settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่แทนเราอย่างไรและเพื่อใครหรือ?

คำตอบ


ค่าไถ่เป็นบางสิ่งที่ถูกชดใช้เพื่อเตรียมการปลดปล่อยบางคนที่ถูกยึดไว้เป็นเชลย พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่เราเพื่อทรงปล่อยเราเป็นอิสระจากบาป ความตายและนรก ตลอดทั้งพระธรรมอพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ เราพบความต้องการของพระเจ้าที่ทรงให้มีการถวายเครื่องบูชา ในสมัยพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าทรงบัญชาคนอิสราเอลให้ถวายสัตวบูชาเพื่อลบมลทิน บาปแทน นั่นคือการตายของสัตว์ที่เกิดขึ้นแทนการเสียชีวิตของคน ความตายเป็นการรับโทษแทนความผิดบาป

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิต นิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

อพยพ 29:36 “จงนำโคผู้ตัวหนึ่งมาถวายทุกๆวัน เป็นเครื่องบูชาไถ่คนจากบาป เพื่อทำการลบมลทินและจงชำระแท่นบูชา ด้วยทำการลบมลทินของแท่นนั้น จงเจิมแท่นนั้นเพื่อจะชำระให้บริสุทธิ์”

พระเจ้าทรงเรียกร้องความบริสุทธิ์

1 เปโตร 1:15-16 “แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

พระบัญญัติของพระเจ้าเรียกร้องความบริสุทธิ์ เราไม่สามารถถวายความบริสุทธิ์ทั้งสิ้นต่อพระเจ้า เพราะบาปที่เรากระทำ ดังนั้นพระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรารักษาพระบัญญัติเพื่อให้พระองค์พอพระทัย

โรม 3:23 “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

การถวายบูชาต่างๆ ต่อพระองค์ ทำตามพระทัยที่ทรงเรียกร้อง นี่คือที่ซึ่งพระเยซูเสด็จเข้ามา

ฮีบรู 9:12-15 “อีกประการหนึ่ง เราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเรา และเราก็นับถือบิดานั้น ยิ่งกว่านั้นอีก เราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิต และมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือ เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย เป็นเรื่องเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้ เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง เพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้น และจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้น และจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไป เพื่อว่าขาที่เขยกนั้นจะได้ไม่เคล็ด แต่จะหายเป็นปกติ จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มี “รากขมขื่น”งอกขึ้นมา ทำความยุ่งยากให้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป”

โรม 8:3-4 “เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้ เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้น พระเจ้าได้ทรงกระทำแล้ว โดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาป และเพื่อไถ่บาป พระบุตรในเนื้อหนังจึง ได้ทรงปรับโทษบาป เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้ จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลาย ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ”

เห็นได้ชัดว่า พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่แทนชีวิตของเราถวายแด่พระเจ้า ค่าไถ่นั่นคือพระชนม์ชีพของพระองค์เอง การหลั่งพระโลหิตของพระองค์เองเป็นเครื่องถวายบูชา เนื่องจากการถวายพระชนม์ของพระองค์ ทุกคนบนโลกมีโอกาสที่จะรับของประทานแห่งการชดใช้บาป และได้รับการอภัยจากพระเจ้า เพราะถ้าปราศจากความตายของพระองค์ เรายังต้องตอบสนองพระบัญญัติของพระเจ้า--โดยความตายของเราเอง
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่แทนเราอย่างไรและเพื่อใครหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries