settings icon
share icon
คำถาม

ความแตกต่างระหว่างความเมตตาและพระคุณคืออะไร?

คำตอบ


เรามักจะสับสนทั้ง ความเมตตาและพระคุณ ในขณะที่คำทั้งสองมีความหมายคล้ายกัน พระคุณและความเมตตาก็ไม่เหมือนกัน เพื่อสรุปความแตกต่าง: พระเมตตาคือพระเจ้าไม่ทรงลงโทษเราตามความผิดบาปที่เราสมควรได้รับ และพระคุณคือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราแม้ว่าที่จริงแล้วเราไม่สมควรได้รับมัน พระเมตตาเป็นการช่วยให้รอดพ้นจากการพิพากษา พระคุณขยายพระเมตตาไปยังคนที่ไม่คู่ควร

ตามหลักพระคัมภีร์ เราทุกคนได้กระทำผิด

ปัญญาจารย์ 7:20 “แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี และไม่กระทำบาปเลย”

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” 1 ยอห์น 1:8 “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย”

โรม 6:23”เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ผลจากความผิดบาปนั้น เราทุกคนสมควรได้รับความตายและการพิพากษาให้ตกในบึงไฟชั่วนิรันดร์

วิวรณ์ 20:12-15 “ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั้น ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคัน และในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนกับบุตรมนุษย์ ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผ้ารัดประคดทองคำที่พระอุระ พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาว และดุจหิมะและพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิง พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิ์ เกลี้ยงเหมือนกับว่าได้หลอมให้บริสุทธิ์แล้ว พระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากหลาย”

โดยจำสิ่งนั้นในใจ ทุกวันเรามีชีวิตอยู่โดยพระเจ้าทรงพระเมตตา. ถ้าพระเจ้าทรงให้เราทุกอย่างที่เราสมควรได้รับ ตอนนี้เราทั้งหมดจะถูกลงโทษชั่วนิรันดร์

เพลงสดุดี 51:1-2 “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคง ของพระองค์ ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่ พระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้น และทรงชำระข้าพระองค์จาก บาปของข้าพระองค์”

คำวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า คือการทูลขอให้ทรงระงับการพิพากษาที่เราสมควรได้รับ และขอทรงโปรดประทานการให้อภัยโทษที่เราได้ทำไปแทนที่ เราไม่สมควรได้รับอะไรจากพระเจ้า

พระเจ้าไม่ทรงเป็นหนี้อะไรต่อเรา สิ่งใดที่ดีที่เราได้ประสบเป็นผลจากพระคุณของพระเจ้า

เอเฟซัส 2:5 “ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิต อยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)”

พระคุณเป็นเพียงแค่ความกรุณาที่เราไม่สมควรได้รับ พระเจ้าทรงประทานสิ่งดีๆแก่เรา ที่เราไม่สมควรได้รับและไม่อาจหาได้เอง ได้รับการทรงช่วยให้ปลอดภัยจากการพิพากษาด้วยพระเมตตาของพระเจ้า พระคุณคืออะไรก็ตามและทุกอย่างที่เราได้รับนอกเหนือพระเมตตานั้น

โรม 3:24 “แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว”

พระคุณธรรมดาหมายถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษยชาติทุกคนโดยไม่คำนึงถึงด้านฝ่ายวิญญาณของพวกเขาที่ยืนต่อพระพักตร์พระองค์ ในขณะที่พระคุณที่ช่วยให้รอดเป็นการแจกจ่ายพระคุณโดยวิธีที่พระเจ้าโดยอำนาจปกครองสูงสุด ได้ทรงมอบความช่วยเหลือจากเบื้องบนที่เราไม่สมควรได้รับ เพราะเราเป็นผู้ที่ทรงเลือกไว้เพื่อให้บังเกิดมีชีวิตใหม่และการชำระล้างให้บริสุทธิ์

ความรอดแสดงให้เห็นชัดที่สุดในพระเมตตาและพระคุณที่ทรงประทานให้ทางพระเยซูคริสต์ เราสมควรได้รับการพิพากษา แต่ถ้าเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าและเราพ้นจากการพิพากษา

ยอห์น 10:10 “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”

แทนการพิพากษา เราได้รับความรอดโดยพระคุณ การอภัยบาป ชีวิตที่บริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ สถานที่อัศจรรย์ที่สุดที่พอจะจินตนาการได้ (วิวรณ์ 21-22) เพราะพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้า เราควรตอบสนองโดยยอมคุกเข่าของเราลงนมัสการและขอบพระคุณ

ฮีบรู 4:16 “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ”
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความแตกต่างระหว่างความเมตตาและพระคุณคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries