settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือใจความสำคัญของข่าวประเสริฐ?

คำตอบ


คำว่า "พระกิตติคุณ" หมายถึง "ข่าวประเสริฐ" และมันถูกกำหนดไว้อย่างดีว่าเป็นข่าวเรื่องการให้อภัยบาป ผ่านทางพระราชกิจที่พระเยซูคริสต์ทรงทำการชดใช้ให้ ที่สำคัญอย่างยิ่ง แผนการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าสำหรับบรรดาผู้ที่ไว้วางใจในพระบุตรของพระเจ้า เพื่อที่จะนำให้กลับคืนดีกับพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมและบริสุทธิ์ เนื้อหาสำคัญของข่าวประเสริฐแห่งความรอดนี้ ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์สำหรับเรา

ในจดหมายฝากฉบับแรกของอัครสาวกเปาโลที่เขียนถึงชาวเมืองโครินธ์ ท่านเขียนเนื้อหาเรื่องข่าวประเสริฐ

1โครินธ์ 15:1-4 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐ ที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ และซึ่งจะทำให้ท่านรอด ถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆ เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น”

ในพระธรรมตอนนี้ เราเห็นองค์ประกอบที่สำคัญสามข้อของข่าวประเสริฐ ข้อแรก วลี "สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา" เป็นสิ่งสำคัญมาก

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

ความจริงเรื่องความบาปจะต้องเป็นที่ยอมรับจากทุกคนที่เข้าใกล้พระบัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อรับความรอด คนบาปต้องยอมรับความหมดหนทางช่วย ที่เขาได้ทำผิดต่อพระพักตร์พระเจ้า เพื่อที่จะขอรับการทรงอภัยที่จะเกิดขึ้น และเขาจะต้องเข้าใจว่า "ค่าจ้างของความบาปคือความตาย"

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ปราศจากความจริงขั้นพื้นฐานนี้ การเสนอข่าวประเสริฐก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อที่สอง คนและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของพระกิตติคุณ พระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์

โคโลสี 2:9 “เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์”

ยอห์น 1:14 “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา”

พระเยซูทรงมีชีวิตที่ปราศจากบาป ที่เราไม่อาจจะมีชีวิตเช่นนั้น และพระองค์เพียงผู้เดียวที่สามารถตายแทนคนบาปได้

1 เปโตร 2:22 “พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลย และไม่ได้ตรัสคำเท็จเลย ความบาปที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าผู้ทรงอนันต์ต้องการการเสียสละที่อันไม่จำกัด

ดังนั้น บุคคลที่มีข้อจำกัด ต้องจ่ายค่าปรับโทษบาปอันไม่มีเวลาสิ้นสุดในนรก หรือพระคริสต์ผู้ทรงอนันต์จะต้องทรงชดใช้แทนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พระเยซูได้เสด็จไปที่กางเขน เพื่อทรงชดใช้แทนเราที่เป็นหนี้ต่อพระเจ้าเพราะความบาปของเรา และบรรดาผู้ที่ถูกชดใช้บาปโดยการสละพระชนม์ของพระองค์ ได้สิทธิเป็นบุตรของกษัตริย์ และรับสืบทอดราชอาณาจักรของพระเจ้

ยอห์น 1:12 “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า”

ข้อที่สาม การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระกิตติคุณ การฟื้นคืนพระชนม์เป็นหลักฐานแสดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า พระองค์เท่านั้นผู้ทรงสร้างชีวิตใหม่หลังจากความตาย พระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถพลิกกลับสิ่งที่น่าเกลียดคือความตายเอง และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถขจัดเหล็กไนแห่งความตายและมีชัยชนะเหนือหลุมฝังศพ

1โครินธ์ 15:54-55 “เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะ เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้ว โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน”

นอกจากนี้ ที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ ศาสนาคริสต์ครอบครองพระผู้ก่อตั้ง ผู้ทรงผ่านพ้นความตาย และผู้ทรงให้คำมั่นสัญญาว่า บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์จะทำได้เช่นกัน ศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมด ที่ถูกก่อตั้งโดยคนและผู้เผยพระวจนะ ที่ปลายทางของพวกเขาคือหลุมฝังศพ

สุดท้าย พระคริสต์ทรงประทานความรอดของพระองค์เป็นของประทานที่ให้เปล่า

โรม 5:15 “แต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนๆเดียว มากยิ่งกว่านั้น พระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้น คือพระเยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก”

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ของประทานนั้นสามารถได้รับโดยความเชื่อเท่านั้น ไม่ใช่เพราะเรากระทำการใดๆ หรือเราร่วมทำบุญใด ๆ

เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

โรม 1:16 “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐ นั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย”

โรม 10:9 “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด”

ครั้นแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระกิตติคุณ: บาปของมนุษย์ทุกคน ความตายของพระเยซูคริสต์บนกางเขนที่ทรงชดใช้แทนบาปคนเหล่านั้น การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อเตรียมชีวิตนิรันดร์สำหรับผู้ที่ติดตามพระองค์ และของประทานแห่งความรอดที่ทรงให้เปล่าแก่ทุกคน
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือใจความสำคัญของข่าวประเสริฐ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries