کتاب مقدس دربارة مادر مسیحی بودن چه می گوید؟


سوال: کتاب مقدس دربارة مادر مسیحی بودن چه می گوید؟

جواب:
مادر بودن رل بسیار مهمی است که خداوند انتخاب می کند که آنرا به بسیاری از زنان عطا کند. به یک مادر مسیحی گفته شده است که فرزندانش را دوست بدارد (تیطس 2: 4-5)، این فرمان تا حدی هم برای این است که یک مادر باعث نشوداسم خدایی که بر اوست مورد ملامت قرار گیرد.

فرزندان هدیه هایی از طرف خداوند هستند (مزمور 127: 3-5). در تیطس 2: 4، لغت یونانی فیلوتکنوس اشاره به محبت مادر به فرزندانش است. این لغت نوع بخصوصی از "محبت مادر" را بیان می کند. ایده ای که از این لغت استخراج می شود عبارت است از حمایت کردن از فرزندانمان، تغذیه کردن آنها، با محبت درآغوش گرفتن آنها، برطرف کردن نیاز آنها، و هر کدام از آنها را بصورت منحصر بفرد و با ملایمت مثل یک هدیة با ارزش از دست خدا دریافت کردن.

چندین چیز از طرف کلام خدا به مادران مسیحی فرمان داده شده است:

در دسترس باشند – صبح، ظهر، و شب (تثنیه 6: 6-7)

در جریان زندگی فرزندان باشند – در رابطه، بحث، همفکری، ورویهم رفته در تمام مراحل زندگی آنها (افسسیان 6: 4)

تعلیم دهند – تعلیم کلام خدا و جهان بینی مسیحی (مزمور 78 : 5-6، تثنیه 4: 10، افسسیان 6: 4)

پرورش دهند – کمک کردن به یک فرزند برای کشف و پرورش استعدادها، توانایی ها (امثال سلیمان 22: 6) و عطایایش (رومیان 12: 3-8 و 1 قرنتیان 12)

تربیت کنند – به بچه ها ترس خداوند را یاد بدهند، مرتب برای آنها مرزها را با محبت و محکم مشخص کنند (افسسیان 6: 4، عبرانیان 12: 5-11، امثال سلیمان 13: 24، 19: 18، 22: 15، 23: 13-14، 29: 15-17)

تغذیه کنند – محیطی تامین کنند پر از کلمات تشویق آمیز، آزادی برای گاهگاهی شکست خوردن، مورد قبول بودن، بیان احساسات، و محبت بدون عوض (تیطس 2 : 4، 2 تیموتاووس 1: 7، افسسیان 4 : 29-32، 5 : 1-2، غلاطیان 5 : 22، 1 پطرس 3 : 8-9)

نمونه بودن با تقوا – همان زندگی را داشته باشید که آنرا تعلیم می دهید. نمونه بودنی که یک فرزند اساس زندگی خدایی را یاد بگیرد (تثنیه 4: 9، 15 و 23، امثال سلیمان 10: 9، 11: 3، مزمور 37: 18، 37).

کتاب مقدس هرگز نمی گوید که هر زنی باید مادر باشد. اما بهر حال می گوید که آنانیکه خدا آنها را با مادر شدن برکت می دهد باید مسئولیت خود را جدی بگیرند. مادرها رل مهم و اساسی در زندگی فرزندانشان دارند. مادر بودن یک انجام وظیفه و آنهم وظیفه ای شاق نیست. همانطور که یک مادر در زمان بارداری بچه را حمل می کند و همانطور که او را در دوران نوزادی غذا می دهد و از او مراقبت می کند، همانطور هم مادران در تمام مراحل زندگی فرزندانشان چه نوجوان باشند و یا جوان و حتی بزرگسال و خود صاحب فرزندان، نقش دائمی دارند. در حالیکه نقش مادر مرتب در زندگی فرزندانان عوض می شود، اما محبت، توجه، تغذیه، و تشویق یک مادر هیچوقت نباید باز ایستد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب مقدس دربارة مادر مسیحی بودن چه می گوید؟