settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะมั่นใจในความรอดของฉันได้อย่างไร?

คำตอบ


ท่านจะรู้แน่นอนได้อย่างไรว่าท่านรอดแล้ว? จงดูข้อพระคัมภีร์ 1 ยอห์น 5:11-13: “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” ใครคือผู้ที่มีพระบุตร? เขาเหล่านั้นคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ และต้อนรับพระองค์ (ยอห์น 1:12) หากท่านมีพระเยซู ท่านก็มีชีวิต – ชีวิตนิรันดร์ - ไม่ใช่ชีวิตชั่วคราว แต่เป็นนิตย์นิรันดร์

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรามั่นใจในความรอดของเรา เราไม่สามารถจะเป็นคริสเตียนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงสัยและกังวลทุกวันว่าเรารอดแล้วจริง ๆ หรือไม่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงแสดงให้เราเห็นถึงแผนการแห่งความรอดอย่างชัดเจน จงเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะได้รับความรอด (ยอห์น 3:16; กิจการ 16:31) ท่านเชื่อไหมว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอด ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้กับท่าน (โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:21)? ท่านวางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่สำหรับความรอด? หากคำตอบคือใช่ ท่านก็รอดแล้ว! ความมั่นใจคือ “ไม่มีข้อสงสัย” เมื่อท่านรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในใจ ท่านก็จะ “ไม่มีข้อสงสัย” เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ของท่านอีกต่อไป

พระเยซูคริสต์เองตรัสเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ว่า “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้” (ยอห์น 10:28-29) ข้อพระคัมภีร์นี้ย้ำให้เห็นถึง“ความเป็นนิรันดร์” มากขึ้น ชีวิตนิรันดร์ก็เป็นแบบนั้น – คือมีความเป็นนิรันดร์ ไม่มีใคร, แม้แต่ตัวท่านเองก็ตาม, ที่สามารถจะแย่งพระคริสต์ผู้ทรงเป็นของประทานแห่งความรอดจากพระเจ้าไปจากท่านได้

จงจำข้อความเหล่านี้ไว้ให้ดี เราเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจของเรา เพื่อว่าเราจะไม่ทำบาปต่อพระองค์ (สดุดี 119:11) ซึ่งรวมไปถึงความสงสัยด้วย จงมีความร่าเริงยินดีในสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสกับท่าน: นั่นคือแทนที่จะสงสัย ท่านสามารถมั่นใจได้! เราสามารถมั่นใจในพระวจนะซึ่งมาจากพระคริสต์เอง ว่าความรอดของเรานั้นไม่เคยจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องสงสัย ความมั่นใจของเราเกิดจากความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ ยูดา 24-25 กล่าวว่า “ ขอพระเกียรติ พระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้ม และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดี คือแด่พระเจ้าองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์ อาเมน”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะมั่นใจในความรอดของฉันได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries