settings icon
share icon
คำถาม

พระคุณความรอดคืออะไร?

คำตอบ


ตามสำนวน "พระคุณความรอด" อ้างถึง "คุณภาพของการไถ่บาป" ที่ทำให้คนคนหนึ่งหรือบางสิ่งเป็นที่ยอมรับ แต่นั่นไม่ใช่ความหมายในพระคัมภีร์ คำว่าพระคุณในพระคัมภีร์หมายถึง "คำแนะนำจากพระเจ้าที่ให้แก่มนุษย์สำหรับการบังเกิดใหม่หรือการช่วยให้รอดจากความบาปซึ่งไม่ได้มาจากกระกระทำความดีของมนุษย์" หรือ "ความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับ" ตามพระคัมภีร์ "พระคุณความรอด" คือพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยคนคนหนึ่งให้รอด

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระคุณคือความชอบที่มนุษย์ไม่ได้หามาเองขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น "เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้" (โรม 3:20) ทางเดียวที่จะรับพระคุณความรอดของพระเจ้าคือผ่านทางความเชื่อในพระคริสต์ "แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่า ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติ ... คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ" (โรม 3:21 – 22)

พระคุณความรอดมีผลคือการช่วยเราให้พ้นจากความบาป เป็นขั้นตอนของการที่พระเจ้าทำให้เราเป็นเหมือนพระฉายของพระคริสต์ ในช่วงเวลาของการช่วยให้รอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ พระเจ้าทำให้เราเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) และพระองค์สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งลูกของพระองค์ "ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์" (ฟิลิปปี 1:6)

เราไม่มีอะไรในตัวของเราที่จะมอบแด่พระเจ้า (โรม 3:10 – 11) เราไม่มี "พระคุณความรอด" ในตัวของเราเอง ซึ่งโดยรากฐานแล้วเราไม่ได้เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า เราถามพร้อมกับสาวกของพระเยซูว่า "เราจะรับความรอดได้อย่างไร" คำตอบของพระเยซูคือการทำให้มั่นใจว่า "สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำได้" (ลูกา 18:26 – 27) การช่วยให้รอดเป็นงานของพระเจ้า พระองค์มอบพระคุณที่เราจำเป็นต้องได้รับ "พระคุณความรอด" ของเราคือพระเยซูเอง งานของพระองค์บนไม้กางเขนคือสิ่งที่ช่วยเราให้รอด ไม่ใช่ด้วยการทำความดีของเราเอง

เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะคิดว่าโดยความเชื่อของเรา เราทุ่มเทด้วยวิธีการเล็กน้อยเพื่อความรอดของเรา หลังจากนั้นทั้งหมดความดีของพระคริสต์ต้องมีการนำมาใช้กับเราโดยความเชื่อและดูเหมือนว่าความเชื่อของเรามาจากตัวเราเอง แต่โรม 3:10 – 12 กล่าวว่าไม่ใครที่แสวงหาพระเจ้า และเอเฟซัส 2:8 กล่าวว่า "ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้" ฮีบรู 12:2 กล่าวว่าพระเยซูเป็นผู้เขียนและผู้ทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จ พระคุณความรอดของพระเจ้าเป็นของประทานของพระองค์อย่างแน่นอน แม้แต่ความสามารถของเราเองที่จะรับพระคุณความรอดของพระองค์เป็นเพียงแค่ของประทานอีกอย่างหนึ่งจากพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคุณความรอดคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries