settings icon
share icon
คำถาม

คุณมีอายุน้อยขนาดไหนที่จะทูลขอให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด?

คำตอบ


ไม่มีกำหนดอายุแน่นอนสำหรับการได้รับความรอด

มัทธิว 19:14 “ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น”

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ยอห์น 3:16 .”เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ทันทีที่เด็กๆโตพอที่จะเข้าใจว่าพวกเขาได้ทำผิดบาป เข้าใจว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อชดใช้แทนความผิดบาปของพวกเขา และที่พวกเขาต้องเชื่อวางใจในพระเยซูเพื่อได้รับความรอด แล้วพวกเขาก็โตพอที่จะได้รับความรอด

เด็กไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกปัญหาที่ซับซ้อน ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักคำสอนเรื่องความรอด มันสำคัญที่พ่อแม่แน่ใจว่าลูกๆ ของเขาเข้าใจปัญหาพื้นฐาน (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) แต่พระสัญญาในพระธรรมกิจการ16:31 เป็นความจริงเท่าเทียมกันทั้งผู้ใหญ่หรือเด็ก:

กิจการ 16:31 “เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”

พวกเด็กเล็กๆ ไม่ว่าเป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่หรือผู้ไม่เชื่อ พระเจ้าอาจทรงเลือกพวกเขามา ทรงไถ่โดยพระโลหิตของพระคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำกิจในจิตใจพวกเขาและดังนั้นพวกเขาก็เข้าสู่สวรรค์ พวกเขาสำนึกสิ่งเหล่านี้ได้ในระดับไหนในชีวิตของพวกเขา จะผันแปรไปตามสภาพเด็กคนนี้คนนั้น เด็กหนุ่มสาวบางคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นพิเศษ เมื่อได้ยินว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แทนพวกเขา ทันใดนั้นก็ตระหนักถึงธรรมชาติบาปของพวกเขาเอง และได้รับแรงดลใจให้ตอบรับ คนอื่น ๆ ที่มีบุคลิกลักษณะร่าเริงมากกว่า อาจไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ จนกระทั่งพวกเขาอายุมากขึ้น พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ความคิดในจิตใจ และเราวางใจในพระองค์ตามพระประสงค์ที่เวลากำหนดครบบริบูรณ์

ลูกา 19:10 “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด”
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คุณมีอายุน้อยขนาดไหนที่จะทูลขอให้พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries