پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا