settings icon
share icon
سوال

ترتیب اولویتها در خانواده به چه صورت باید باشد؟

جواب


کتاب مقدس ترتیب گام به گامی را برای اولویتهای روابط خانوادگی قرار نمی دهد. اما با این حال می توانیم به کتاب مقدس نگاه کنیم و به یک اصول کلی برای اولویت بندی در روابط خانوادگی برسیم. خدا واضحاً در جایگاه اول قرار می گیرد: تثنیه فصل 6 آیه 5 می گوید، «یهوه خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوّت خود محبت کن». تمامی دل، جان، و قوت شخص باید سرسپرده خدای مهربان شود و او را در اولویت اول قرار دهد. عضویت و شرکت در کلیسا می تواند راهی باشد تا بوسیله آن یک خانواده نشان دهند که خداوند در اولویت زندگی آنها قرار دارد (نگاه کنید به عبرانیان فصل 10 آیه 25).

اگر متاهل هستید، همسرتان در اولویت دوم قرار می گیرد. مرد متاهل باید همسرش را همانطور که مسیح کلیسا را محبت کرد دوست بدارد (افسسیان فصل 5 آیه 25). اولویت نخست مسیح (بعد از اطاعت و جلال دادن پدر) کلیسا بود. نمونه ای که یک شوهر باید پیروی کند بدین صورت می باشد: اول خدا، سپس همسرش. به همین شکل، زنان باید تسلیم شوهران شان باشند "همانطور که تسلیم خداوند هستند" (افسسیان فصل 5 آیه 22). اصل در اینجا این است که شوهر زن در اولویت دوم قرار می گیرد و خدا در اولویت نخست می باشد.

اگر شوهران و زنان در مقایسه با خدا در اولویت دوم قرار می گیرند، و از آنجا که زن و شوهر یک تن هستند (افسسیان فصل 5 آیه 31)، این دلیلی است بر آن که ثمره ی رابطه ازدواج، یعنی فرزندان، باید در اولویت بعدی قرار بگیرند. والدین باید فرزندان خداشناسی را پرورش دهند که نسل بعدی ای باشند که خداوند را با تمامی دل خود دوست می دارند (امثال فصل 22 آیه 6؛ افسسیان فصل 6 آیه 4)، و باز نشان می دهند که خدا در اولویت نخست قرار می گیرد. تمام روابط دیگر خانواده باید بازتاب این حقیقت باشد که خداوند در اولویت است.

تثنیه فصل 5 آیه 16 به ما می گوید که والدین خود را حرمت نهیم تا عمر دراز داشته باشیم و مسیر زندگی به خوبی پیش رود. هیچ محدوده سنی ای مشخص نشده است بنابراین تا زنده هستیم و تا والدین ما زنده هستند باید به آنها احترام بگذاریم. البته، زمانی که بچه به سن بلوغ می رسد، دیگر ملزم به اطاعت از آنان نیست («ای فرزندان، از والدینتان اطاعت کنید...»)، اما هیچ محدوده سنی برای حرمت گذاشتن به آنها وجود ندارد. می توانیم نتیجه بگیریم که والدین در فهرست اولویتها، پس از خدا، همسر، و فرزندان، در اولویت بعدی قرار دارند. بعد از والدین، دیگر اعضای خانواده قرار می گیرند (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 8).

در ادامه فهرست اولویتها، ایمانداران قرار می گیرند. رومیان فصل 14 به ما می گوید که برادرانمان را قضاوت یا با دیده حقارت نگاه نکنیم (آیه 10) یا کاری نکنیم که شخص مسیحی «بلعزد» یا از لحاظ روحانی سقوط کند. خیلی از بخشهای کتاب اول قرنتیان، دستورات پولس در این خصوص هستند که کلیسا چطور باید با هم در هماهنگی و محبت به یکدیگر زندگی کند. نصیحتهای دیگر در ارتباط با برادران و خواهران مسیحی ما عبارتند از: «با محبت، یکدیگر را خدمت کنید» (غلاطیان فصل 5 آیه 13)؛ «نسبت به هم مهربان و دلسوز باشيد و يكديگر را ببخشيد، همانطور كه خدا نيز شما را بخاطر مسيح بخشيده است» (افسسیان فصل 4 آیه 32)؛ «پس یکدیگر را تشویق و تقویت کنید، چنانکه اکنون نیز می‌کنید» (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 11)؛ و «بياييد يكديگر را به محبت كردن و به انجام اعمال نيک تشويق و ترغيب نماييم» (عیرانیان فصل 10 آیه 24). نهایتاً بقیه ی دنیا در فهرست اولویتها قرار می گیرد (متی فصل 28 آیه 19)، که به آنها باید پیام انجیل را برسانیم و آنها را شاگرد مسیح بسازیم.

در نتیجه، ترتیب کتاب مقدسی اولویتها بدین صورت است: خدا، همسر، فرزندان، والدین، دیگر اعضای خانواده، برادران و خواهران مسیحی، و سپس مابقی جهان. در حالیکه برخی اوقات تصمیماتی باید گرفته شود بر سر اینکه یک شخص را بر دیگری ارجحیت دهیم، اما هدف نباید این باشد که از هیچیک از روابط مان چشم پوشی کنیم. تعادل کتاب مقدسی این است که بگذاریم خدا به ما نیرو بخشد تا تمام اولویتهای رابطه خود در درون و بیرون خانواده را برآورده سازیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ترتیب اولویتها در خانواده به چه صورت باید باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries