کتاب مقدس دربارة استفاده از راههای جلوگیری از حاملگی چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس دربارة استفاده از راههای جلوگیری از حاملگی چه می گوید؟

جواب:
خدا به انسان وظیفه ای را سپرد و به او دستور داد که "بارور و کثیر شوید" (پیدایش 1: 28). ازدواج بوسیلة خدا پایه ریزی شده تا محیطی امن و پایدار برای تولید و رشد فرزندان باشد. متاسفانه، فرزندان امروزه بعنوان باری اضافه محسوب می شوند. آنها مانع و سرباری برای پیشرفت شغلی و هدفهای مالی مردم هستند و روابط اجتماعی آنها را هم بهم می زنند. ریشة استفاده از راههای جلوگیری از حاملگی اغلب این نوع خودخواهی ها می باشند.

بر خلاف انگیزة خودخواهانه ای که پشت بعضی از موارد استفاده از راههای جلوگیری از حاملگی است، کناب مقدس بچه ها را بعنوان هدایای خدا معرفی می کند (پیدایش 4: 1 و 33: 5). بچه ها میراث خدا هستند (مزمور 127: 3-5). بچه ها برکتی از طرف خدا هستند (لوقا 1: 42). بچه ها تاج سر پیران هستند (امثال سلیمان 17: 6). خدا زن نازا را با دادن بچه برکت می دهد (مزمور 113: 9، پیدایش 21: 1-3، 25: 21-22، 30: 1-2، 1 سموئیل 1: 6-8، لوقا 1: 7، 24-25). خدا بچه ها را در رحم شکل می دهد (مزمور 139: 13-16). خدا بچه ها را قبل از بدنیا آمدنشان می شناسد (ارمیاء 1: 5، پیدایش 1: 15).

نزدیکترین قسمت کلام خدا دربارة منع جلوگیری از حاملگی در پیدایش باب 38 است که در مورد پسران یهودا، عیر و اُونان می باشد. عیر با زنی بنام تامار ازدواج کرد، اما او شریر بود و خدا او را کشت و تامار بدون شوهر و فرزند باقی ماند. بر طبق قانون ازدواج در تثنیه 25: 5-6 تامار به برادر عیر یعنی به اُونان به زنی داده شد. اونان نمی خواست ارثش را با بچه ای که باید برای برادرش می آورد تقسیم کند. پس قدیمی ترین روش جلوگیری از حاملگی را که کنار کشیدن خود بود بکار گرفت. پیدایش 38: 10 می گوید: "و اینکار در نظر خداوند ناپسند آمد چس او را نیز بمیراند." انگیزة اونان خودخواهانه بود. او از تامار برای لذت خود استفاده کرد، اما از انجام وظیفة قانونی اش که تولید وارث برای برادر مرده اش بود سر باز زد. این قسمت اغلب بعنوان دلیلی استفاده می شود که خدا جلوگیری از حاملگی را تایید نمی کند. بهر حال، تنها عمل جلوگیری از حاملگی نبود که باعث شد خدا اونان را بکشد، بلکه دلیل آن انگیزة خودخواهانة اونان بود.

خیلی مهم است که بچه ها را همانطور ببینیم که خدا آنها را می بیند، نه آنطور که دنیا به ما می گوید آنها را ببینیم. بهر حال کتاب مقدس راههای جلوگیری از حاملگی را منع نمی کند. جلوگیری از حاملگی عملیست برخلاف حاملگی و این عمل بخودی خود درست یا غلط نیست. اگر یک زوج مزدوج جلوی بچه دار شدنشان را بگیرند تا خودشان چیزهای بیشتر ی داشته باشند، آنوقت اشتباه است. اگر زوجی از روشهای جلوگیری از حاملگی موقتا استفاده کنند تا از نظر مالی و روحانی آماده تر باشند، آنوقت کارشان اشتباه نیست. خلاصه اینکه همه بر می گردد به انگیزة آنها.

کتاب مقدس همیشه داشتن فرزند را بعنوان یک چیز خوب معرفی می کند. کتاب مقدس انتظار دارد که یک زن و شوهر فرزند داشته باشند. نازا بودن در کلام خدا همیشه چیز بدی است. در کتاب مقدس کسی را نمی بینیم که آرزوی نداشتن بچه داشته باشد. در عین حال، از کتاب مقدس نمی توان دلیلی آورد که استفادة موقت راههای جلوگیری از حاملگی اشتباهند. همة زوجها باید بعد از ازدواج ارادة خدا را در داشتن فرزند و زمان و تعداد آنها بطلبند.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس دربارة استفاده از راههای جلوگیری از حاملگی چه می گوید؟