settings icon
share icon
คำถาม

ความรอดคืออะไร? หลักคำสอนศาสนาคริสต์เรื่องความรอดคืออะไร?

คำตอบ


ความรอดคือการปลดปล่อยให้พ้นจากอันตรายหรือความทุกข์ทรมาน

ช่วยให้รอดคือปลดปล่อยหรือปกป้อง คำนี้มีรวมความเรื่องชัยชนะ สุขภาพหรือการสงวนรักษา บางครั้งพระคัมภีร์ใช้คำว่ารอดหรือความรอด เล็งถึงการปลดปล่อยฝ่ายร่างกายชั่วคราวเช่นการปลดปล่อยเปาโลออกมาจากคุก (ฟิลิปปี 1:19)

บ่อยครั้งคำว่า "ความรอด" เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลดปล่อยฝ่ายจิตวิญญาณชั่วนิจนิรันดร์

เมื่อเปาโลบอกผู้คุมฟิลิปปี ว่าเขาต้องทำยังไงเพื่อให้ได้รับความรอด เขากำลังพูดถึงบั้นปลายชีวิตนิรันดร์ของผู้คุม กิจการ 16:30-31 “เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” พระเยซูทรงทำให้การได้รับความรอดเท่าเทียมกับการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า มัทธิว19:24-25 “ข้าพเจ้า :บอกท่านทั้งหลายอีกว่า ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า”

เมื่อพวกสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูลว่า “ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้”

เราได้รอดจากอะไร ในหลักคำสอนศาสนาคริสต์เรื่องความรอด เรารอดพ้นจาก "พระพิโรธ" นั่นคือ จากการตัดสินลงโทษของพระเจ้าเรื่องบาป โรม 5:9 “เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์” 1 เธสะโลนิกา 5:9 “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา”

บาปของเราได้แยกเราออกจากพระเจ้าและผลต่อเนื่องจากความบาปคือความตาย

โรม 6:23 “ เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ความรอดตามหลักพระคัมภีร์หมายถึงการปลดปล่อยเราให้พ้นจากผลสืบเนื่องจากบาป และดังนั้นจึงรวมทั้งการกำจัดบาปออกไป

ใครช่วยให้รอดได้ พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถลบบาปและช่วยเราให้พ้นจากโทษบาป

2 ทิโมธี 1:9 “ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำ แต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เอง และพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เรา ในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้น”

ทิตัส 3:5 “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

พระเจ้าทรงช่วยอย่างไร ในหลักคำสอนศาสนาคริสต์เรื่องความรอด พระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้รอดโดยผ่านทางพระคริสต์ ยอห์น 3:17

17 เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น โดยเฉพาะเป็นเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู และต่อมาการฟื้นจากความตาย ที่เราทั้งหลายได้รับความรอด

โรม 5:10 “เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่”

เอเฟซัส 1:7 “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาป ของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์”

พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าความรอดคือของประทานจากพระเจ้าที่ทรงพระคุณและที่ไม่ทรงหวงแหน และจะทรงประทานให้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

Ephesians เอเฟซัส 2:5, 8 “ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” กิจการ 4:12 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

เราได้รับความรอดอย่างไร เรารอดได้โดยความเชื่อ อันดับแรกเราต้องฟังพระกิตติคุณ--ข่าวประเสริฐเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูและการฟื้นคืนพระชนม์

เอเฟซัส 1:13 “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา” ดังนั้นเราต้องเชื่อ--วางใจพระเยซูอย่างสุดใจ

โรม 1:16 “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย” นี้รวมทั้งการสารภาพบาป เปลี่ยนแปลงจิตใจเรื่องบาปและพระคริสต์ และร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า กิจการ 3:19 “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า” โรม 10:9-10, 13 “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”

ความหมายของหลักคำสอนศาสนาคริสต์เรื่องความรอดจะเป็น “การปลดปล่อย โดยพระคุณของพระเจ้า, จากการลงโทษเพราะบาปเป็นนิจ ซึ่งทรงประทานให้แก่ผู้ที่ยอมรับโดยความเชื่อในเงื่อนไขของพระเจ้า เรื่องการสารภาพผิดและความเชื่อในองค์พระเยซู”

ความรอดนั้นมีอยู่ในพระเยซูองค์เดียว และขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงจัดเตรียมไว้ การให้คำมั่นสัญญาและการช่วยให้รอดปลอดภัย ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางข้าพเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความรอดคืออะไร? หลักคำสอนศาสนาคริสต์เรื่องความรอดคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries