settings icon
share icon
คำถาม

ง่ายแค่ไหนที่จะเชื่อ?

คำตอบ


เราได้รับความรอดผ่านพระคุณผ่านทางความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8) มีบางคนที่สรุปจากสิ่งนี้ว่าไม่มีความจำเป็นที่สอดคล้องกันสำหรับชีวิตที่ยอมจำนนของคริสเตียนที่เป็นสาวกของพระเยซูเพื่อเป็นการยืนยันถึงความรอด ผู้อื่นอาจจะกล่าวว่าบุคคลหนึ่งได้รับความรอดเพราะว่าเขาได้อธิษฐานคำอธิษฐานหนึ่ง ไม่ได้มีการเห็นด้วยกับการที่ตัวเองเป็นคนบาปและไม่มีความเชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์ การอธิฐานคำอธิษฐานหนึ่งนั้นง่าย แต่มีอะไรที่มากไปกว่านั้นเกี่ยวกับความรอดซึ่งมากกว่าการกล่าวคำต่างๆ

มีการโต้แย้งมากมายที่ไม่จำเป็นและขึ้นอยู่กับการมีความเข้าใจผิดในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์นั้นกล่าวชัดเจนว่าความรอดนั้นได้รับโดยพระคุณอย่างเดียวเท่านั้น ผ่านทางความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้น ผ่านทางพระคริสต์อย่างเดียวเท่านั้น ความเชื่อเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้ นั่นคือสิ่งที่ช่วยเราให้รอด แต่เอเฟซัส 2:10 บอกเราถึงผลของความรอด "เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ" แทนที่จะได้รับความรอดจากการกระทำที่ง่ายๆ ตามความปรารถนาของเรา เราได้รับความรอดจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ โดยพระทัยของพระองค์และเพื่อประโยชน์ของพระองค์ เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และจากตอนที่เราได้รับความรอดโดยความเชื่อ เราเริ่มต้นการเดินทางของการทำงานที่กำหนดไว้แล้วซึ่งเป็นหลังกฐานของความรอดนั้น ถ้าไม่มีหลักฐานด้านการเติบโตและการกระทำที่ดี เรามีสิทธิ์ที่จะคาดเดาว่าความรอดได้เกิดขึ้นหรือไม่ "ความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผล" (ยากอบ 2:20) ความเชื่อที่ตายไปแล้วไม่ใช่ความเชื่อในเรื่องความรอด

"ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" ไม่ได้หมายความว่าผู้เชื่อบางคนติดตามพระคริสต์ในการดำเนินชีวิตสาวกในขณะที่ผู้อื่นไม่ได้ทำเช่นนี้ "คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนัง" เป็นผู้เชื่อประเภทที่ไม่ใช่คริสเตียนฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ แนวคิดของคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังกล่าวว่าผู้หนึ่งสามารถที่จะรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้ในขณะที่มีประสบการณ์ทางด้านศาสนาแต่ไม่มีหลักฐานอย่างกระจ่างแจ้งถึงชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง นี่เป็นการสอนที่เป็นความเท็จและอันตราย ในการสอนนั้นได้มีการอ้างถึงชีวิตที่ไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากมายคือ ผู้ชายสามารถที่จะเป็นผู้ที่นอกใจภรรยาโดยที่ไม่ต้องสารภาพ สามารถโกหกและเป็นโจรได้แต่ "ได้รับความรอด" เพราะเขาได้อธิษฐานคำอธิษฐานหนึ่งตั้งแต่เด็ก เขาเป็นเพียงแค่ "คริสเตียนฝ่ายเนื้อหนัง" ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ซึ่งสนับสนุนแนวความคิดที่ว่าคริสเตียนแท้สามารถที่จะยังคงอยู่ในเนื้อหนังได้ตลอดชีวิต ในทางกลับกันพระคำของพระเจ้านำเสนอเกี่ยวกับคนเพียงแค่สองประเภทคือ คริสเตียนและผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียน ผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ ผู้ที่ก้มกราบความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และผู้ที่ไม่ได้กระทำเช่นนี้ (ดูยอห์น 3:36, โรม 6:17 – 18, 2 โครินธ์ 5:17, กาลาเทีย 5:18 – 24, เอเฟซัส 2:1 – 5, 1 ยอห์น 1:5 – 7)

ในขณะที่ความปลอดภัยของความรอดเป็นข้อเท็จจริงของพระคัมภีร์ที่ขึ้นอยู่กับงานที่สำเร็จของความรอดโดยพระคริสต์ เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าบางคนที่ดูเหมือนว่าได้ "ทำการตัดสินใจ" หรือ "ยอมรับพระคริสต์" อาจจะไม่ได้รับความรอดอย่างแท้จริง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เรายอมรับพระคริสต์เป็นส่วนมากแต่ขึ้นอยู่กับการที่พระองค์ยอมรับเรา เราได้รับความรอดโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสำหรับพระประสงค์ของพระเจ้าและพระประสงค์นั้นรวมถึงการงานที่มีหลักฐานต่อการเปลี่ยนแปลงของเรา ผู้ที่ยังคงดำเนินไปด้วยเนื้อหนังไม่ใช่ผู้เชื่อ (โรม 8:5 – 8) นี่คือสิ่งที่ว่าทำไมถึงเปาโลตักเตือนเราที่จะ "พิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่" (2 โครินธ์ 13:5) คริสเตียน "ฝ่ายเนื้อหนัง" ที่ตรวจสอบตัวเองอีกไม่นานจะพบว่าเขาหรือเธอไม่ได้อยู่ในความเชื่อ

ยากอบ 2:19 กล่าวว่า "ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่ง นั่นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อ และกลัวจนตัวสั่น" ประเภทของ "การเชื่อ" ที่พวกปีศาจมีอาจจะเปรียบเทียบกับเหตุผลที่เห็นตรงกันซึ่งสร้างขึ้นมาโดยผู้ที่ "เชื่อ" ในพระเยซูตามข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่หรือพระองค์ทรงเป็นคนดี ผู้เชื่อบางคนกล่าวว่า "ฉันเชื่อในพระเจ้า" หรือ "ฉันเชื่อในพระเยซู" ผู้อื่นกล่าวว่า "ฉันอธิษฐานคำอธิษฐานหนึ่งแล้วศิษยาภิบาลบอกว่าฉันได้รับความรอด" แต่การอธิษฐานและการเชื่อเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในหัวใจ ปัญหาคือการเข้าใจผิดในคำว่าความเชื่อ ความรอดที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการสำนึกผิดและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่แท้จริง 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่าผู้ที่อยู่ในพระคริสต์เป็น "คนที่ถูกสร้างใหม่" เป็นไปได้หรือไม่คนใหม่ที่พระคริสต์สร้างคือผู้ที่ยังคงดำเนินในฝ่ายเนื้อหนัง เป็นไปไม่ได้

ความรอดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องจ่ายราคาอย่างแน่นอน แต่ในเวลาเดียวกันสิ่งนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเรา เราต้องตายต่อตัวเองในขณะที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้มีความคล้ายคลึงกับพระคริสต์ เราต้องรู้ว่าคนที่มีความเชื่อในพระคริสต์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตทีละเล็กทีละน้อย ความรอดเป็นของขวัญที่ไม่ต้องจ่ายราคาจากพระเจ้าแก่ผู้ที่เชื่อแต่การเป็นสาวกและการเชื่อฟังเป็นการตอบสนองที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อผู้หนึ่งมาเชื่อในพระคริสต์อย่างแท้จริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ง่ายแค่ไหนที่จะเชื่อ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries