settings icon
share icon
คำถาม

การชดเชยบาปแทนคืออะไร?

คำตอบ


“การชดเชยบาปแทน” หมายถึงความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ในฐานะตัวแทนของคนบาปทุกคน พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป (จงอ่านข้อพระธรรมโรม 3:9-18 และ โรม 3:23) ค่าจ้างของความบาปคือความตาย ข้อพระธรรมโรม 6:23 กล่าวว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ข้อพระคัมภีร์นี้สอนเราหลายอย่าง นั่นคือ เราทุกคนจะต้องตายแน่นอนและจะต้องตกอยู่ในนรกตลอดไปเพื่อชดเชยบาปที่เราได้กระทำลงไป ความตายที่ข้อพระคัมภีร์กล่าวถึงคือ “การถูกแยกออก” แน่นอนเราทุกคนจะต้องตาย แต่บางคนเมื่อตายแล้วจะได้ไปสวรรค์และอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์ ในขณะที่บางคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์เช่นกัน ความตายในที่นี้หมายถึงชีวิตในนรก แต่ประการที่สองที่ข้อพระคัมภีร์นี้สอนเราคือ พระเยซูคริสต์สามารถประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ให้เราได้ โดยการทรงเป็นผู้ชดเชยบาปแทนเรา

พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนเราเมื่อทรงถูกตรึงบนกางเขน เราควรจะเป็นผู้ที่ถูกตรึงและตายบนกางเขนนั้นเพราะเราคือผู้ที่มีชีวิตอยู่ในความบาป แต่พระคริสต์ทรงรับโทษนั้นมาไว้ที่พระองค์แทนเรา “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21) พระองค์ทรงเข้ามาแทนที่เราเพื่อทรงรับสิ่งที่เราสมควรจะได้รับ

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24) จากข้อพระคัมภีร์นี้เราก็ได้เห็นอีกว่าพระคริสต์ทรงรับเอาความบาปของเราไปไว้ที่พระองค์เพื่อชดใช้บาปแทนเรา ข้อพระคัมภีร์ถัดมากล่าวว่า “ด้วยว่า พระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์” (1 เปโตร 3:18) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะสอนเราเกี่ยวกับว่าพระคริสต์ทรงเข้ามาเป็น “ตัวแทน” ของเรา แต่สอนว่าพระองค์ทรงเป็น “เครื่องไถ่บาป” ด้วย ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงชำระหนี้แห่งความบาปทั้งหมดของมนุษย์ที่ติดค้างอยู่แทนเรา

ข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับ “การชดเชยบาปแทน” อยู่ในหนังสืออิสยาห์ 53:5 ข้อพระคัมภีร์นี้พูดเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาและจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเรา ข้อพระคัมภีร์บอกไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียด และการทรงถูกตรึงบนกางเขนก็ได้เกิดขึ้นจริงดังคำพยากรณ์ จงสังเกตคำพูดในข้อพระคัมภีร์นี้ “แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” จงสังเกตการเข้ามาแทนที่ของพระองค์ นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าพระคริสต์ทรงจ่ายหนี้แทนเรา!

เราไม่สามารถจ่ายค่าชดใช้ความบาปของเราเองได้ หรือหากทำได้ ก็คงหมายความว่าเราต้องถูกลงโทษและถูกส่งไปยังบึงไฟนรกและอยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์แน่นอน แต่พระคริสต์ทรงเป็นฝ่ายริเริ่มด้วยการเสด็จมายังโลกในสภาพพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เพื่อจ่ายค่าจ้างแห่งความบาปแทนเรา เนื่องจากการกระทำของพระองค์เพื่อเรา เราจึงไม่เพียงแต่จะมีโอกาสได้รับการยกโทษบาปเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์อีกด้วย เพื่อที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ เราต้องเชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำบนกางเขน เราช่วยตัวเองไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีคนที่เข้ามารับหน้าที่แทนเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การชดเชยบาปแทนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries