settings icon
share icon
คำถาม

ทำไม พระเจ้าทรงต้องการให้มีการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม?

คำตอบ


พระเจ้าทรงให้มีการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเพื่อให้เตรียมการยกความผิดบาปชั่วคราวและเป็นการบอกล่วงหน้าให้เห็นการเสียสละที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์ ( เลวีนิติ 4:35 5:10)

การถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเป็นสิ่งสำคัญ พบได้ทั่ว คัมภีร์ เพราะ “ปราศจากการไหลของพระโลหิต ก็ไม่มีการให้อภัย” (ฮีบรู 9:22)

เมื่อ อาดัม และเอวา ทำบาป สัตว์ถูกฆ่าตายเป็นเครื่องบูชาโดยพระเจ้าให้ เสื้อผ้าพวกเขาปกปิดร่างกาย (ปฐมกาล 3:21) คาอินและเอเบล นำเครื่องบูชาถวายแด่ พระเจ้า เครื่องบูชาของคาอินพระเจ้าทรงรับไม่ได้ เพราะเขา นำ ผลไม้มาถวาย ในขณะที่เครื่องถวายบูชาของ เอเบล ได้รับการยอมรับ เพราะมันเป็น" ลูกแกะหัวปีจากฝูงแกะของเขา " (ปฐมกาล 4:4-5 )

หลังจากที่ น้ำท่วมลดแล้ว โนอาห์ ได้ถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาต่อพระเจ้า (ปฐมกาล 8:20-21)

พระเจ้าทรงบัญชาชนชาติอิสราเอล เพื่อทำการถวายเครื่องบูชา มากมาย ตาม ขั้นตอน บางอย่าง ที่กำหนด โดยพระองค์ ประการแรก สัตว์จะต้องไม่มีรอยตำหนิ ประการที่สอง ต้องกำหนดบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ถวายเครื่องบูชาสัตว์ ประการที่สาม คนที่ถวายเครื่องบูชาสัตว์ต้องฆ่าสัตว์ให้ตายแบบที่กำหนด เมื่อกระทำดยความเชื่อแล้ว จึงเตรียมการถวายเครื่องบูชาให้ยกโทษบาป การถวายบูชาอีกแบบหนึ่งสำหรับ วัน แห่งการไถ่โทษบาป ที่อธิบายไว้ใน เลวีนิติ บทที่16แสดงให้เห็นถึง การให้อภัยบาป และการกำจัดบาปให้หมดไป

มหาปุโรหิต ก็จะถวายแพะตังผู้สองตัวเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป แพะตัวหนึ่ง ที่ได้รับถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับ คนอิสราเอล ( เลวีนิติ 16:15) ในขณะที่ แพะตัวอื่นได้รับการปล่อยตัวไปในถิ่นทุรกันดาร (เลวีนิติ 16:20-22)

มีการเตรียมถวายบูชาเพื่อทรงให้อภัยบาป ในขณะที่แพะอื่นถวายเพื่อการกำจัดบาปออกไป

ทำไม เราไม่ต้องทำการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาทุกวันนี้ การถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาได้ สิ้นสุดลง เพราะ พระเยซูคริสต์ ทรงทำการเสียสละที่ยอดเยี่ยมดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว ยอห์น บัพติสมาได้รับการยอมรับสิ่ง นี้เมื่อเขา เห็นพระเยซูกำลังเสด็จมารับบัพติมา กล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” (ยอห์น 1:29) คุณอาจจะถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นสัตว์ พวกเขาทำอะไรผิดหรือเปล่า นั่นคือประเด็น เพราะสัตว์ไม่มีความผิด พวกมันต้องตายแทนที่คนๆ หนึ่งในการถวายเครื่องบูชา

พระเยซูคริสต์ไม่ทรงทำผิด แต่ทรงเต็มพระทัยที่จะให้พระองค์เองสิ้นพระชนม์เพื่อยกความผิดบาปของมนุษย์ (1 ทิโมธี 2:6) พระเยซูคริสต์ทรงยกเอาบาปของเราเมื่อพระองค์เองทรงสิ้นพระชนม์แทนที่เรา 2โครินธ์ 5:21 “พระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

โดยความเชื่อว่าพระคริสต์ทรงกระทำสำเร็จบนกางเขน เราจึงได้รับการยกโทษบาป

โดยสรุป การถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเป็นพระบัญชาจากพระเจ้าเพื่อให้แต่ละคนสามารถมีประสบการณ์การอภัยโทษบาป สัตว์ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ซึ่งสัตว์ต้องเสียชีวิตแทนที่คนทำบาป แต่เพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุให้จำเป็นต้องทำการถวายเครื่องบูชาครั้งแล้วครั้งเล่า การถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาสิ้นสุดลงที่องค์พระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวแทนของการถวายเครื่องบูชาที่ดีที่สุดครั้งเดียวเท่านั้น (ฮีบรู 07:27) และบัดนี้ทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ (1 ทิโมธี 2:5) การถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเป็นการบอกลางให้เห็นล่วงหน้าว่าพระคริสต์จะทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อเห็นแก่พวกเรา

บนพื้นฐานเดียวเท่านั้นที่การถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาสามารถให้อภัยบาปคือองค์พระคริสต์ผู้ทรงสละองค์เองเพื่อความบาปของเรา ทรงเตรียมการอภัยโทษบาป ซึ่งการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาสามารถแสดงให้เห็นและเป็นการบอกลางให้เห็นล่วงหน้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไม พระเจ้าทรงต้องการให้มีการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries