settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนสามารถสูญเสียความรอดได้ไหม?

คำตอบ


ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ จะต้องกำหนดความหมายคำว่า "คริสเตียน"

"คริสเตียน" ไม่ใช่คนที่สักแต่อธิษฐาน หรือเดินระหว่างทางเดินในที่ประชุม หรือได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่คริสเตียนต้องประสบ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ "ทำให้" เป็นคริสเตียน โดยมีความเชื่อ คริสเตียนเป็นคนที่ได้รับและวางใจอย่างเต็มที่ในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรง ประทาน พระบุตร องค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” กิจการ16:31 เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้

ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

ดังนั้นด้วยความคิดตามคำนิยามนี้ คริสเตียนจะสูญเสียความรอดหรือ

บางทีวิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามที่สำคัญอย่างมากนี้คือ การตรวจสอบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเรื่องความรอด และเพื่อศึกษาสิ่งที่นำมาซึ่งการสูญเสียความรอด

นี่คือตัวอย่างบางส่วน:คริสเตียนคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ 2 โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” ข้อนี้พูดถึงคนที่กลายเป็นผู้มีชีวิตใหม่สิ้นเชิงอันเป็นผลมาจากการอยู่ “ในพระคริสต์” สำหรับคริสเตียนที่สูญเสียความรอด ผู้ที่ถูกสร้างใหม่จะต้องถูกยกเลิกไปและหันหลังกลับ

คริสเตียนได้ถูกไถ่ไว้แล้ว 1 เปโตร1:18-19 “ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง” คำว่า "ถูกไถ่” หมายถึงได้ถูกซื้อไว้ ได้ชำระค่าแล้ว สำหรับคริสเตียนที่จะสูญเสียความรอด พระเจ้าเองจะต้องทรงยกเลิกการทรงชำระของพระองค์ที่ได้ทรงจ่ายไปพร้อมพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์

คริสเตียนถูกนับว่าชอบธรรม โรม 5:1 “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” ที่จะ "ปรับให้ชอบธรรม" หมายถึง "ประกาศความชอบธรรม” ทุกคนที่ได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะ "ถูกนับว่าชอบธรรม" โดยพระเจ้า สำหรับคริสเตียนที่จะสูญเสียความรอดพระเจ้าจะต้องกลับพระวจนะของพระองค์และ "ยกเลิกประกาศ" สิ่งที่ได้ทรงประกาศก่อนหน้านี้

คริสเตียนได้รับสัญญาว่าจะมีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ชีวิตนิรันดร์เป็นสัญญานิรันดร์ (ตลอดไป) ในสวรรค์กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสัญญา "จงเชื่อและคุณจะมีชีวิตนิรันดร์" สำหรับคริสเตียนที่จะสูญเสียความรอด ชีวิตนิรันดร์จะต้องถูกนำออกไปเสีย ถ้าคริสเตียนได้รับพระสัญญาว่าจะมีชีวิตนิรันดร์ แล้วพระเจ้าจะทรงสามารถทำลายพระสัญญานี้โดยการนำเอาชีวิตนิรันดร์ออกไปได้หรือ

คริสเตียนได้รับการประกันว่าจะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติ โรม 8:30 “และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” ตามที่เรา เรียนรู้ใน โรม 5:1 การถูกนับว่าชอบธรรมได้ประกาศทันทีที่มีความเชื่อ

ตามข้อพระคำในโรม 8:30 เหล่าคนที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมจะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติ ศักดิ์ศรีมีเกียรติ หมายถึง คริสเตียนที่ยอมรับพระกายได้ฟื้นคืนพระชนม์เสร็จสมบูรณ์แล้วในสวรรค์ ถ้า คริสเตียนจะสูญเสียความรอด แล้ว โรมัน 8:30 เป็นข้อผิดพลาด เพราะ พระเจ้าไม่สามารถรับรองความมีศักดิ์ศรีแก่เหล่าคนผู้ที่ได้ทรงกำหนดล่วงหน้า ตามที่ทรงเรียก และที่ทรงนับว่าชอบธรรม

ยังมีคำอธิบายมากมายประกอบให้เห็นภาพของสิ่งที่ เกิดขึ้นเมื่อรับความรอด แม้สิ่งเหล่านี้ไม่กี่อย่างทำให้เห็นชัดเจนสมบูรณ์ว่าคริสเตียนไม่สามารถสูญเสีย ความรอด ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนใหญ่สิ่งที่ พระคัมภีร์กล่าวนั้น เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้รับ พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งจะโมฆะไปถ้าความรอดสามารถสูญเสียไปได้ ความรอดไม่สามารถพลิกกลับมาใหม่ คริสเตียนไม่สามารถกลับไปว่าไม่ได้ถูกสร้างใหม่ การไถ่บาปไม่สามารถกลับไปว่าไม่ได้กระทำ ชีวิต นิรันดร์ ไม่สามารถสูญเสียไปและ ยังคงได้รับมีอยู่นิจนิรันดร์ ถ้า คริสเตียนสูญเสียความรอไป พระเจ้าจะ ต้องกลับพระวจนะของพระองค์ และเปลี่ยนพระทัย ---สอง สิ่งที่ พระคัมภีร์ บอกเราว่า พระเจ้า ไม่ได้ทรงทำ

คำคัดค้าน ที่พบบ่อยที่สุดต่อความเชื่อที่ว่า คริสเตียนไม่สามารถสูญเสีย ความรอดคือ

1) ว่าอย่างไรเกี่ยวกับ คริสเตียนผู้ที่มีชิวิตอยู่แบบ ผิดศีลธรรมเรื่อยไป

2) ว่าอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่เป็นคริสเตียน แต่ต่อมาก็ ปฏิเสธความเชื่อและปฏิเสธ พระคริสต์

ปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านทั้งสองอย่าง คือวลี “ใครเป็น คริสเตียน”

พระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนแท้ จะไม่มีชีวิตอยู่แบบทำผิดศีลธรรมเรื่อยไป

1ยอห์น 3:6 “ผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ ผู้นั้นไม่กระทำบาป ส่วนผู้ใดที่กระทำบาป ผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์ และยังไม่รู้จักพระองค์” พระคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่ออกจากความเชื่อ คือกำลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง

1 ยอห์น 2:19 “เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่” ดังนั้น ไม่มีคำคัดค้านข้อใดถูกต้อง คริสเตียนไม่ดำเนินชีวิตอยู่แบบผิดศีลธรรมเรื่อยไป และไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อหรือปฏิเสธพระคริสต์

การกระทำดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เคยรับการไถ่

ไม่เลย คริสเตียนไม่สามารถสูญเสียความรอด ไม่มีอะไรสามารถทำให้คริสเตียนขาดจากความรักของพระเจ้า โรม 8:38-39 “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” ไม่มีอะไรสามารถนำพาคริสเตียนออกจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

ยอห์น 10:28-29 “ข้าพเจ้าให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของข้าพเจ้าได้ พระบิดาของข้าพเจ้า ผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของข้าพเจ้าได้” พระเจ้าทรงเต็มพระทัยและสามารถที่จะรับประกันความรอดให้ดำรงอยู่ต่อ พระองค์ได้ทรงประทานให้เรา

ยูดา 24-25 “ขอพระเกียรติ พระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้ม และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดี คือแด่พระเจ้าองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์ อาเมน คือแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่เพียงพระองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของเรา จงมีสง่าราศีพระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ ทั้งปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์ เอเมน”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนสามารถสูญเสียความรอดได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries