settings icon
share icon
คำถาม

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?

คำตอบ


เมื่อมนุษย์รู้จักพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเขา เขาก็จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งเป็นหลักประกันความรอดนิรันดร์ของเขา พระคัมภีร์ยูดาห์ข้อ 24 กล่าวว่า “บัดนี้แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มลง และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่จำเพาะสง่าราศีของพระองค์โดยปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดีอย่างเหลือล้น” ฤทธิอำนาจของพระเจ้าสามารถคุ้มครองรักษาไม่ให้ผู้เชื่อล้มลงในความบาปได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับพระองค์ ไม่ใช่เรา ว่าจะทรงตั้งเราให้อยู่จำเพาะสง่าราศีของพระองค์หรือไม่ สวัสดิภาพนิรันดร์ของเรามาจากผลของการที่พระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเรา ไม่ใช่ผลของการคุ้มครองรักษาความรอดของเราด้วยตัวเราเอง

องค์พระเยซูคริสต์ทรงประกาศว่า “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดสามารถชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้” (ยอห์น 10:28-29ข) ทั้งพระเยซูและพระบิดาทรงจับเราไว้แน่นในพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วใครเล่าจะสามารถดึงเราออกจากพระหัตถ์ที่ยึดแน่นของทั้งพระบิดาและพระบุตรได้?

เอเฟซัส 4:30 บอกเราว่าผู้เชื่อถูก “ประทับตราหมายไว้จนถึงวันที่ทรงไถ่ให้รอด” หากผู้เชื่อไม่มีสวัสดิภาพนิรันดร์ การประทับตราก็ไม่สามารถจะยืนยาวไปถึงวันแห่งการทรงไถ่ได้ มันคงไปถึงแค่วันที่เราเริ่มทำบาป, มีความเชื่อที่บิดเบือนไป, หรือไม่เชื่อ ยอห์น 3:15-16 บอกเราว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะ “มีชีวิตนิรันดร์” หากเราได้รับสัญญว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร์ แต่ไป ๆ มา ๆ ถูกเรียกคืน สัญญานั้นก็ไม่ใช่สัญญา “นิรันดร์” ตั้งแต่ต้นแล้ว หากสวัสดิภาพนิรันดร์ไม่เป็นความจริง พระสัญญาเกี่ยวกับขีวิตนิรันดร์ในพระคัมภีร์ก็คงจะเป็นข้อผิดพลาดแน่นอน

ข้อยืนยันที่หนักแน่นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนิรันดร์มาจากข้อพระคัมภีร์โรม 8:38-39 “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค์ หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” สวัสดิภาพนิรันดร์ของเราขึ้นอยู่กับความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้ สวัสดิภาพนิรันดร์ของเราถูกซื้อมาโดยพระคริสต์, โดยพระสัญญาจากพระบิดา, และประทับตราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สวัสดิภาพนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries