نقشهای زن و شوهر در خانواده چیست؟سوال: نقشهای زن و شوهر در خانواده چیست؟

جواب:
اگرچه مرد و زن در رابطه شان با مسیح یکسان هستند، اما کتاب مقدس نقشهای خاصی را به هر کدام در ازدواج می دهد. شوهر نقش رهبری را در خانه متقبل می شود (اول قرنتیان 3:11؛ افسسیان 23:5). این رهبری نباید به صورت دیکتاتوری، ریاست طلبی یا حقیر شمردن زن باشد، بلکه باید در تطابق با نمونه ی مسیح باشد که کلیسا را هدایت می کند. "ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آن‌گونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود، تا آن را به آبِ کلام بشوید و این‌گونه کلیسا را طاهر ساخته، تقدیس نماید" (افسسیان 25:5-26). مسیح کلیسا (قوم خود) را با شفقت، رحم، بخشش، احترام و ایثار محبت کرد. شوهران نیز به همین نحو باید زنان خود را محبت کنند.

زنان باید تسلیم اقتدار شوهران خود باشند. "ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان‌گونه که تسلیم خداوند هستید. زیرا شوهرْ سَرِ زن است، چنانکه مسیح نیز سَرِ کلیسا، بدن خویش، و نجات‌دهندۀ آن است. پس همان‌گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند." (افسسیان 22:5-24). اگرچه زنان باید تسلیم شوهران خود باشند، اما کتاب مقدس همچنین چندین بار گفته که شوهران چطور باید با زنان خود رفتار کنند. شوهران نباید نقش دیکتاتور را ایفا کنند، بلکه باید برای زن خود و نظراتش احترام قائل شوند. در واقع، افسسیان 28:5-29 مردان را نصیحت می کند که زنان خود را به همان نحو که بدن خود را دوست می دارند، محبت کنند، به آنها خوراک داده و از ایشان مراقبت کنند. محبت مرد به زنش باید مثل محبت مسیح به بدنش یعنی کلیسا باشد.

"ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنانکه در خداوند شایسته است. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید" (کولسیان 18:3-19). "به همین‌سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان باملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریفتر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیۀ فیض‌آمیز حیاتند، تا دعاهایتان بازداشته نشود." (اول پطرس 7:3). از این آیات در می یابیم که محبت و احترام از مشخصه های نقشهای زنان و شوهران است. اگر اینها باشند، آنگاه اقتدار، سر بودن، محبت و تسلیم برای هیچ یک از دو طرف مشکل ایجاد نخواهد کرد.

کتاب مقدس در خصوص تقسیم مسئولیتها در خانه به شوهران امر می کند که معاش خانواده خود را تامین کنند. این بدان معناست که شوهر کار می کند و پول کافی در می آورد تا مایجتاج زندگی را به اندازه کافی برای همسر و فرزندان خود فراهم آورد. قصور ورزیدن در این امر، پیامدهای حتمی روحانی خواهد داشت. "اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادۀ خود نباشد، منکر ایمان است و پست‌تر از بی‌ایمان" (اول تیموتائوس 8:5). بنابراین، مردی که تلاشی در جهت تامین معاش خانواده اش نمی کند، نمی تواند خود را به درستی یک مسیحی بخواند. این بدان معنا نیست که زن نمی تواند در پشتیبانی از خانواده همکاری کند (امثال 31 نشان می هد که یک زن خداشناس البته می تواند چنین کند)، اما تامین معاش خانواده، اصولاً و در وهله اول، مسئولیت زن نیست، بلکه مسئولیت شوهرش است. در حالیکه شوهر باید به فرزندان و در کارهای روزمره خانواده کمک کند (از اینرو وظیفه محبت به زن خود را کامل کند)، امثال 31 همچنین روشن می سازد که خانه باید حوزه اصلی نفوذ و مسئولیت زن باشد. حتی اگر او باید تا دیروقت بیدار بماند و صبح زود از خواب بیدار شود، از خانواده خود به خوبی مراقبت و توجه می کند. این سبک زندگی برای بسیاری از زنان، بخصوص در کشورهای دولتمند غربی آسان نیست. اما زنان بسیار زیادی تحت فشار قرار گرفته و از پای در آمده اند. برای جلوگیری از چنین فشارهایی، هم شوهران و هم زنان باید همراه با دعا، اولویتهای خود را دوباره مرتب کنند و دستورات کتاب مقدس در قبال نقشهایشان را دنبال کنند.

کشمکشها در قبال تقسیم کار در ازدواج غیر قابل اجتناب است، اما اگر هم زن و هم شوهر تسلیم مسیح باشند، این تنشها حداقل خواهد شد. اگر یک زوج بر سر این مسائل، جر و بحثهای مکرر و شدید دارند، یا اگر جر و بحثهایشان به نظر می رسد که از خصلت ازدواجشان است، در آنصورت، مشکل، مشکلی روحانی است. در چنین موردی، زوجها باید خودشان را با دعا دوباره متعهد کرده و خود را در وهله اول تسلیم مسیح، و سپس با برخوردی محبت آمیز و با احترام تسلیم یکدیگر کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسینقشهای زن و شوهر در خانواده چیست؟