settings icon
share icon
คำถาม

ถ้าคุณสงสัยว่าคุณรอดหรือไม่ หมายความว่าแท้จริงคุณไม่ได้รอดหรือ?

คำตอบ


ทุกคนมีข้อสงสัยเป็นครั้งคราว ไม่ว่าคุณมีข้อสงสัยหรือไม่ ไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าคุณเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็น แม้ในขณะที่ผู้เชื่อสงสัยนั้น พระเจ้ายังทรงสัตย์ซื่อ

2ทิโมธี 2:13 “ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราแน่ใจและมั่นใจว่าเรารอดแล้ว”

โรม 8:38-39 “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

1ยอห์น 5:13 “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์”

พระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะรอดได้

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

โรม 10:9-10 “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด”

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

ผลก็คือ เราสมควรรับความตายและถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิต นิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

แต่พระเจ้าทรงรักเรามากพอที่จะสิ้นพระชนม์แทนเรา ทรงแบกรับการลงโทษที่เราสมควรได้รับ

โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

ผลก็คือ ทุกคนที่เชื่อก็ได้รับความรอดและมั่นคงปลอดภัยชั่วนิรันดร์ บางครั้งการสงสัยเป็นสิ่งที่ดี

2โครินธ์ 13:5 “ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิด ท่านไม่สำนึกหรือว่า พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย นอกจากท่านจะแพ้การชันสูตร”

เราต้องชันสูตรตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่า พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแท้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในเราจริง ถ้าพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้น เราไม่มีทางสูญเสียความรอดที่พระคริสต์ทรงประทานแก่เรา

โรม 8:38-39 “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

ถ้าพระองค์ไม่ทรงเป็นเช่นนั้น แล้วบางทีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกาศว่าเราทำบาป และกระตุ้นให้เราสำนึกผิดและกลับมาคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ พระสัญญาแห่งความรอดของเราได้รับโดยการที่ยอมรับว่า ทันทีที่เราอยู่ในพระคริสต์เรามั่นคงปลอดภัยชั่วนิรันดร์ แต่ความเชื่อแท้ที่ช่วยให้รอดปรากฏให้เห็นจากพระราชกิจและผลของพระวิญญาณภายในเรา

ยากอบ 2:14-26 “ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อ แต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไร ความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือ ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจำวัน และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่า “เชิญไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิด” และไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้น จะเป็นประโยชน์อะไร ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล แต่บางคนจะกล่าวว่า “คนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติ” จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่าน ที่ไม่มีการประพฤติตาม และด้วยการประพฤติตาม ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้า ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่ง นั่นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อ และกลัวจนตัวสั่น แน่ะคนโฉดเขลา ท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่า ความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผล เมื่ออับราฮัมบิดาของเรา ได้พาอิศอัคบุตรของท่านมาถวายบนแท่นบูชา จึงได้ความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่า ความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่าน และความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติ และพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่า อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่า ความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน และท่านได้ชื่อว่า เป็น สหายของพระเจ้า ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่า ผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็เนื่องด้วยการประพฤติ และมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกัน ราหับหญิงแพศยาก็ได้ความชอบธรรมเนื่องด้วยความประพฤติมิใช่หรือ เมื่อนางได้รับรองผู้ส่งข่าวเหล่านั้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้น”

กาลาเทีย 5:22 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ”

การขาดหลักฐานนี้บางครั้งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสงสัยได้ คุณได้รับเชื่อในพระคริสต์แล้วหรือยัง ถ้าคำตอบคือรับแล้ว จงทิ้งข้อสงสัยของคุณและจงวางใจในพระเจ้า ถ้าคุณรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ คุณจะรอดได้โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าคำตอบคือไม่ แล้วจงเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และคุณจะรอดได้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เรื่องความรอดบาป โปรดอย่าลังเลที่จะสอบถามเรา หรือ คุณสามารถเข้าไปที่เว็ปเพจของเรา รับชีวิตนิรันดร์
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าคุณสงสัยว่าคุณรอดหรือไม่ หมายความว่าแท้จริงคุณไม่ได้รอดหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries