settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงยกโทษบาปใหญ่ไหม พระเจ้าจะทรงให้อภัยฆาตกรไหม?

คำตอบ


คนมากมายทำผิดที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปที่ "เล็กน้อย" เช่นการโกหก ความโกรธและความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ แต่ไม่ทรงยกโทษบาป "ใหญ่" เช่นฆาตกรรมและการล่วงประเวณี สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง ไม่มีบาปใหญ่มากเสียจนพระเจ้าไม่ทรงสามารถยกโทษให้ได้ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน ทรงสละพระชนม์เพื่อชดใช้ความผิดบาปทั้งหมดของคนทั้งโลก

1 ยอห์น 2:2 “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย”

เมื่อมีบุคคลเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพื่อรับความรอด บาปทั้งหมดของเขาได้รับการอภัยแล้ว ซึ่งรวมถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต ใหญ่หรือเล็ก พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อชดใช้แทนความบาปของเราทุกคน และทันทีที่พวกเขาได้รับการอภัยนั้น พวกเขาได้รับการอภัยบาปทั้งสิ้น

โคโลสี 1:14 “ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา”

กิจการ 10:43 “ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า ทุกๆคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์”

เราทุกคนทำผิดบาปและสมควรได้รับการลงโทษนิรันดร์ พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อทรงชดใช้แทนบาปโทษของเรา

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

คนใดก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อรับความรอดเขาจะได้รับการอภัย ไม่ว่าเขาได้ทำบาปใดๆ

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ตอนนี้ ฆาตกรหรือคนเล่นชู้มีแนวโน้มที่จะเผชิญผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรง (กฎหมาย ความสัมพันธ์ ฯลฯ ) สำหรับการกระทำชั่วของเขา มากยิ่งกว่าคนที่เป็น "เพียง" คนพูดโกหก แต่ความผิดของฆาตกรหรือคนเล่นชู้จะสมบูรณ์และได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์ทันทีที่เขาเชื่อ และยอมเชื่อวางใจในพระคริสต์

มันไม่ได้เป็นขนาดของบาปที่เป็นปัจจัยกำหนดที่นี่; มันคือขนาดของการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อทรงชดใช้บาป ถ้าพระโลหิตของพระเมษโปดกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าเพียงพอที่จะชดใช้ความบาปทั้งหมด ของคนนับล้านคนที่เคยเชื่อในพระองค์แล้ว ไม่อาจมีข้อจำกัด ขนาดหรือประเภทของบาปที่จะชำระเลย เมื่อทรงตรัสว่า "สำเร็จแล้ว" บาปถูกชำระในที่สุดแล้ว การทรงชดใช้บาปเต็มรูปแบบและความพึงพอใจเรื่องนี้ได้กระทำเสร็จแล้ว เป็นการให้อภัยที่สมบูรณ์แบบ เกิดมีสันติสุข และการไถ่บาปทั้งหมดก็ประสบความสำเร็จ ความรอดนั้นรับประกัน แน่นอนและครบสมบูรณ์ ไม่มีอะไรที่จะต้องมี หรือสามารถมีหรือเพิ่มเข้าไปอีก นอกจากนี้ พระราชกิจที่พระคริสต์ทรงช่วยให้รอด ถูกกระทำสำเร็จหมดสิ้นโดยไม่มีความช่วยเหลือจากมนุษย์คนใด และสามารถกระทำได้
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงยกโทษบาปใหญ่ไหม พระเจ้าจะทรงให้อภัยฆาตกรไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries