settings icon
share icon
คำถาม

การชำระตัวให้บริสุทธิ์คืออะไร นิยามของการชำระตัวให้บริสุทธิ์แบบคริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


พระเยซูทรงมีเรื่องที่จะตรัสมากมายเกี่ยวกับการชำระตัวให้บริสุทธิ์ในยอห์นบทที่ 17

ยอห์น 17:16 “เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก”

การชำระตัวให้บริสุทธิ์เป็นสภาพของการแยกออกเพื่อมาอยู่กับพระเจ้า ผู้เชื่อทุกคนเข้าอยู่ในสถานะนี้เมื่อพวกเขาบังเกิดจากพระเจ้า

1โครินธ์ 1:30 “โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป”

นี่คือการแยกออกเพียงครั้งเดียวตลอดไป มาอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ มันเป็นตอนที่ซับซ้อนในความรอดของเรา ตอนที่เราสัมพันธ์กับพระคริสต์

ฮีบรู 10:10 “และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”

การชำระตัวให้บริสุทธิ์ยังหมายถึงเราได้ปฏิบัติตัวแยกออกเพื่อมาหาพระเจ้า เป็นผลของการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของคนเรา และผู้เชื่อต้องมุ่งติดตามต่อไปอย่างขะมักเขม้น

1 เปโตร 1:15 “แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ”

ฮีบรู12:14 “จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย

ในพระธรรมยอห์นบทที่ 17 ขณะที่พระคริสต์เจ้าทรงอธิษฐานอยู่ การชำระตัวให้บริสุทธิ์เป็นภาพของผู้เชื่อแยกตัวออกไป เพื่อทำตามจุดมุ่งหมายที่พวกเขาถูกส่งเข้ามาอยู่ในโลก:

ยอห์น 17:18-19 “พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้น ข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกัน นั่นคือพระองค์ทรงแยกพระองค์เองออก ตามพระประสงค์ที่ทรงถูกส่งมา ทรงเป็นพื้นฐานและเงื่อนไขของเราที่ถูกแยกออกเพื่อทำในสิ่งที่เราถูกส่งมา

ยอห์น 10:36 “ท่านทั้งหลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้ และทรงใช้เข้ามาในโลกว่า 'ท่านกล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้า' เพราะเราได้กล่าวว่า 'เราเป็นบุตรของพระเจ้า' อย่างนั้นหรือ”

การชำระตัวให้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นแบบและพลังสำหรับเรา การส่งออกไปและการชำระตัวให้บริสุทธิ์จะแยกกันไม่ออก ในเรื่องนี้จะเรียกผู้เชื่อว่า ธรรมิกชน คำในภาษากรีก hagioi: “คนที่ถูกชำระตัวให้บริสุทธิ์” ขณะที่เมื่อก่อนพฤติกรรมของพวกเขาเป็นพยานยืนอยู่ฝ่ายโลก ว่าเขาแยกออกจากพระเจ้า ตอนนี้พฤติกรรมของพวกเขาควรเป็นพยานยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า ว่าเขาได้แยกออกจากโล

มีความหมายอีกอย่างที่คำว่า "การชำระตัวให้บริสุทธิ์" นำเข้ามาในพระคัมภีร์

1 เธสะโลนิกา 5:23 “ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมา”

โคโลสี 1:5 “โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในคำแห่งความจริง คือข่าวประเสริฐ”

ต่อมาเปาโลพูดถึงพระเยซูคริสต์ว่า พระองค์เองทรงเป็น "ความหวังแห่งพระสิริ"

โคโลสี 1:27 “พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี”

แล้วเปาโลกล่าวถึงความจริงแห่งความหวังนั้นเมื่อท่านพูดว่า:

โคโลสี 3:4 “เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย”

โดยศักดิ์ศรีสูงสุดนั้นเราจะถูกแยกจากบาปได้ เป็นการชำระตัวให้บริสุทธิ์ทั้งสิ้นในทุกด้าน

1 ยอห์น 3:2 “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น”

สรุป การชำระตัวให้บริสุทธิ์เป็นคำเดียวกับความบริสุทธิ์ คำภาษากรีกมีความหมายทั้งสองอย่างว่า "การแยกออกจาก" เป็นการแยกครั้งเดียวเท่านั้นเข้าสู่ความรอดในพระคริสต์; ความหมายที่สอง ความบริสุทธิ์ที่พัฒนาไปตามการประพฤติในชีวิตผู้เชื่อขณะที่กำลังรอการกลับมาของพระคริสต์ และในที่สุดก็แยกจากบาปตลอดนิรันดร์ เมื่อเราไปถึงสวรรค์
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การชำระตัวให้บริสุทธิ์คืออะไร นิยามของการชำระตัวให้บริสุทธิ์แบบคริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries