settings icon
share icon
คำถาม

ลบล้างพระอาชญาคืออะไร?

คำตอบ


คำว่าลบล้างพระอาชญาเป็นที่มาของแนวคิดพื้นฐานของเอาใจหรือการมีความพอใจโดยเฉพาะต่อพระเจ้า การลบล้างพระอาชญาเป็นการกระทำสองขั้นตอนที่ประกอบไปด้วยการระงับความโกรธของผู้ที่ถูกทำให้ขุ่นเคืองและการคืนดีกับเขา

การเอาใจพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่หลายๆ ศาสนานั้นมีคล้ายๆ กัน ในลัทธินอกศาสนาโบราณ เช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆ ทุกวันนี้ แนวความคิดที่สอนกันคือว่ามนุษย์เอาอกเอาใจพระเจ้าโดยการมอบของขวัญหรือการบูชาเครื่องบูชาต่างๆ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าเองเท่านั้นกระทำวิธีการซึ่งจะเอาใจพระพิโรธและนำคนบาปให้กลับคืนดีกับพระองค์ได้ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่การกระทำการลบล้างพระอาชญานั้นเป็นการกล่าวถึงการงานของพระเจ้าและไม่ใช่การเครื่องบูชาหรือของขวัญที่มอบให้โดยมนุษย์ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่มีความสามารถใดๆ เลยที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยในความยุติธรรมได้ยกเว้นโดยการดำเนินชีวิตชั่วนิรันดร์ในนรก ไม่มีการรับใช้ การเสียสละหรือของขวัญใดๆ ที่มนุษย์จะมอบให้ที่จะเอาอกเอาใจพระพิโรธอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือทำให้พระองค์พอพระทัยในความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ความพอพระทัยหรือการลบล้างพระอาชญาซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าและสามารถที่จะทำให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระองค์ได้ต้องเป็นการกระทำโดยพระเจ้า ด้วยสาเหตุนี้พระเจ้าพระบุตรคือพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกด้วยเนื้อหนังของมนุษย์เพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบสำหรับความบาปและทำการไถ่โทษบาปหรือ "เพื่อลบล้างบาปของประชาชน" (ฮีบรู 2:17)

คำว่าการลบล้างพระอาชญานั้นถูกใช้ในหลายข้อเพื่ออธิบายว่าพระเยซูกระทำอะไรให้สำเร็จบ้างผ่านทางการตายของพระองค์บนไม้กางเขน ยกตัวอย่างเช่นในโรม 3:24 – 25 ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์นั้น "พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น" ข้อเหล่านี้เป็นจุดสำคัญในการโต้เถียงของเปาโลในพระธรรมโรมและเป็นหัวใจสำคัญจริงๆ ของข้อความข่าวประเสริฐ

ในสามบทแรกของพระธรรมโรม เปาโลโต้เถียงว่าทุกคนทั้งชาวยิว ชาวต่างชาติเหมือนๆ กันนั้นอยู่ภายใต้การลงโทษของพระเจ้าและสมควรแก่พระพิโรธของพระองค์ (โรม 1:18) ทุกคนได้ทำบาปและพลาดไปจากสง่าราศีของพระเจ้า (โรม 3:23) เราทุกคนสมควรแก่พระพิโรธและการลงโทษของพระองค์ พระเจ้าในสง่าราศีและพระคุณที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ได้ทรงกระทำให้มีทางที่พระพิโรธของพระองค์จะได้รับการเอาอกเอาใจและเราสามารถที่จะกลับคืนดีกับพระองค์ ทางนั้นคือผ่านทางการการเสียสละโดยการตายของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นการจ่ายราคาแก่ความบาปของเรา ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าทำให้เราสามารถที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้าได้ เป็นเพียงเพราะว่าการตายของพระคริสต์บนไม้การเขนและการฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามนั้นจะทำให้คนบาปที่หลงหายสมควรอยู่ในนรกสามารถที่จะคืนดีกับพระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ สิ่งที่ดีเยี่ยมสำหรับความจริงของข่าวประเสริฐคือว่าคริสเตียนนั้นได้รับการช่วยให้รอดจากพระพิโรธของพระเจ้าและกลับคือดีกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่า "เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา" (1 ยอห์น 4:10)

พระเยซูกล่าวว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา" (ยอห์น 14:6) ทางเดียวสำหรับพระพิโรธของพระเจ้าต่อมนุษย์ที่เป็นคนบาปนั้นจะได้รับการเอาอกเอาใจและเพื่อให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าคือทางพระเยซูคริสต์ ไม่มีทางอื่น มีการสื่อสารความจริงนี้ใน 1 ยอห์น 2:2 "และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย" เป็นส่วนที่สำคัญของการกระทำงานด้านการช่วยให้รอดของพระคริสต์คือการปลดปล่อยจากพระพิโรธของพระเจ้า การลบล้างพระอาชญาของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะหันการลงโทษยิ่งใหญ่จากบาปของพระเจ้าได้ ผู้ที่ปฏิเสธว่าพระคริสต์ไม่ใช้พระผู้ช่วยให้รอดของเขาและปฏิเสธที่จะเชื่อในพระองค์ไม่มีความหวังในด้านความรอด พวกเขาได้แต่เพียงรอคอยที่จะเผชิญกับพระพิโรธของพระเจ้าที่พวกเขาได้เก็บสะสมสำหรับวันแห่งการพิพากษา (โรม 2:5) ไม่มีการลบล้างพระอาชญาอื่นหรือเครื่องบูชาอื่นที่จะกระทำขึ้นเพื่อบาปของพวกเขา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลบล้างพระอาชญาคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries