settings icon
share icon
คำถาม

การบังเกิดใหม่ตามแบบของพระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


อีกคำหนึ่งสำหรับคำว่าบังเกิดใหม่คือเกิดใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับวลีในพระคัมภีร์คือ "การเกิดอีกครั้งหนึ่ง" การเกิดใหม่ของเรานั้นแตกต่างจากการเกิดครั้งแรกของเรา เมื่อเราอยู่ในครรภ์มารดาทางกายภาพและได้รับการสืบทอดธรรมชาติบาปของเรา การเกิดใหม่คือการเกิดฝ่ายวิญญาณที่บริสุทธิ์และมาจากสวรรค์ซึ่งมีผลคือตัวตนของเราถูกสร้างขึ้นมาในขณะที่เรามีชีวิตให้อยู่ในฝ่ายวิญญาณ มนุษย์อยู่ในสถานะปรกติคือ "ตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป" จนกระทั่งเขาได้รับการ "กระทำให้มีชีวิต" (บังเกิดใหม่) โดยพระคริสต์ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาวางความเชื่อของเขาไว้ที่พระคริสต์ (เอเฟซัส 2:1)

การบังเกิดใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขีด เช่นเดียวกับการเกิดทางด้านกายภาพของเรานั้นมีผลคือการเข้าสู่ขอบเขตของโลก การเกิดฝ่ายวิญญาณนั้นมีผลคือเป็นคนใหม่ซึ่งเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ (เอเฟซัส 2:6) หลังจากการบังเกิดใหม่เราเริ่มที่จะได้ยินและแสวงหาสิ่งที่มาจากพระเจ้า เราเริ่มที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความบริสุทธิ์ ตอนนี้พระคริสต์ได้ก่อร่างสร้างตัวในหัวใจทั้งหลายคือตอนนี้เราเป็นผู้เข้าร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า พระองค์ได้ทำให้เราเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) พระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่มนุษย์ (เอเฟซัส 2:1, 8) ความรักที่ยิ่งใหญ่ ของประทาน พระคุณและพระเมตตาอันอุดมสมบูรณ์ที่มีคุณค่าของพระเจ้าเป็นเหตุให้เกิดการบังเกิดใหม่ ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจที่ได้ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายได้มีการแสดงออกในการบังเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงของคนบาป (เอเฟซัส 1:19 – 20)

การบังเกิดใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น มนุษย์ที่เป็นคนบาปไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ ในบทสนทนาของพระองค์กับนิโคเดมัส พระเยซูกล่าวสองครั้งว่ามนุษย์จะต้องเกิดใหม่เพื่อที่จะได้เห็นอาณาจรของพระเจ้า (ยอห์น 3:3, 7) การบังเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้สำหรับการ "ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ" (ยอห์น 3:6) การเกิดทางกายภาพทำให้เราเหมาะสมกับโลกแต่การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณทำให้เราเหมาะสมสำหรับสวรรค์ ดูเอเฟซัส 2:1, 1 เปโตร 1:23, ยอห์น 1:13, 1 ยอห์น 3:9, 4:7, 5:1, 4, 18

การบังเกิดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราในช่วงเวลาแห่งการช่วยให้รอดตามมาด้วยการผนึก (เอเฟซัส 1:14) อุปการะ (กาลาเทีย 4:5) กลับคืนดี (2 โครินธ์ 5:18 – 20) และอื่นๆ การบังเกิดใหม่คือการที่พระเจ้าทำให้คนคนหนึ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งมีผลคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ก่อนการช่วยให้รอดเราไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12 – 13) ในทางกลับกันเราเป็นบุตรของความโกรธเคือง (เอเฟซัส 2:3, โรม 5:18 – 20) ก่อนการช่วยให้รอดเรานั้นเสื่อมลง หลังจากการช่วยให้รอดเราบังเกิดใหม่ ผลของการบังเกิดใหม่คือสันติสุขในพระเจ้า (โรม 5:1) ชีวิตใหม่ (ทิตัส 3:5, 2 โครินธ์ 5:17) ได้เป็นบุตรของพระเจ้าชั่วนิรันดร์ (ยอห์น 1:12 – 13, กาลาเทีย 3:26) การบังเกิดใหม่เริ่มต้นขั้นตอนของการช่วยให้พ้นจากบาปซึ่งในที่นั้นเรากลายเป็นคนที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็น (โรม 8:28 – 30)

วิธีการเดียวของการบังเกิดใหม่คือโดยทางความเชื่อในงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ที่บนไม้กางเขน ไม่มีงานดีจำนวนใดๆ หรือการรักษากฎหมายที่จะสามารถทำให้หัวใจบังเกิดใหม่ได้ "เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้" (โรม 3:20) พระคริสต์เท่านั้นที่ให้การรักษาสำหรับความชั่วทั้งหมดภายในหัวใจของมนุษย์ เราไม่ต้องการการปรับปรุงใหม่หรือการเปลี่ยนรูปหรือการปฏิรูปแต่เราต้องเกิดใหม่

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การบังเกิดใหม่ตามแบบของพระคัมภีร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries