settings icon
share icon
คำถาม

เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่?

คำตอบ


เมื่อคน ๆ หนึ่งได้รับความรอดแล้ว เขาจะรอดตลอดไปหรือไม่? เมื่อมีคนเข้ามารู้จักกับพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเขา เขาจะถูกนำเข้ามาให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งเป็นหลักประกันความรอดตลอดไปสำหรับเขา มีข้อพระคัมภีร์มากมายหลายข้อยืนยันความจริงนี้ (ก) โรม 8:30 กล่าวว่า “ยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ได้ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วย” ข้อพระคัมภีร์นี้บอกเราว่าตั้งแต่วินาฑีที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้ ดูเหมือนว่าเราจะได้รับสง่าราศีจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์บนสวรรค์ทันที ไม่มีอะไรที่จะขวางผู้เชื่อไว้จากสง่าราศีได้ เพราะพระเจ้าได้ทรงตั้งพระทัยไว้เช่นนั้นแล้วบนสวรรค์ ในทันทีที่ผู้เชื่อได้รับการตัดสินว่าเป็นคนชอบธรรม ความรอดของเขาได้รับการรับรองทันที - สถานภาพของเขาจะมั่นคงเหมือนเขาได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วทีเดียว

(ข) ท่านอาจารย์เปาโลถามคำถามสำคัญสองคำถามในหนังสือโรม 8:33-34 “ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงวายพระชนม์ ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ และทรงประทับอยู่ ณ. เบื้องขวาของพระเจ้าและกำลังทรงอธิษฐานเผื่อพวกเรา” ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แล้ว? ไม่มีใคร เพราะพระคริสต์คือทนายของเรา ใครจะพิพากษาเราได้? ไม่มีใคร เพราะพระคริสต์ผู้เป็นผู้เดียวที่ทรงวายพระชนม์เพื่อเราคือผู้พิพากษา เรามีทั้งทนายและผู้พิพากษาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

(ค) ผู้เชื่อได้รับการบังเกิดใหม่ (สร้างขึ้นมาใหม่) เมื่อเขารับเชื่อ (ยอห์น 3:3; ทิตัส 3:5) การที่คริสเตียนจะสูญเสียความรอดได้เขาจะต้องถูกถอดออกจากการบังเกิดใหม่ พระคัมภีร์ไม่ได้มีหลักฐานแสดงว่าการบังเกิดใหม่จะถูกยึดคืนได้ (ง) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคน (ยอห์น 14:17; โรม 8:9) และทรงให้บัพติศมาผู้เชื่อทุกคนให้เข้าเป็นกายอันเดียวกันกับพระคริสต์ (1 โครินธ์ 12:13) ดังนั้นสำหรับผู้เชื่อที่จะสูญเสียความรอดได้ พระวิญญาณบบริสุทธ์ะต้องถูก “ถอดออกไป” จากเขาและเขาจะต้องถูกตัดออกจากพระกายของพระคริสต์

(จ) ยอห์น 3:15 กล่าวว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะ “มีชีวิตนิรันดร์” หากท่านเชื่อในพระคริสต์วันนี้และได้รับชีวิตนิรันดร์, แต่สูญเสียมันไปพรุ่งนี้, ชีวิตนิรันดร์ก็ไม่ได้เป็น “นิรันดร์” จริงตามความหมาย ดังนั้น หากท่านต้องสูญเสียชีวิตนิรันดร์, พระสัญญาในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ก็ต้องเป็นความผิดพลาด (ฉ) สำหรับคำตอบที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ได้ดีที่สุด “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค์ หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:38-39) จงจำไว้ว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยท่านให้รอดคือพระเจ้าองค์เดียวกับพระเจ้าผู้ทรงดูแลรักษาท่านอยู่ ดังนั้นเมื่อเรารอดแล้วเราก็จะรอดตลอดไป ความรอดของเราถูกรับประกันไว้แล้วชั่วนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เมื่อรอดแล้วเราจะรอดตลอดไปหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries