settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าสามารถช่วยฉันให้รอดได้หรือไม่?

คำตอบ


คำถามที่ว่า "พระเจ้าสามารถช่วยฉันให้รอดได้หรือไม่" ได้มีการถามโดยผู้คนเป็นล้านๆ ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา นอกจากว่าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยคุณให้รอดได้แล้วแต่เพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารช่วยให้คุณรอดได้ การที่จะเข้าใจคำตอบของคำถามที่ว่า "พระเจ้าสามารถช่วยฉันให้รอดได้หรือไม่" คือ "ได้" เราต้องเข้าใจตั้งแต่แรกว่าทำไมเราต้องได้รับความรอด เมื่ออาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดน ความบาปของเขานั้นวางยาพิษแก่สิ่งทรงสร้างทั้งหมดของพระเจ้า (โรม 5:12) และธรรมชาติบาปที่เราได้รับสืบทอดมาจากอาดัมได้แยกเราออกจากพระเจ้า เพราะความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเรา อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงมีแผนการ (ปฐมกาล 3:15) พระองค์จะทรงมายังโลกในฐานะมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์และยอมที่จะวางชีวิตของพระองค์ลงเพื่อเรา ยอมรับเอาการลงโทษที่เราสมควรจะได้รับ เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดของเราร้องออกมาจากกางเขนว่า "สำเร็จแล้ว" (ยอห์น 19:30) หนี้บาปของเราทั้งหมดถูกจ่ายไป พระเยซูคริสต์ช่วยเราให้รอดจากการตายที่แน่นอนและชีวิตชั่วนิรันดร์ที่ไม่มีพระเจ้าซึ่งโหดร้ายมาก

เพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์จากการเสียสละของพระคริสต์เพื่อการไถ่ความบาป เราต้องวางใจในพระองค์และการเสียสละของพระองค์อย่างเดียวซึ่งเป็นค่าไถ่สำหรับความบาป (ยอห์น 3:16, กิจการ 16:31) และพระเจ้าปกคลุมเราด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์ในทันที่ที่เราทำสิ่งนี้ (โรม 3:22) แต่การถือว่าเป็นความชอบธรรมนี้ เราไม่มีทางที่จะเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ของเราได้เลย (ฮีบรู 10:19 – 25)

ความรอดของเรามีผลมากกว่าจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของเรา อย่างไรก็ตาม "การได้รับความรอด" นั้นมีอิทธิพลในทันที ข่าวดีคืองานสำเร็จบนไม้กางเขนของพระคริสต์ช่วยเราให้รอดจากการแยกออกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์และมันช่วยเราจากฤทธิ์อำนาจที่ความบาปมีเหนือชีวิตเราในขณะนี้ เมื่อเรารับพระคริสต์แล้ว พระวิญญาณของพระองค์ดำรงอยู่ในเราและเราไม่ได้ถูกควบคุมโดยธรรมชาติบาป อิสรภาพนี้ทำให้ง่ายต่อการที่เราจะกล่าวคำว่า "ไม่" ต่อความบาปและเอาชนะการตกเป็นทาศของความปรารถนาที่บาปของเนื้อหนัง "ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์" (โรม 8:9)

ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะเป็นใครหรือคุณได้ทำอะไร พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอด (1 ทิโมธี 1:15) และเราทุกคนเป็นคนบาป (โรม 3:23) ไม่มีใครอยู่นอกเหนือเอื้อมพระหัตถ์แห่งพระคุณความรอดของพระเจ้า (อิสยาห์ 59:1) อัครทูตเปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่เอื้อมไปไกล เปาโลดำเนินชีวิตช่วงแรกในการเกลียดชังคริสเตียน จับคริสเตียนขังคุก ข่มเหงและแม้กระทั่งฆ่าคริสเตียน จากนั้นการเผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์ครั้งเดียวทำให้เปาโลกลายเป็นหนึ่งในมิชชันนารีคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ที่เคยมีชีวิตอยู่ ถ้าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเปาโลซึ่งเป็น "ตัวเอกของคนบาป" (1 ทิโมธี 1:15) ให้รอดได้พระองค์ก็สามารถที่จะช่วยให้ใครรอดก็ได้

มนุษยชาติเป็นเพชรยอดมงกุฎของสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ซึ่งสร้างโดยพระฉายของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26) พระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนได้รับความรอด (1 ทิโมธี 2:4) และไม่มีใครในพวกเราที่จะพินาศ (2 เปโตร 3:9, เอเสเคียล 18:32) แด่ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเยซู พระเจ้าทรงให้สิทธิที่จะเป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12) สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำกับบุตรทั้งหลายของพระองค์มีบรรยายไว้ในสดุดี 91 คือ "เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา" (สดุดี 91:14 – 16)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าสามารถช่วยฉันให้รอดได้หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries