settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อถึงเป็นหลักคำสอนที่สำคัญมาก?

คำตอบ


คำสอนของการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อคือสิ่งที่แยกศาสนาคริสต์ออกจากความเชื่อของศาสนาอื่นๆ ในทุกศาสนาและในบางสังกัดที่เรียกตัวเองว่า "ศาสนาคริสต์" นั้น มนุษย์เป็นคนหาหนทางไปหาพระเจ้า เพียงแค่พระคัมภีร์เดียวที่แท้จริงของศาสนาคริสต์เท่านั้นที่ทำให้มนุษย์ได้รับความรอดเนื่องจากพระคุณผ่านทางความเชื่อ เพียงแค่เมื่อเรากลับไปดูที่พระคัมภีร์เราจะเห็นว่าการชำระให้ชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อนั้นต่างจากความรอดโดยการกระทำ

คำว่าชำระให้ชอบธรรมหมายถึง "ออกเสียงหรือปฏิบัติออกมาอย่างชอบธรรม" สำหรับคริสเตียนการชำระให้ชอบธรรมคือการกระทำของพระเจ้าที่ไม่เพียงแต่ให้อภัยบาปของผู้เชื่อเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงมอบเขาเข้าสู่ความชอบธรรมของพระคริสต์ด้วย พระคัมภีร์กล่าวไว้หลายที่ว่าการชำระให้ชอบธรรมนั้นเกิดจากความเชื่อเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น โรม 5:1, กาลาเทีย 3:24) การชำระให้ชอบธรรมไม่ได้หามาได้โดยการกระทำของเราเอง ในทางตรงกันข้ามเราได้รับการครอบคลุมโดยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 2:8, ทิตัส 3:5) คริสเตียนที่ได้รับการประกาศว่าชอบธรรมจึงเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดซึ่งมาจากบาป

การชำระให้ชอบธรรมคืองานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระเจ้าและเป็นการได้รับทันทีทันที ตรงกันข้ามกับการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นกระบวนการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยที่เรากลายเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น (การกระทำของ "การรับความรอด" ยืนยันมาจาก 1 โครินธ์ 1:18, 1 เธสะโลนิกา 5:23 ) การชำระให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นหลังจากการชำระให้ชอบธรรม

การเข้าใจหลักการเรื่องการชำระให้ชอบธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสเตียน สิ่งสำคัญประการแรกคือความรู้เกี่ยวกับการชำระให้ชอบธรรมและพระคุณที่กระตุ้นให้ทำการดีและทำให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ดังนั้นการชำระให้ชอบธรรมนำไปถึงการชำระให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกันข้อเท็จจริงที่ว่าการชำระให้ชอบธรรมเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพระเจ้าหมายความว่าคริสเตียนมีความมั่นใจในความรอดของพวกเขา ในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้เชื่อมีความชอบธรรมที่สมควรจะได้รับชีวิตนิรันดร์

เมื่อคนหนึ่งถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วไม่มีสิ่งใดที่เขาต้องได้รับเพื่อที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ ในเมื่อการชำระให้ชอบธรรมได้มาโดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ โดยพื้นฐานของการทำงานของพระองค์ในนามของเรา การประพฤติของเราไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นวิธีการได้รับความรอด (โรม3:28) มีระบบทางศาสนามากมายซึ่งมีศาสนศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งสอนทฤษฎีผิด ๆ เกี่ยวกับการชำระให้ชอบธรรมโดยผ่านทางการกระทำ แต่พวกเขากำลังสอนว่า "ประเสริฐอื่น ความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มี" (กาลาเทีย1:6-7)

หากปราศจากความเข้าใจว่าการได้รับชำระให้ชอบธรรมนั้นได้รับโดยทางความเชื่อเท่านั้น เราไม่สามารถเข้าใจถึงสง่าราศีอย่างแท้จริงของประทานแห่งพระคุณ "ความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ" ของพระเจ้ากลายเป็น "สมควรได้รับ" อยู่ในใจของเราและเราเริ่มคิดว่าเราสมควรได้รับความรอด หลักการเรื่องการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อช่วยให้เรารักษา "ความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์ฉัน" (2โครินธ์11:3) การยึดมั่นในการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อช่วยให้เราไม่หลงเชื่อในคำโกหกที่ว่าเราสามารถไปสวรรค์ได้โดยการกระทำของเราเอง ไม่มีพิธีกรรม ไม่มีพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน ไม่มีการกระทำใดที่สามารถทำให้เราคู่ควรกับความชอบธรรมของพระคริสต์ เพียงแค่โดยพระคุณของพระองค์เท่านั้น โดยตอบสนองต่อความเชื่อของเราว่าพระเจ้าได้ยกย่องเรากับต่อความบริสุทธิ์ของพระบุตรของพระองค์ ทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่กล่าวว่า "คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ" (ฮาบากุก 2:4, กาลาเทีย 3:11, ฮีบรู 10:38)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อถึงเป็นหลักคำสอนที่สำคัญมาก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries