settings icon
share icon
คำถาม

มันหมายความว่าอะไรที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา?

คำตอบ


เพียงแค่ ปราศจากความตายของพระเยซูบนกางเขนเพื่อบาปของเรา ไม่มีใครที่จะได้ชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึง พระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

ในคำตรัสนี้ พระเยซูทรงบอกเหตุผลในการบังเกิดของพระองค์ ความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ เพื่อทรงเตรียมทางไปสวรรค์สำหรับมนุษย์ที่เป็นคนบาป ผู้ที่ไม่สามารถหาทางไปสวรรค์ได้ด้วยตัวเอง

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและอีวา พวกเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกวิถีทาง และอาศัยอยู่ในสวรรค์ สุขสบายในสวนเอเดน

ปฐมกาล 2:15 “พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและรักษาสวน”

พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์ หมายถึงพวกเขายังมีอิสระในการตัดสินใจและเลือกได้ตามเจตจำนงเสรีของตัวเอง ปฐมกาล 3 ได้บรรยายว่าอาดัมและอีวายอมจำนนต่อการทดลองของซาตานและคำมุสาอย่างไร ในการทำเช่นนั้น พวกเขาไม่เชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า โดยการรับประทานผลจากต้นไม้แห่งความรู้ ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ:

ปฐมกาล 2:16-17 “พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่า “บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว ผลของต้นไม้นั้นอย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่”

นี่เป็นบาปครั้งแรกที่มนุษย์ ได้กระทำ และเป็นผลให้มนุษย์ทุกคนตกอยู่ภายใต้ความตายฝ่ายร่างกายและความตายนิรันดร์ โดยเหตุที่ธรรมชาติบาปของเราสืบทอดมาจากอดัม

พระเจ้าทรงตรัสว่าทุกคนที่ทำบาปจะตาย ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ นี่คือชะตากรรมของมวลมนุษยชาติ แต่พระเจ้า โดยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ ทรงจัดหาทางออกจากภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ โดยพระโลหิตที่หลั่งออกของพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์บนกางเขน

ฮีบรู 9:22 “ความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย”

โดยการหลั่งพระโลหิตออกมา จึงเกิดการทรงไถ่บาป บทบัญญัติของโมเสสได้เตรียมทางสำหรับคนที่จะได้รับการพิจารณาว่า "ไม่มีบาป" หรือ "ชอบธรรม" ในสายพระเนตรพระเจ้า คือการถวายสัตว์เป็นเครื่องสักการบูชาเพื่อไถ่บาป

อพยพ 20:2-17 “เราคือ พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส ‘อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา ‘อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป เหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชัง เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา และปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุ คน อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ ‘จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทำการงาน ใดๆไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์ ‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า ‘อย่าฆ่าคน’ ‘อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา’ ‘อย่าลักทรัพย์’ ‘อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้าย เพื่อนบ้าน’ ‘อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน’”

แม้ว่าการถวายเครื่องบูชาเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราว แต่แล้วก็จริงๆเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าถึงการสละพระชนม์ของพระคริสต์บนกางเขนที่สมบูรณ์แบบ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ฮีบรู 10:10 “และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”

นี่คือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาและเหตุผลที่ทรงสละพระชนม์ กลายเป็นการเสียสละที่สูงสุดครั้งสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบสำหรับการไถ่บาปของเรา

โคโลสี 1:22 “บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็น ผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิ”

1 เปโตร 1:19 “แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำห นิหรือจุดด่าง”

โดยพระองค์ พระสัญญาที่ให้เรามีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้า จะมีผลสัมฤทธิ์โดยความเชื่อของคนที่เชื่อในพระเยซู

กาลาเทีย 3:22 “แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวง ที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลัก”

ทั้งสองคำว่า "ความเชื่อ" และ "กำลังเชื่อ" มีความสำคัญยิ่งต่อความรอดของเรา โดยเรามีความเชื่อในพระโลหิตของพระคริสต์ ว่าได้ชำระบาปของเรา และเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์

เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มันหมายความว่าอะไรที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries