settings icon
share icon
คำถาม

ถ้าหากว่าค่าโทษสำหรับบาปของพวกเราคือการอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจ่ายค่าโทษของพวกเราอย่างไรถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงใช้เวลาชั่วนิรันดร์ในนรก?

คำตอบ


หากพวกเราว่าพระเยซูทรงเป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้น ดังนั้นคำถามนี้ก็เป็นคำถามโดยธรรมชาติที่จะถามกัน แต่เหตุผลว่าทำไมพระเยซูถึงไม่ต้องใช้เวลาชั่วนิรันดร์ ในนรกนั่นเพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ แต่เป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ เป็นพระองค์อันดับที่สองของเทวสภาพของพระเจ้าที่ทรงยอมรับเนื้อหนังและใช้ชีวิตท่ามกลางมนุษย์ในรูปแบบที่เป็นมนุษย์ แต่พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นเพราะธรรมชาติของพระองค์คือพระเจ้าที่ทรงบริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบและทรงเป็นนิรันดร์

หลายข้อความยืนยันข้อเท็จจริงนี้ เช่นข้อความเริ่มต้นในพระกิตติคุณยอห์น กล่าวไว้ให้อ่านได้ว่า

"ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา" (ยอห์น 1:1-3,14)

ข้อความนี้ให้คำพยานชีวิตที่ชัดเจนถึงพระคำนิรันดร์ ผู้ซึ่งอยู่ร่วมกันกับพระเจ้าเป็นนิรันดร์และมีความสำคัญเท่ากับพระเจ้าที่ยอมอยู่ในสภาพมนุษย์และสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์เอง ("เย็บเต็นท์ของเขา" หรือ "พลับพลา") ท่ามกลางเรา ในขณะที่อัครทูตเปาโลกล่าวเกี่ยวกับพระเยซูว่า "เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์" (โคโลสี 2:9)

เมื่อเรารู้ดังนั้น ให้เรามองไปที่คำถามให้ละเอียดกว่าเดิม เป็นความจริงอย่างแน่นอนว่าค่าโทษบาปของเราคือการอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนได้ทำบาป (โรม 3:23) และค่าจ้างของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) พระธรรมวิวรณ์กล่าวว่าหากชื่อของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกก็จะถูกโยนทิ้งลงในบึงไฟนรก ที่ซึ่งพวกเขาจะถูกทรมาน "ตลอดไปเป็นนิตย์" (วิวรณ์ 20:10,15)

แต่การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูสามารถไถ่บาปของทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร นี่คือที่ซึ่งการอภิปรายเรื่องการที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์ได้เข้ามา ถ้าพระเยซูทรงเป็นเพียงแค่มนุษย์ (ด้วยบาปของพระองค์เอง) ฉะนั้นการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เองจะไม่ได้ไถ่บาปความบาปของพระองค์ ซึ่งน้อยมากสำหรับบาปของผู้อื่น แต่พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ พระองค์คือพระเจ้าในสภาพของมนุษย์ ในฐานะมนุษย์พระองค์สามารถพิสูจน์ต่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงสละชีวิตพระองค์เองเพื่อพวกเขา ในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์ซึ่งปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์ พระองค์จึงสามารถไถ่บาปให้มนุษยชาติโดยที่ไม่ต้องไถ่บาปให้พระองค์เองก่อน ในท้ายที่สุด ในฐานะพระเจ้าพระองค์จึงสามารถทำให้เป็นที่พอพระทัยต่อพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นเพราะบาปของเรา

ความบาปที่ต่อต้านพระเจ้านิรันดร์ต้องจ่ายราคาชั่วนิรันดร์ นั่นคือเหตุว่าทำไมการจ่ายราคาสำหรับบาปพวกเราถึงต้องจ่ายไปชั่วนิรันดร์ มีเพียงแค่สองตัวเลือกสำหรับการจ่ายราคาชั่วนิรันดร์ ไม่ว่าจะจากสิ่งมีชีวิตที่มีขีดจำกัด (มนุษย์) ต้องชดใช้บาปของเขาชั่วนิรันดร์หรือพระองค์ที่ทรงพระชนม์อยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด (พระเยซู) ต้องจ่ายหนึ่งครั้งสำหรับมนุษย์ทั้งหมดในทุกเวลา ไม่มีทางเลือกอื่น ความบาปที่ต่อต้านพระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์อย่างไม่สิ้นสุดซึ่งต้องการความพอพระทัยสำหรับการจ่ายราคาชั่วนิรันดร์อย่างเท่าเทียมกันและแม้ว่าการอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ก็จะไม่สามารถทำให้พระพิโรธที่ชอบธรรมของพระเจ้าที่มีต่อบาปนั้นลดลงได้ มีเพียงพระองค์ที่ทรงพระชนม์อยู่อย่างสูงสุดที่จะสามารถอดกลั้นพระพิโรธชั่วนิรันดร์ของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ที่ต่อต้านความบาปของเรา ต้องมีพระองค์ที่ทรงพระชนม์ชั่วนิรันดร์นั้นเป็นตัวแทนของมนุษยชาติเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยต่อพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูในฐานะพระเจ้าในสภาพมนุษย์คือผู้เดียวที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าหากว่าค่าโทษสำหรับบาปของพวกเราคือการอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจ่ายค่าโทษของพวกเราอย่างไรถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงใช้เวลาชั่วนิรันดร์ในนรก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries