settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์?

คำตอบ


ง่ายๆ เพียงแค่ปรับเราให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ คือการประกาศความชอบธรรม เพื่อที่จะทำให้บุคคลนั้นเหมาะสมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า

การพิสูจน์ความบริสุทธิ์คือการที่พระเจ้าทรงประกาศว่าผู้ที่ได้ต้อนรับพระคริสต์จะเป็นคนชอบธรรมบนพื้นฐานความชอบธรรมของพระคริสต์ ที่ทรงใส่แก่ผู้ที่ทรงนับว่าชอบธรรมคือผู้ที่ได้ต้อนรับพระคริสต์ 2 โครินธ์ 5:21 21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

แม้ว่าการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นหลักที่พบตลอดพระคัมภีร์ เนื้อหาพระคัมภีร์สำคัญที่อธิบายถึงเการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เกี่ยวเนื่องกับผู้เชื่อ อยู่ใน โรม 3:21-26 “แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่า ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติ ธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระวจนะเป็นพยานอยู่ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย “

เราถูกพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ ถูกประกาศว่ามีความชอบธรรม ทันที่เราได้รับความรอด

การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่ได้ทำให้เรามีความชอบธรรม แต่เราได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรม ความชอบธรรมของเรามาจากความเชื่อของเราในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์

ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว การเสียสละพระชนม์ของพระองค์ชำระบาปของเรา ทำให้พระเจ้าทอดพระเนตรเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและไม่มีที่ติ เพราะเราเป็นผู้เชื่อ เราอยู่ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเห็นความชอบธรรมของพระคริสต์เมื่อทรงทอดพระเนตรพวกเรา

นี้เป็นไปตามการเรียกร้องของพระเจ้าให้มีความสมบูรณ์ ดังนั้น ทรงประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรม-พระองค์ทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในเรา โรม 5:18-19 “ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวง เพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใด การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้น เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังฉันใด คนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้น”

เพราะการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ สันติสุขของพระเจ้าก็เลยครอบครองในชีวิตเรา มันเป็นเพราะการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่ผู้เชื่อทั้งหลายสามารถแน่ใจในความรอด ความจริงเรื่องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ช่วยให้พระเจ้าทรงเริ่มต้นกระบวนการชำระล้างบาป - กระบวนการที่แท้จริงพระเจ้าทรงกระทำต่อเรา เราอยู่ตรงจุดที่ทรงวางไว้นั้นแล้ว โรม 5:1

เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries