settings icon
share icon
คำถาม

คุณจะเชื่อในความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรเมื่อมีแค่การปรากฏของ "ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" ในพระคัมภีร์ (ยากอบ 2:24) ที่กล่าวว่าความรอดนั้นไม่ใช่โดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว?

คำตอบ


เป็นความจริงทั้งสิ้นที่มีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ประกอบด้วยวลีที่แน่ชัดนี้คือ "ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว ยากอบ 2:24 อ่านได้ว่า "ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่า ผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็เนื่องด้วยการประพฤติ และมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว" อย่างไรก็ตามการปฏิเสธหลักการของความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวตามข้อนี้นั้นมีสองปัญหา ปัญหาแรกคือว่าเนื้อหาของยากอบ 2:24 ไม่ได้เป็นการโต้เถียงเกี่ยวกับหลักการของความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว ปัญหาที่สองคือพระคัมภีร์ไม่ได้ต้องการที่จะประกอบไปด้วยวลี "ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" อย่างแน่นอเพื่อที่จะสอนเกี่ยวกับความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน

ยากอบ 2:14 – 26 โดยเฉพาะข้อ 24 ได้เป็นหัวข้อของการแปลความที่ทำให้เกิดความสับสน บทนี้ได้สร้างปัญหาใหญ่สำหรับ "ความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว" อย่างแน่นอน อย่างแรกเราต้องจัดการกับความคิดเห็นที่ผิด กล่าวคือยากอบหมายถึงสิ่งเดียวกันโดยการ "จะเป็นคนชอบธรรมได้" ในยากอบ 2:24 ในสิ่งที่เปาโลหมายถึงในโรม 3:28 เปาโลกำลังใช้คำว่าจะเป็นคนชอบธรรมได้ให้หมายถึง "ประกาศว่าชอบธรรมโดยพระเจ้า" เปาโลกำลังกล่าวถึงการประกาศอันถูกกฎหมายของพระเจ้าว่าเรานั้นชอบธรรมเช่นเดียวกับความชอบธรรมของพระคริสต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของเรา ยากอบกำลังใช้คำว่าจะเป็นคนชอบธรรมได้นั้นหมายถึง "ได้มีการแสดงให้เห็นและได้รับการพิสูจน์"

ยากอบ 2:24 อาจจะมีการเสนอในแบบนี้คือ "คุณเห็นว่าบุคคลหนึ่งนั้นถูกพิจารณาว่าชอบธรรมโดยสิ่งที่เขาทำและไม่ใช่โดยความเชื่ออย่างเดียว" (เพิ่มเติมโดยผู้เขียนบทความ) หรือ "ฉะนั้นคุณเห็นว่าเราถูกแสดงให้เห็นว่าการจะกระทำสิ่งที่ถูกต่อหน้าพระเจ้าโดยสิ่งที่เราทำนั้น ไม่ใช่โดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว" (เพิ่มเติมโดยผู้เขียนบทความ) ยากอบ 2:14 – 26 ทั้งหมดเกี่ยวกับการพิสูจน์ความจริงใจในความเชื่อของคุณโดยสิ่งที่คุณกระทำ ความรอดที่แท้จริงจะได้รับประสบการณ์โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะมีผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการกระทำสิ่งที่ดี (เอเฟซัส 2:10) การงานนั้นคือสิ่งที่แสดงออกและพิสูจน์ถึงความเชื่อ (ยากอบ 2:18) ความเชื่อที่ขาดการกระทำนั้นไร้ประโยชน์ (ยากอบ 2:20) และเป็นความเชื่อที่ตายไปแล้ว (ยากอบ 2:18) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมันไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงเลย ความรอดนั้นโดยความเชื่ออย่างเดียวแต่ความเชื่อจะไม่มีวันที่จะอยู่เพียงลำพัง

ในขณะที่ยากอบ 2:24 เป็นเพียงข้อเดียวที่ประกอบไปด้วยวลีที่แน่นอนคือ "ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" มีข้ออื่นๆ อีกมากมายตามข้อเท็จจริงแล้วที่มีการสอนเกี่ยวกับความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว ข้อใดที่ให้เหตุผลว่าความรอดคือความเชื่อ โดยที่ไม่ได้ระบุว่าต้องการอย่างอื่นด้วย นั่นคือการประกาศว่าความรอดนั้นคือโดยความเชื่ออย่างเดียว ยอห์น 3:16 ประกาศว่าความรอดนั้นให้แก่ "ทุกคนที่วางใจในพระบุตร" กิจการ 16:31 ประกาศว่า "จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้" เอเฟซัส 2:8 กล่าวว่า "ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ" ดูโรม 3:28, 4:5, 5:1, กาลาเทีย 2:16, 3:24, เอเฟซัส 1:13 และฟิลิปปี 3:9 เช่นเดียวกัน ข้ออื่นๆ อีกหลายข้อสามารถที่จะนำมาอ้างอิงพร้อมกับข้อเหล่านี้ได้ด้วย

ในการสรุปยากอบ 2:24 ไม่ได้โต้เถียงต่อความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการโต้เถียงต่อความรอดที่อยู่เพียงลำพัง ซึ่งก็คือความรอดที่ขาดการงานที่ดีและการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า ประเด็นของยากอบคือว่าเราแสดงความเชื่อของเราออกมาโดยสิ่งที่เรากระทำ (ยากอบ 2:18) ทั้งๆ ที่การขาดวลีที่แน่นอนคือ "ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่สอนว่าความรอดเป็นผลิตผลของพระคุณของพระเจ้าตามการตอบสนองต่อความเชื่อของเราอย่างแน่นอน "เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะเอาอะไรมาอวดก็หมดหนทาง จะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทาง อ้างหลักการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือ...แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อ" (โรม 3:27) ไม่มีความต้องการอื่นใด

English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

คุณจะเชื่อในความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรเมื่อมีแค่การปรากฏของ "ความเชื่อเพียงอย่างเดียว" ในพระคัมภีร์ (ยากอบ 2:24) ที่กล่าวว่าความรอดนั้นไม่ใช่โดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries