เคยหรือจะกระทำก็ได้รับการอภัย

1 ยอห์น 1:7 “แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น”

1โครินธ์ 6:9-10 “ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา โสเภณีชาย ชายรักร่วมเพศ คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า”

นีเป็นรายการของบาปอื้อฉาวหลากหลายชนิด ที่ครั้งหนึ่งผู้เชื่อเมืองโครินธ์ได้แสดงเป็นอุปนิสัย เปาโลใช้รายการนั้นนำไปสู่ความจริงนี้:

1โครินธ์ 6:11 “แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้ รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมใน พระนามของพระเยซูคริสตเจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา”

บาปของเขาทั้งหลายก็หายไป ถูกปลดออกไปเสีย

เพลงสดุดี 103:12 “ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิด ของเราจากเราไปไกลเท่านั้น”

มันสำคัญที่จะเข้าใจเงื่อนไขของการที่พระเจ้าทรงให้อภัยบาป เราสามารถมาหาพระเจ้าโดยทางพระเยซูเจ้าเท่านั้น

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

การให้อภัยของพระเจ้ามีแก่ทุกคนที่ได้ต้อนรับพระเยซู

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุต รองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

กิจการ 10:43 “ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุกๆคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์”

แต่สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูเจ้า ไม่มีการอภัยโทษและการชำระบาป

1 ยอห์น 5:12 “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต”

พระเจ้าจะทรงให้อภัยบาปทั้งหมดโดยพระคริสต์ สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์ ก็จะไม่มีการให้อภัยบาป

ยอห์น 3:36 “ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา”

ยอห์นได้เขียนจดหมายฝากฉบับแรกถึงผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่อีกครั้ง และท่านรวมเรื่องพระสัญญานี้ด้วย:

1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

เราทุกคนทำบาป

1 ยอห์น 1:8 “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย”

แต่เมื่อเราทำ พระคุณของพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยแก่บุตรของพระองค์และฟื้นคืนการสามัคคีธรรมใหม่

คำว่า ถ้า ในตอนเริ่มต้นของ 1 จอห์น 1: 9 บ่งชี้เงื่อนไขว่า: ถ้าเรา "สารภาพ". คำในภาษากรีกนี้เป็น homologia (ตามตัวอักษร "คำเดียวกัน") และมันหมายถึง "พูดในสิ่งเดียวกัน." การที่จะสารภาพบาปของเรา หมายความว่าเรายอมรับต่อพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ การให้อภัยของพระเจ้าไม่ได้ให้เรามีอิสระเต็มที่เพื่อทำบาปได้อีกต่อไป เราไม่ถือว่าพระคุณเป็นเรื่องเล็กน้อย

โรม 6:1-2 “ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป เพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้”

แต่ ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่อีกครั้ง ผู้ที่กำลังเดินในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า จะมีความรู้สึกอ่อนไหวที่จะทำบาป และรีบเร่งที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้า

ความจริงที่อัศจรรย์ที่สุดของพระคัมภีร์อย่างหนึ่งคือ พระเจ้าทรงมีเสรีที่จะอภัยบาปเรา เพราะพระคุณของพระเจ้าเป็นอนันต์ ไม่มีขีดจำกัดต่อบาป พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้อภัยโดยทางพระคริสต์ ไม่มีความผิดบาปที่อยู่เหนือการเข้าถึงพระคุณของพระเจ้า

โรม 5:20 “เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น”

อัครทูตเปาโลเป็น " ผู้หมิ่นประมาทต่อพระเจ้าและผู้กดขี่ข่มเหงและเป็นคนที่ใช้ความรุนแรง" ก่อนที่ท่านได้รับความรอด

1ทิโมธี 1:13 “ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลู่พระเกียรติ ข่มเหง และทำการหมิ่นประมาทพระองค์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้น ก็ได้กระทำไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขลา”

ท่านเรียกตัวเองว่าคนบาปตัวเอกเลย แต่หลังจากที่ท่านได้รับพระคุณของพระเจ้า ท่านกล่าวว่า:

1 ทิโมธี 1:15 “คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลก เพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก” ถ้าพระเจ้าทรงช่วยเปาโลให้รอดได้ ทรงสามารถช่วยใครๆ ให้รอดได้
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีบาปใดที่พระเจ้าจะไม่ทรงอภัยไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries