settings icon
share icon
คำถาม

ข่าวประเสริฐแท้คืออะไร?

คำตอบ


ข่าวประเสริฐแท้ คือข่าวดีที่พระเจ้าทรงช่วยคนบาปให้รอดได้ มนุษย์มีธรรมชาติบาปและถูกแยกจากพระเจ้า ไม่มีความหวังของการเยียวยาสถานการณ์นั้น แต่พระเจ้าได้ทรงเตรียมการไถ่มนุษย์ด้วยความตาย ถูกฝังไว้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด คือพระเยซูคริสต์

คำว่า "ข่าวประเสริฐ" แท้หมายความว่า "ข่าวดี" แต่การที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าข่าวประเสริฐดีอย่างไร ครั้งแรกที่เราจะต้องเข้าใจข่าวร้ายก่อน ผลจากการล่มสลายของมนุษย์ในสวนเอเดน อวัยวะทุกส่วนของคน—ความคิด ความตั้งใจ อารมณ์และเนื้อหนัง ได้เสื่อมเสียไปเพราะบาป

ปฐมกาล 3:6 "เมื่อหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นน่ากิน และน่าดูด้วย ทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีกินด้วย เขาก็กิน "

เพราะธรรมชาติบาปของมนุษย์ เขาไม่ได้และไม่สามารถแสวงหาพระเจ้า เขาไม่มีความปรารถนาที่จะมาหาพระเจ้า และในความเป็นจริง ความคิดของเขาก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า

โรม 8:7 เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า หาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติ ของพระเจ้าไม่ และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้

พระเจ้าได้ทรงประกาศว่า บาปของมนุษย์กำหนดชะตาให้เขาตกนรกชั่วนิรันดร์ ถูกแยกออกจากพระเจ้า ที่นรกนั้นคนต้องรับโทษของบาปที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์และชอบธรรม

นี้จะเป็นข่าวร้ายแน่นอนถ้าไม่มีทางเยียวยาแก้ไข แต่ในข่าวประเสริฐนั้น พระเจ้าโดยพระเมตตาของพระองค์ ได้ทรงเตรียมการเยียวยารักษา—ผู้รับโทษแทนเรา คือพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เสด็จมาชดใช้ค่าปรับโทษความผิดบาปของเรา โดยการพลีพระชนม์ของพระองค์บนกางเขน นี่คือสาระสำคัญของข่าวประเสริฐซึ่งเปาโลเทศนาแก่ชาวเมืองโครินธ์

1โครินธ์ 15:2-4 และซึ่งจะทำให้ท่านรอด ถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆ เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์

เปาโลอธิบายองค์ประกอบสามอย่างของข่าวประเสริฐ—ความตาย การฝังศพและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์เพื่อเห็นแก่เรา ธรรมชาติเก่าของเราได้ตายไปกับพระคริสต์บนกางเขนและถูกฝังอยู่กับพระองค์ จากนั้นเราได้ฟื้นคืนชีวิตใหม่ขึ้นมากับพระองค์

โรม 6:4-8 เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย

เปาโลสอนให้เรา "ถือมั่น" ข่าวประเสริฐแท้นี้ เพียงอย่างเดียวซึ่งจะช่วยให้เรารอดได้ การเชื่อในข่าวประเสริฐอื่น เป็นความเชื่อที่ไร้สาระ

โรม 1:16-17 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็น ฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย 17เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ

เปาโลยังประกาศว่าข่าวประเสริฐแท้คือ "ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อความรอดของทุกคนที่เชื่อ" ซึ่งเขาหมายถึงว่าความรอดไม่ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ แต่เป็นโดยพระ คุณของพระเจ้าผ่านของประทานแห่งความเชื่อ

เอเฟซัส 2:8-9 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

เพราะข่าวประเสริฐ โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า บรรดาผู้ที่เชื่อในพระคริสต์

โรม 10:9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

เราไม่เพียงแต่รอดจากนรก แท้จริง เราได้รับลักษณะใหม่ที่สมบูรณ์แล้ว

2โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

เรามีจิตใจที่เปลี่ยนใหม่และความปรารถนาใหม่ ความตั้งใจและท่าทีที่สำแดงออกเป็นการประพฤติดี นี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดในเราโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ การประพฤติไม่ใช่ทางแห่งความรอด แต่มันเป็นหลักฐานที่ปรากฏออกมา

เอเฟซัส 2:10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประ กอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

บรรดาผู้ที่รอดโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามักจะแสดงหลักฐานว่าได้รับความรอดโดยชีวิตที่เปลี่ยนไป
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ข่าวประเสริฐแท้คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries