کتاب مقدس درباره فرزندخواندگی چه می گوید؟سوال: کتاب مقدس درباره فرزندخواندگی چه می گوید؟

جواب:
دست کشیدن از فرزندان و به فرزندی بخشیدن آنها می تواند چاره ای محبت آمیز برای والدینی باشد که بنا به دلایلی قادر نیستند از فرزندان خود مراقبت کنند. همچنین می تواند پاسخی به دعای بسیاری از زوجینی باشد که قادر نبوده اند از خودشان فرزند داشته باشند. فرزندخواندگی از نظر برخی افراد، دعوتی است به بیشتر کردن تاثیرشان به عنوان والدین - که با گسترش خانوادشان با فرزندانی که از خودشان نیستند صورت می گیرد. فرزندخواندگی در سراسر کتاب مقدس چیز مطلوبی تلقی شده است.

کتاب خروج، داستان یک زن عبرانی به نام یوکابد را می گوید که در زمانی که فرعون دستوری صادر کرده بود که تمام نوزادان پسر عبرانی کشته شوند، پسری را زایید (خروج 15:1-22). یوکابد سبدی گرفت و آن را عایق کرد و نوزاد را در سبد در رودخانه رها کرد. یکی از دختران فرعون متوجه سبد شد و کودک را بازیافت و سرانجام او را در خانواده سلطنتی به فرزندی پذیرفت و او را موسی نام نهاد. او در ادامه، خادم امین و مبارک خدا شد (خروج 1:2-10).

در کتاب استر، دختری زیبا به نام استر که بعد از مرگ والدینش به فرزندخواندگی پسرعموی خود درآمد، ملکه شد و خدا از او استفاده کرد تا باعث رهایی قوم یهود شود. در عهد جدید، عیسی مسیح به جای اینکه از ذریت یک مرد متولد شود از طریق روح القدس متولد شد (متی 18:1). او فرزند خوانده شد و توسط یوسف که شوهر مادرش بود بزرگ شد و یوسف، عیسی را به عنوان فرزند خودش پذیرفت.

وقتی که ما قلب خود را به مسیح می دهیم و برای نجات، تنها به او ایمان می آوریم و اعتماد می کنیم، خدا می گوید که ما بخشی از خانواده او می شویم – نه از طریق آبستن شدن طبیعی بشری، بلکه از طریق فرزندخواندگی. «چرا که شما روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که به واسطۀ آن ندا درمی‌دهیم: "اَبّا، پدر"» (رومیان 15:8). به طور مشابهی، آوردن یک شخص به خانواده از طریق فرزندخواندگی بوسیله انتخاب و از روی محبت صورت می گیرد. «بنا بر قصد نیکوی ارادۀ خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم» (افسسیان 5:1). از آنجا که خدا آنانی را که مسیح را به عنوان منجی می پذیرند در خانواده روحانی اش به فرزندی می پذیرد، پس همه ما باید با دعا مد نظر داشته باشیم که کودکانی را در خانواده فیزیکی خودمان به فرزندی بپذیریم.

روشن است که فرزندخواندگی (هم در مفهوم فیزیکی و هم در مفهوم روحانی) در کتاب مقدس مطلوب نشان داده شده است. هم آنانیکه به فرزندی می پذیرند و هم آنانیکه به فرزندی پذیرفته می شوند برکت زیادی دریافت می کنند، این امتیاز با نمونه فرزندخواندگی ما در خانواده الهی نشان داده شده است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس درباره فرزندخواندگی چه می گوید؟