settings icon
share icon
คำถาม

มีความแตกต่างระหว่างหนังสือแห่งชีวิตและหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกไหม?

คำตอบ


มีข้ออ้างอิงแปดข้อในพันธสัญญาใหม่ต่อ "หนังสือแห่งชีวิต" และสองข้อที่กล่าวเฉพาะหนังสือแห่งชีวิตที่เป็นของพระเมษโปดก คือพระเยซูคริสต์ ข้ออ้างอิงเจ็ดข้อที่ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ บรรดาผู้ที่ชื่อของเขาถูกบันทึกไว้ ในหนังสือแห่งชีวิต คือบรรดาผู้ที่เป็นของพระเจ้า คือบรรดาผู้ที่ได้รับชีวิตนิรันดร์

เปาโลกล่าวถึงบรรดาสหายที่ได้ร่วมแอกเคียงข้างกับท่านว่า พวกเขาเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิต ยืนยันอีกครั้งว่าหนังสือแห่งชีวิตเป็นบันทึกรายชื่อของผู้ที่ได้รับความรอดนิรันดร์

ฟีลิปปี 4:3 “ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น เพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนท์ รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ใน หนังสือชีวิตแล้ว”

วิวรณ์ 3:5 “ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของ พระองค์”

ในทำนองเดียวกัน นี่ก็กล่าวถึงหนังสือแห่งชีวิตที่จะพบรายชื่อของผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เหล่านี้เป็นบรรดาผู้ที่เอาชนะการทดลองของชีวิตฝ่ายโลก พิสูจน์ว่าความรอดของพวกเขานั้นเที่ยงแท้แน่นอน ข้อนี้ยังกล่าวชัดเจนว่า ทันทีที่ชื่อถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิต พระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงลบมันออกมา ยืนยันอีกครั้งเป็นหลักคำสอนเรื่องความรอดนิรันดร์ พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทรงตรัสถึงคริสตจักรต่างๆในตอนนี้ของพระธรรมวิวรณ์ ทรงสัญญาว่าจะทรงยอมรับคนของพระองค์ต่อพระพักตร์พระบิดาเจ้า

วิวรณ์ 20:15 “และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”

ในทางตรงกันข้าม สิ่งนี้แสดงให้เห็นชะตากรรมของบรรดาผู้ที่ชื่อไม่ได้จดบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนิรันดร์ว่า พวกเขาจะตกลงไปอยู่ในบึงไฟ

วิวรณ์ 13:8 “และคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น เว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก”

วิวรณ์ 21:27 “สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลย เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้”

ที่นี่เราจะพบคำอ้างอิงต่อ "หนังสือ ของพระเมษโปดก คือพระเยซูคริสต์ พระเมษโปดก ผู้ทรงถูก "ฆ่าจากสรรพสิ่งในโลก" ทรงมีหนังสือที่ได้จารึกชื่อทุกคนที่ได้รับการไถ่แล้วโดยการสละพระชนม์ของพระองค์ พวกเขาเป็นคนที่จะเดินทางไปนครบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ และผู้ที่จะได้เข้าอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดไป วิ

วรณ์ 21:10 “ท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่ และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์ คือเยรูซาเล็ม ซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า”

เพราะหนังสือแห่งชีวิตคือหนังสือที่บันทึกชื่อทุกคนที่ได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านพระเมษโปดก ดังนั้นจึงชัดเจนว่าหนังสือแห่งชีวิตและหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกนั้นเป็นเล่มเดียวกันและเหมือนกัน
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีความแตกต่างระหว่างหนังสือแห่งชีวิตและหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries